§ 29 Kontrolná činnosť orgánov zastupujúcich zamestnancov

§ 29
Kontrolná činnosť orgánov zastupujúcich zamestnancov
Odborové orgány a iné orgány zastupujúce zamestnancov kontrolujú plnenie úloh zamestnávateľov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Na plnenie týchto úloh si môžu vytvoriť vlastný systém kontroly.