§ 36 Základné imanie, rezervný fond a akcie

§ 36
Základné imanie, rezervný fond a akcie
(1) Základné imanie akciovej spoločnosti pri jej vzniku tvorí hodnota nepeňažného vkladu znížená o hodnotu rezervného fondu; ustanovenie o základnom imaní podľa § 58 ods. 1 Obchodného zákonníka sa nepoužije.
(2) Rezervný fond akciovej spoločnosti pri jej vzniku tvorí 5% z hodnoty nepeňažného vkladu do majetku spoločnosti.
(3) Akcie akciovej spoločnosti znejú na meno a majú podobu zaknihovaného cenného papiera; zmena ich podoby alebo formy sa zakazuje.