§ 28 Akreditačná komisia

§ 28
Akreditačná komisia
(1) Akreditačná komisia zriadená podľa osobitného predpisu 11)

a) posudzuje žiadosti na vydanie

1. oprávnenia na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby podľa § 21,
2. osvedčenia bezpečnostného technika podľa § 23 ods. 2 písm. a) a b),
3. oprávnenia na výchovu a vzdelávanie podľa § 27,
b) preveruje na podnet žiadateľa zamietnutie žiadosti na vydanie oprávnenia na činnosť podľa § 15 a osvedčenia alebo preukazu podľa § 16.
(2) Národný inšpektorát práce, po preverení podnetu podľa odseku 1 písm. b) akreditačnou komisiou a na jej návrh, vydá odborné stanovisko, ktoré je záväzné pre ďalší postup príslušnej oprávnenej právnickej osoby alebo osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie.

11) Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.