§ 38-41 ŠTVRTÁ ČASŤ SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 38
(1) Ak zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, plnia povinnosti ustanovené týmto zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci spôsobom alebo postupom upraveným v slovenskej technickej norme, toto plnenie sa považuje za splnenie požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; tieto povinnosti možno splniť aj iným preukázateľne primeraným spôsobom.
(2) Zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť, zamestnanci zamestnávateľa, ktorí vykonávajú bezpečnostnotechnickú službu, zamestnanci fyzickej osoby a právnickej osoby, ktoré vykonávajú bezpečnostnotechnickú službu dodávateľským spôsobom, a zamestnanci oprávnenej právnickej osoby sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva podľa osobitných predpisov, 26) o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s vykonávaním oprávnení a úloh podľa tohto zákona, ak to tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak, alebo povinnosti mlčanlivosti ich nezbaví dotknutá osoba.
(3) Ak zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, plnia požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci spôsobom alebo postupom upraveným v slovenskej technickej norme a tieto požiadavky nie sú ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, toto plnenie sa považuje za splnenie požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; tieto požiadavky možno splniť aj iným preukázateľne primeraným spôsobom.
(4) Právnické osoby a fyzické osoby podľa § 14 až 16, § 21, § 22 a 27 sú povinné evidovať údaje o službách poskytnutých dodávateľským spôsobom, a to meno a priezvisko alebo obchodné meno odberateľa služby, dátum vykonania a časový rozsah vykonávania služby, stručný opis vykonanej služby, a ak ide o technické zariadenia, aj zoznam technických zariadení, na ktorých bola vykonaná služba. Právnické osoby podľa prvej vety poskytujúce služby dodávateľským spôsobom sú povinné evidovať aj mená a priezviská odborných zamestnancov, ktorí službu vykonali. Ustanovenia prvej vety a druhej vety sa nevzťahujú na plnenie tlakovej nádoby na dopravu plynov vrátane plnenia nádrže motorového vozidla plynom podľa § 15.
(5) Vo všetkých ustanoveniach právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa slová „Technická inšpekcia“ v príslušnom tvare nahrádzajú slovami „oprávnená právnická osoba“ v príslušnom tvare.
§ 38a
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu
Na výkon činností podľa § 14, 15, 21 a 27, na postup podávania žiadostí o vydanie oprávnenia a rozhodovanie o vydaní oprávnenia podľa § 14, 15, 21 a 27 a výkon dozoru podľa osobitného predpisun 11) sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu, 32a) ak tento zákon alebo osobitný predpis 11) neustanovuje inak.

§ 39
Prechodné ustanovenia
(1) Oprávnenou právnickou osobou na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa § 14 je do 31. decembra 2006 Technická inšpekcia, akciová spoločnosť.
(2) Podmienky podľa § 14 ods. 3 sa u Technickej inšpekcie, akciovej spoločnosti, považujú za splnené do 31. decembra 2006.
(3) Osvedčenie bezpečnostného technika vydané do 30. júna 2006 stráca platnosť 31. decembra 2007, ak bezpečnostný technik neabsolvoval aktualizačnú odbornú prípravu podľa § 23 ods. 6.
(4) Fyzická osoba s osvedčením bezpečnostného technika vydaným do 30. júna 2006 môže vykonávať činnosť autorizovaného bezpečnostného technika na základe osvedčenia vydaného Národným inšpektorátom práce aj bez vykonania skúšky podľa § 24, ak do 30. júna 2006 sústavne najmenej päť rokov vykonávala úlohy bezpečnostného technika u zamestnávateľa, ktorého kód odvetvovej klasifikácie ekonomickej činnosti je uvedený v prílohe č. 1, a absolvovala aktualizačnú odbornú prípravu podľa § 24 ods. 9 najneskôr do 31. decembra 2007.
(5) Osvedčenie a preukaz vydané do 30. júna 2006 sa považujú za osvedčenie a preukaz podľa § 16, ak fyzická osoba, ktorá má osvedčenie alebo preukaz, absolvovala aktualizačnú odbornú prípravu podľa § 16 ods. 4; inak osvedčenie alebo preukaz stráca platnosť najneskôr 30. apríla 2008.
(6) Oprávnenia na činnosť, ktorými sú odborné prehliadky, odborné skúšky a opravy vyhradeného technického zariadenia a plnenie tlakovej nádoby na dopravu plynov vrátane plnenia nádrže motorového vozidla plynom vydané podľa doterajších predpisov do 30. júna 2006, strácajú platnosť najneskôr 31. decembra 2007.
(7) Oprávnenie na výchovu a vzdelávanie stráca platnosť

a) 31. augusta 2006, ak bolo vydané podľa doterajších predpisov do 31. decembra 1996,
b) 31. decembra 2006, ak bolo vydané podľa doterajších predpisov od 1. januára 1997 do 31. decembra 1997,
c) 30. apríla 2007, ak bolo vydané podľa doterajších predpisov od 1. januára 1998 do 31. decembra 1998,
d) 31. augusta 2007, ak bolo vydané podľa doterajších predpisov od 1. januára 1999 do 31. decembra 2000,
e) 31. decembra 2007, ak bolo vydané podľa doterajších predpisov od 1. januára 2001 do 31. decembra 2002,
f) 30. apríla 2008, ak bolo vydané podľa doterajších predpisov od 1. januára 2003 do 30. júna 2006.
(8) Oprávnenie na výchovu a vzdelávanie odborných pracovníkov bezpečnosti práce vydané do 30. júna 2006 stráca platnosť 31. augusta 2006.
(9) Oprávnenie na poradenstvo v oblasti ochrany práce vydané podľa doterajších predpisov stráca platnosť 1. júla 2006.

§ 39a
O vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika podľa § 39 ods. 4 možno Národný inšpektorát práce písomne požiadať najneskôr do 30. júna 2008.

§ 39b
Ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2010
(1) Úlohy pracovnej zdravotnej služby, ktoré vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačných odboroch podľa § 26 ods. 3, môže vykonávať aj lekár so špecializáciou podľa predpisov účinných do 20. marca 2002 v špecializačnom odbore

a) hygiena a epidemiológia alebo
b) hygiena práce a pracovné lekárstvo s praxou v odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia.
(2) V období od 1. mája 2010 do 31. decembra 2011 môže lekár alebo verejný zdravotník podľa § 26 ods. 3 samostatne vykonávať úlohy pracovnej zdravotnej služby podľa § 26 ods. 1 písm. a) až d), písm. e) prvého bodu a písm. g) aj u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej a druhej kategórie alebo ktorí vykonávajú práce zaradené do druhej kategórie.

§ 39c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2010
Oprávnenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa § 14, oprávnenie na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok a opráv vyhradeného technického zariadenia a na plnenie tlakovej nádoby na dopravu plynov vrátane plnenia nádrže motorového vozidla plynom podľa § 15, oprávnenie na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby a pracovnej zdravotnej služby podľa § 21 a oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce podľa § 27 vydané podľa predpisov platných do 31. mája 2010 sa považujú za oprávnenia vydané na neurčitý čas.

§ 39d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012
Žiadateľ podľa § 24 ods. 3, ktorý do 31. decembra 2011 nevykonal úspešne skúšku, môže o jej opakované vykonanie písomne požiadať Národný inšpektorát práce najneskôr do 30. júna 2012, inak Národný inšpektorát práce zastaví konanie o vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika.

§ 39e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2013
(1) Platné preukazy a osvedčenia vydané oprávnenou právnickou osobou pred 1. júlom 2013 podľa predpisov účinných do 30. júna 2013 zostávajú v platnosti.
(2) Oprávnená právnická osoba, ktorá má oprávnenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa § 14 vydané pred 1. júlom 2013, je povinná mať minimálne technické a prístrojové vybavenie ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom podľa § 30 ods. 1 písm. d) najneskôr do 30. júna 2014.

§ 39f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014
Fyzická osoba, ktorá má platný preukaz, platné osvedčenie alebo platný doklad podľa § 16 ods. 1 písm. b) na činnosť uvedenú v prílohe č. 1a vydané pred 1. januárom 2014, je povinná podrobiť sa do 31. decembra 2014 lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci, ak sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci nepodrobila v období od 1. januára 2010 do 31. decembra 2013; na túto lekársku preventívnu prehliadku sa vzťahuje § 16 ods. 7. Platný preukaz, platné osvedčenie alebo platný doklad podľa § 16 ods. 1 písm. b) na činnosť uvedenú v prílohe č. 1a vydané pred 1. januárom 2014 stráca platnosť najneskôr 31. decembra 2014, ak fyzická osoba

a) sa nepodrobila lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci alebo
b) podľa výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci nemá zdravotnú spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie činnosti, na ktorú mala vydané preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa § 16 ods. 1 písm. b).

§ 39g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2014
Ustanovenie § 39b ods. 1 sa od 1. augusta 2014 nepoužije.

§ 39h
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2015
(1) Platné oprávnenie na výchovu a vzdelávanie vydané podľa predpisov účinných do 30. júna 2015 zostáva v platnosti a podmienky, za ktorých bolo vydané, sa považujú za splnené podľa predpisov účinných od 1. júla 2015.
(2) Konanie o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie začaté pred 1. júlom 2015, ktoré nebolo právoplatne ukončené, sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. júna 2015. Podmienky, za ktorých bolo oprávnenie podľa prvej vety vydané, sa považujú za splnené podľa predpisov účinných od 1. júla 2015.

§ 39i
Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
(1) Zamestnávateľ nie je povinný zamestnanca oboznámiť podľa § 7 ods. 3, ak k prijatiu do zamestnania, preloženiu na iné pracovisko, zaradeniu alebo prevedeniu na inú prácu, zavedeniu novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku došlo počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) a ak túto povinnosť objektívne nie je možné splniť; nesplnenie tejto povinnosti však nesmie bezprostredne a vážne ohroziť život a zdravie. V prípade postupu podľa prvej vety zamestnávateľ je povinný oboznámiť zamestnanca podľa § 7 ods. 1 a 2 ihneď, ako to bude možné, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie.
(2) Lehota podľa § 7 ods. 5, ktorej koniec pripadne na čas trvania krízovej situácie, počas trvania krízovej situácie spočíva. Lehota podľa § 7 ods. 5, ktorej koniec pripadne na čas jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie, sa považuje za zachovanú, ak zamestnávateľ splní oboznamovaciu povinnosť najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie. Ustanovenia prvej vety a druhej vety sa uplatnia iba vtedy, ak nie je objektívne možné splniť oboznamovaciu povinnosť v pôvodnej lehote; nesplnenie oboznamovacej povinnosti v pôvodnej lehote však nesmie bezprostredne a vážne ohroziť život a zdravie.
(3) Lehoty podľa § 11 ods. 12 a 13, § 16 ods. 6 a 8, § 23 ods. 6 a § 24 ods. 10, ktorých koniec pripadne na čas trvania krízovej situácie, počas trvania krízovej situácie spočívajú. Lehoty podľa § 11 ods. 12 a 13, § 16 ods. 6 a 8, § 23 ods. 6 a § 24 ods. 10, ktorých koniec pripadne na čas jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie, sa považujú za zachované, ak je príslušný úkon vykonaný najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie.
(4) Lehoty podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 3 okrem lehôt na vykonanie údržby, ktorých koniec pripadne na čas trvania krízovej situácie, počas trvania krízovej situácie spočívajú. Lehoty podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 3 okrem lehôt na vykonanie údržby, ktorých koniec pripadne na čas jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie, sa považujú za zachované, ak zamestnávateľ splní príslušné povinnosti najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie. Ustanovenia prvej vety a druhej vety sa uplatnia iba vtedy, ak nie je objektívne možné splniť príslušné povinnosti v pôvodných lehotách dodávateľským výkonom činností, prostredníctvom vlastných zamestnancov alebo iným primeraným spôsobom, pričom zamestnávateľ je povinný zabezpečiť najvyššiu možnú úroveň bezpečnosti prevádzkovaných pracovných prostriedkov vrátane vyhradených technických zariadení; nesplnenie príslušných povinností v pôvodných lehotách však nesmie bezprostredne a vážne ohroziť život a zdravie.

§ 39j
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2021
(1) Platné preukazy a osvedčenia vydané inšpektorátom práce podľa predpisov účinných do 31. marca 2021 sa považujú za preukazy a osvedčenia vydané oprávnenou právnickou osobou podľa § 14 ods. 1 písm. c) v znení účinnom od 1. apríla 2021.
(2) Fyzická osoba, ktorá má doklad o uznaní odbornej spôsobilosti vydaný Národným inšpektorátom práce pred 1. aprílom 2021,32b) je povinná do 31. marca 2026 absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu a podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci. Doklad o uznaní odbornej spôsobilosti podľa prvej vety stráca platnosť najneskôr 31. marca 2026, ak fyzická osoba

a) neabsolvovala aktualizačnú odbornú prípravu,
b) sa nepodrobila lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci, alebo
c) podľa výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci nemá zdravotnú spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie činnosti, na ktorú sa vzťahuje doklad o uznaní odbornej spôsobilosti.

§ 39k
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023
(1) Oprávnenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa § 14 vydané pred 1. januárom 2023 oprávnenej právnickej osobe, ktorá splnila podmienku podľa § 14 ods. 3 písm. e) prvého bodu v znení účinnom do 31. decembra 2022, stráca platnosť najneskôr 1. januára 2025, ak táto oprávnená právnická osoba do 31. decembra 2024 nepreukáže Národnému inšpektorátu práce splnenie podmienky podľa § 14 ods. 3 písm. e) v znení účinnom od 1. januára 2023; u tejto oprávnenej právnickej osoby sa povinnosť podľa § 14 ods. 6 vo vzťahu k podmienke podľa § 14 ods. 3 písm. e) v znení účinnom od 1. januára 2023 považuje do 31. decembra 2024 za splnenú.
(2) Osvedčenie bezpečnostného technika vydané pred 1. januárom 2023 stráca platnosť najneskôr 1. januára 2025. Fyzická osoba s osvedčením bezpečnostného technika vydaným pred 1. januárom 2023 môže do straty platnosti tohto osvedčenia podľa prvej vety vykonávať činnosti, ktoré bol oprávnený vykonávať bezpečnostný technik podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022. Zamestnávateľ môže do 31. decembra 2024 zabezpečiť vykonávanie úloh bezpečnostnotechnickej služby fyzickou osobou s osvedčením bezpečnostného technika vydaným pred 1. januárom 2023 v rozsahu, v ktorom bol oprávnený tieto úlohy vykonávať bezpečnostný technik podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022. Národný inšpektorát práce odoberie osvedčenie bezpečnostného technika fyzickej osobe podľa druhej vety, ak táto fyzická osoba pri plnení odborných činností závažným spôsobom alebo opakovane konala v rozpore s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
(3) Fyzická osoba s platným osvedčením autorizovaného bezpečnostného technika vydaným pred 1. januárom 2023 je fyzická osoba s osvedčením bezpečnostného technika. U fyzickej osoby podľa prvej vety lehota na absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy podľa § 23 ods. 9 v znení účinnom od 1. januára 2023 začala plynúť odo dňa vydania osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika alebo odo dňa ukončenia predchádzajúcej odbornej prípravy pred 1. januárom 2023.
(4) Konanie o vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika začaté pred 1. januárom 2023, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022; Národný inšpektorát práce vydá žiadateľovi osvedčenie bezpečnostného technika.

§ 40
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.

§ 41
Zrušujú sa:
1. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 95/2000 Z.z., zákona č. 158/2001 Z.z., zákona č. 215/2004 Z.z. a zákona č. 479/2005 Z.z.,
2. vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 111/1975 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení v znení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 483/1990 Zb.,
3. vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 66/1989 Zb. na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike v znení vyhlášky č. 31/1991 Zb.,
4. vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 504/2006 Z.z. o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 501/2011 Z.z.,
5. vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 292/2008 Z.z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 135/2010 Z.z.

11) Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
26) § 17 Obchodného zákonníka.
Zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
32a) § 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z.z.
32b) § 22c zákona č. 125/2006 Z.z. v znení zákona č. 73/2021 Z.z.