Általános Szerződési Feltételek

I. cikk


Általános rendelkezések1. A Profesia, spol. s r. o. társaság (székhely: SK-811 09 Bratislava, Pribinova u. 19., statisztikai számjel: 35800861, bejegyezve a Pozsony I. Járásbíróság Cégjegyzékében, szakasz: kft., cégjegyzékszám: 22949/B; a továbbiakban: Profesia) a www.profesia.sk internetes oldal (a továbbiakban: Internetes oldal) üzemeltetője és az Internetes oldalon kínált szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató.

2. A Profesia közzéteszi a jelen Általános Üzleti Feltételeket (a továbbiakban: ÁÜF), amelyek a Profesia és a harmadik személyek jogait és kötelezettségeit szabályozzák a Profesia által kínált szolgáltatások nyújtása és igénybevétele során. Az ÁÜF a Profesiával kötött szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és a Szolgáltatások összes igénybe vevőjére nézve kötelező erejű.

3. A Profesia tevékenysége nem minősül a foglalkoztatási szolgáltatásokról, valamint némely törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló Tt. 5/2004. sz. törvény szerinti munkaközvetítésnek.

4. Az alábbi fogalmak a jelen ÁÜF, illetve a Profesia és az Ügyfél vagy az Álláskereső közötti jogviszony létrejötte, módosítása és megszűnése alkalmazásában az alábbiak szerint értelmezendők:- Ügyfél: olyan természetes vagy jogi személy, aki igénybe veszi, illetve szándékában áll igénybe venni az Internetes oldalon nyújtott szolgáltatásokat, elsősorban a megfelelő munkavállaló megtalálása céljából.

- Álláskereső: kizárólag olyan természetes személy, aki az Internetes oldalon nyújtott szolgáltatásokat a megfelelő álláslehetőség megtalálása céljából veszi igénybe.

- Szolgáltatási szerződés: a Profesia és az Ügyfél között létrejövő szerződés, amely a Profesia által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit szabályozza.

- A Profesia Önéletrajz-adatbázisa: az Álláskeresők által létrehozott és/vagy közzétett Önéletrajzokat tartalmazó adatbázis.

- Szolgáltatások: olyan termékek, amelyeket a Profesia elsősorban az Internetes oldalon keresztül nyújt az Ügyfeleknek és az Álláskeresőknek.

- Árjegyzék: a Profesia által az Ügyfelek részére nyújtott Szolgáltatások ellenértékét tartalmazó jegyzék.

- Állásajánlat: az Ügyfél által az Internetes oldalon a megfelelő munkavállaló megtalálása érdekében közzétett hirdetés, amely az Internetes oldalon nyújtott Szolgáltatások konkrét típusát jelenti. Az idénymunka közzétételére a szerződő felek kifejezetten eltérő megállapodása hiányában az ÁÜF-nek az Állásajánlat közzétételére vonatkozó rendelkezései irányadók.

- Adatkezelési megállapodás: a jelen ÁÜF részét képezi, és az Ügyfelek számára elérhető MARK HR-eszköz igénybevétele során végzett adatkezelés feltételeit szabályozza.

- Látogató: az Internetes oldalra látogató természetes személy, aki az Internetes oldalt használja. Az Ügyfelek és az Álláskeresők is Látogatónak minősülnek.

- Cookie-k: az Internetes oldal használata során a Látogató készülékén (számítógépén, táblagépén, okostelefonján stb.) elhelyezett kis adatfájlok. A Profesia a cookie-k segítségével az Internetes oldal működésének hatékonyságát követi figyelemmel. A cookie-k általánosságban nem gyűjtenek személyek azonosítására alkalmas információkat, csak egy konkrét készülék böngészőjének azonosítására szolgálnak. A cookie-k lehetnek ideiglenesek vagy állandóak; utóbbiak a böngésző bezárása után is a cookie-ban meghatározott ideig a Látogató készülékén maradnak. Ezek az állandó cookie-k az Internetes oldal minden egyes meglátogatása alkalmával ellenőrzésre kerülhetnek.

- Rendelet: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

- Törvény: a személyes adatok védelméről szóló Tt. 18/2018. sz. törvény.

II. cikk


Álláskeresők részére nyújtott Szolgáltatások

1. A Profesia által az Álláskeresők részére nyújtott Szolgáltatások díjmentesek, és az Internetes oldalon történő álláskeresés megkönnyítésére szolgálnak. Az Álláskeresők részére nyújtott némely Szolgáltatások igénybevételéhez az Álláskeresőnek regisztrálnia kell az Internetes oldalon. Az Álláskereső saját bejelentkezési e-mail vagy bejelentkezési jelszó megadásával regisztrál. Az Álláskereső bármikor meg tudja szüntetni a regisztrációját, mégpedig a regisztráció megszüntetése iránti igényét tartalmazó e-mail-üzenet a Profesia részére történő elküldésével.

2. Az Álláskeresők részére nyújtott Szolgáltatások közé elsősorban az Internetes oldalon elérhető alábbi Szolgáltatások tartoznak:

2.1 Válasz küldése, ill. jelentkezés a közzétett Állásajánlatra. Az Álláskeresőnek lehetősége van jelentkezni az Internetes oldalon meghirdetett Állásajánlatra; ez a Szolgáltatás az Internetes oldalon nem regisztrált álláskeresők számára is hozzáférhető. A szolgáltatás kizárólag álláskeresők számára szól, ezért a Profesia fenntartja magának a jogot arra, hogy nem létesít jogviszonyt munkaerő-közvetítő ügynökségekkel, és az Internetes oldal segítségével korlátozza azok nem engedélyezett tevékenységét.

2.2 Állásértesítő létrehozása az Internetes oldalon az azon meghirdetett Állásajánlatok kereséséhez, amely az Álláskereső által megadott keresési feltételeknek megfelelő állásajánlatokat küld a megadott e-mail címre.

2.3 Önéletrajz mentése és hozzáférhetővé tétele/rendelkezésre bocsátása a Profesia Önéletrajz-adatbázisában , mégpedig az Internetes oldalon kitöltött online űrlap kitöltése, vagy a Profesia címére küldött papíralapú űrlap segítségével. A Profesia fenntartja magának a jogot az Önéletrajz kiigazítására annak érdekében, hogy az megfeleljen az űrlapok kitöltésére vonatkozó eljárásoknak és megszokott folyamatoknak. A Profesia továbbá fenntartja magának a jogot az Önéletrajznak a Profesia Önéletrajz-adatbázisából történő törlésére, vagy az ahhoz való hozzáférés/rendelkezésre bocsátás megszüntetésére, amennyiben az hiányos információkat tartalmaz az álláslehetőség kereséséhez, vagy ha a Profesia úgy ítéli meg, hogy lényegtelen információkat, illetve az álláslehetőség kereséséhez nem kapcsolódó információkat tartalmaz (pl.: politikai és vallási nézeteket, reklámokat, vulgarizmusokat stb.); a Profesia erről a döntéséről az adott Önéletrajzot közzétevő Álláskeresőt tájékoztatja. Az Álláskeresőnek a Szolgáltatás igénybevételéhez regisztrálnia kell az Internetes oldalon.

2.4 Részvétel a Profesia Internetes oldalán működtetett vitafórumon folytatott vitákban.

2.5 Az Internetes oldalon meghirdetett Állásajánlatokraküldött válaszok (jelentkezések) archiválása.

2.6 Referenciák kérése korábbi munkáltatóktól vagy más – előre meg nem határozott – személyektől, illetve a Profesia Ügyfele által bonyolított kiválasztási folyamat névtelen értékelése.

III. cikk


Ügyfelek részére nyújtott Szolgáltatások1. Az Ügyfelek részére nyújtott Szolgáltatások közé tartozik az ún. Állásajánlat közzététele szolgáltatás Az Ügyfél a regisztráció sikeres befejezését követően Állásajánlatot tehet közzé az Internetes oldalon. Az Állásajánlat közzététele az alábbi szabályoknak megfelelően történik.

1.1. Az Ügyfél maga teszi közzé és határozza meg az Állásajánlat tartalmát, amelynek legalább a Profesia által meghatározott minimális feltételeket kell magában foglalnia.

1.2. A Profesia fenntartja magának a jogot az Állásajánlat kiigazítására annak érdekében, hogy az az Internetes oldalon megfeleljen az űrlapok kitöltésére vonatkozó eljárásoknak és megszokott folyamatoknak (formális kiigazítás).

1.3. Az Állásajánlat közzétételi időtartamát az Ügyfél határozza meg. Az Állásajánlat Ügyfél által választott közzétételi időtartamának összhangban kell lennie a Profesia által az Internetes oldalon közzétett mindenkori Árjegyzékkel.

1.4. A Profesia fenntartja magának a jogot az Állásajánlat közzétételének visszautasítására, vagy a már közzétett Állásajánlat vagy állásajánlat megszüntetésére:

1.4.1. amennyiben az a Szlovák Köztársaság jogszabályaiba, etikai normákba vagy a jó erkölcsbe ütközik,

1.4.2. amelyben az Ügyfél kezelési vagy más díj megfizetéséhez köti a munkaközvetítést és/vagy a munkaviszony, ill. hasonló jogviszony létesítését,

1.4.3. ha egy űrlap (vagyis egy Állásajánlat) keretében több állásajánlat meghirdetése történik,

1.4.4. ha az hiányos, félrevezető vagy valótlan adatokat tartalmaz, illetve más okból csökkenti az Internetes oldalon nyújtott Szolgáltatások minőségének szintjét,

1.4.5. ha az reklám- vagy marketingjellegű információkat, illetve az Ügyfél vagy más harmadik személyek termékeivel és Szolgáltatásaival kapcsolatos információkat tartalmaz,

1.4.6. ha az károsíthatja a Profesia vagy más harmadik személy jó hírnevét,

1.4.7. ha az erotikus jellegű, ill. ilyen jellegű munka gyanúját keltő Állásajánlat,

1.4.8. ha azt az Ügyfél duplán teszi közzé az Internetes oldalon,

1.4.9. ha az MLM (multilevel marketing) vagy házaló kereskedés formájában végzett álláslehetőséget tartalmaz.

2. Hozzáférés a Profesia Önéletrajz-adatbázisához. A Profesia az Ügyfelek számára védett hozzáférést biztosít a Profesia Önéletrajz-adatbázisához. Indokolt esetekben – elsősorban olyan Ügyfelek esetében, akiknél a Profesia megítélése szerint fennáll a Profesia Önéletrajz-adatbázisában szereplő álláskeresői adatokkal való visszaélés kockázata – a Profesia korlátozhatja vagy megtagadhatja az adott Ügyfél hozzáférését a Profesia Önéletrajz-adatbázisához. Az Ügyfél a Profesia Önéletrajz-adatbázisából szerzett álláskeresői adatokat kizárólag a megfelelő munkavállaló kereséséhez használhatja fel.

3. Az Ügyfél logójának közzététele az Internetes oldalon, ún. branding. Bővebben: https://www.profesia.sk/cennik-sluzieb#image

4. Bannerhirdetések közzététele. Bővebben: https://www.profesia.sk/cennik-sluzieb#advertisement

5. Analitikai szolgáltatások. Bővebben: https://www.profesia.sk/cennik-sluzieb#analytics

6. Állásajánlatok közzétételére vonatkozó különleges megoldások megvalósítása az Ügyfelek megüresedett álláshelyeire vonatkozóan (elsősorban grafikai design).

7. Mark HR-alkalmazás. A Mark egy intuitív HR-eszköz, amelynek segítségével az Ügyfél kiválasztási eljárásokat bonyolíthat. Bővebben: https://www.profesia.sk/mark/

8. Az aktuális Árjegyzék szerinti további Szolgáltatások.


IV. cikk


Adatvédelem1. Az alábbi rendelkezések az Állásajánlat közzététele nevű szolgáltatás nyújtása során végzett Adatkezelés feltételeit szabályozzák.

1.1 A Profesia által nyújtott Szolgáltatások magukban foglalják az Állásajánlatok vagy Idénymunkák az Internetes oldalon való közzétételének lehetőségét. Az Állásajánlatokat és az Idénymunka-ajánlatokat az Ügyfelek teszik közzé. Az Álláskeresők jelentkezhetnek (választ küldhetnek) az Internetes oldalon közzétett Állásajánlatra vagy Idénymunka-ajánlatra. A Profesia archiválja az Álláskeresők által az Internetes oldalon közzétett állásajánlatokra küldött válaszokat.

1.2 A Profesia által archivált, az Internetes oldalon közzétett állásajánlatokra beérkező válaszok olyan adatokat tartalmaznak, amelyek a Rendelet és a Törvény értelmében Személyes adatoknak minősülnek. Ezek a Személyes adatok ezért kizárólag az érintett hozzájárulása alapján kezelhetők. Mielőtt az érintett elküldi a válaszát vagy jelentkezik valamely Állásajánlatra, nyilatkozatot tesz, hogy minden általa megadott adat megfelel a valóságnak, majd hozzájárulását adja, ami a Személyes adatai Profesiánál történő kezelésének jogalapjaként szolgál.

1.3 A Személyes adatok kezelésének célja a Profesia részéről az érintett személy mint Álláskereső segítése a megfelelő álláshely megtalálásában. A Profesia ebből a célból archiválja az Álláskeresők által az Internetes oldalon közzétett állásajánlatokra küldött válaszokat, és gondoskodik azok elküldéséről (rendelkezésre bocsátásáról) annak az Ügyfélnek, aki az Internetes oldalon közzétette az adott Állásajánlatot.

1.4 Az érintett 3 éves határozott időszakra adja az adatkezelési hozzájárulását a Profesia társaságnak. A 3 éves időszak leteltét követően a személyes adatok anomimizálásra kerülnek, ezt követően pedig kizárólag statisztikai célokra kerülnek felhasználásra. A fenti időszak alatt az Álláskeresőnek lehetősége van használni a válaszait az Internetes oldalon (megtekinteni, újra felhasználni, újra elküldeni őket stb.). A három év olyan időszaknak tekinthető, amely alatt várhatóan nem következnek be jelentős változások az Álláskereső szakképesítésében. A hároméves időtartam meghatározása az emberierőforrás-kezelés területén szerzett ismereteken és tapasztalatokon alapult. Az Álláskeresőnek joga van bármikor – beleértve a fenti hároméves időszakot – visszavonni az adatkezelési hozzájárulását.

1.5 Az Internetes oldalon közzétett állásajánlatra beérkező válasz a következőket tartalmazza: legalább egy elérhetőségi adatot (e-mail vagy telefon), a végzettséget, a nem meghatározását (kizárólag statisztikai feldolgozás céljából). A további adatok feltüntetése a válaszban, ill. jelentkezésben kizárólag az érintett Álláskereső döntésén múlik, a Profesia nem kéri fel további adatok átadására. A Profesia semmilyen esetben sem kérheti az Álláskeresőtől olyan adatok átadását, amelyek a Rendelet 9. cikke vagy a Törvény 16. §-a szerinti különleges kategóriába tartoznak.

1.6 Az Álláskereső az Internetes oldalon keresztül elküldi az Ügyfélnek az Önéletrajzát és annak mellékleteit, az Internetes oldalon pedig hozzájárulhat ahhoz, hogy az Ügyfél kezelje a személyes adatait annak érdekében, hogy bekerüljön az adott Ügyfél további kiválasztási eljárásába, ill. álláskeresői adatbázisába. Az Álláskereső saját kizárólagos és önkéntes döntése alapján ad adatkezelési hozzájárulást az Ügyfél számára. A Profesia lehetővé teszi az Álláskereső számára, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy az adott Állásajánlatot közzétevő Ügyfél kezelje a személyes adatait, mégpedig a következő megfogalmazásban: A Tt. 18/2018. sz. adatvédelmi törvény és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy az adatkezelő (Ügyfél megnevezése) kezelje, feldolgozza és megőrizze az önéletrajzban, a kísérőlevélben és az álláskereséshez kapcsolódó egyéb mellékletekben szereplő személyes adataimat, melyeket a www.profesia.sk internetes oldalon, az internet számítógépes hálózat keretében adtam át a megfelelő munkavállaló keresésére szolgáló álláskeresői adatbázisba történő mentés céljából. A személyes adatok kezelése során nem kerül sor az adatok harmadik országba történő, határokon túli továbbítására. A Hozzájárulás bármikor visszavonható, ellenkező esetben az a megadásától számított 3 év elteltével megszűnik, és az adatok anonimizálásra kerülnek, ezt követően pedig kizárólag statisztikai célokra kerülnek felhasználásra.“ Az előzőek szerinti adatkezelési hozzájárulás az Ügyfél kérésére szerkeszthető; az adatkezelési hozzájárulás szerkesztése a Profesia jóváhagyásával lehetséges.

1.7 Az Ügyfél kijelenti, hogy az Álláskereső kifejezett hozzájárulása nélkül a személyes adatokat kizárólag a Rendeletben meghatározott más megfelelő jogalapon (például: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Álláskereső az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Álláskereső kérésére történő lépések megtételéhez szükséges) és a megfelelő munkavállaló megtalálása céljából kezelheti azzal, hogy az Ügyfél maga választja meg az adatkezelés jogalapját. A Profesia köteles tiszteletben tartani a döntését (az Ügyfél kérését), és megfelelő feltételeket biztosítani az Internetes oldalon az Ügyfél számára az Ügyfél által választott jogalap módosításához.

1.8 A jogbiztonság fenntartása érdekében az Ügyfél kijelenti, hogy elfogadja azt a tényt, hogy a Profesia az Ügyfél megbízása alapján nem szerez személyes adatokat. A Profesia a megszerzett személyes adatokat az Álláskereső kifejezett hozzájárulása alapján adja át az Ügyfélnek. Az állásajánlat közzétételekor a Profesia és az Ügyfél is önálló adatkezelőnek minősül, ezért a személyes adatok megszerzése után önállóan és a saját nevükben járnak el az Álláskeresővel szemben. Ez nem érinti az Álláskereső mint érintett azon jogát, hogy a Törvény vagy a Rendelet szerinti jogait bármely adatkezelő esetében és bármely adatkezelővel szemben gyakorolja.

1.9 Az Ügyfél vállalja, hogy az Internetes oldalon keresztül megszerzett személyes adatokat csak a „Megfelelő munkavállaló megtalálása” céljából használja fel. Az Ügyfél az Internetes oldalon keresztül megszerzett személyes adatokat nem használhatja fel ettől eltérő célra. Az Ügyfél a személyes adatok megszerzését követően a Rendelet 14. cikke értelmében köteles az érintettel szemben teljesíteni a tájékoztatási kötelezettségét. Az Ügyfél kérése alapján a Profesia az Ügyfél számára megfelelő teret biztosít az Internetes oldalon a Rendelet 14. cikke szerinti tájékoztatás közzétételéhez.

2. Az alábbi rendelkezések a Hozzáférés az Önéletrajz-adatbázishoz nevű szolgáltatás nyújtása során végzett Adatkezelés feltételeit szabályozzák.

2.1. Az Internetes oldalon nyújtott szolgáltatások magukban foglalják azt, hogy az Álláskereső Önéletrajzot hozhat létre, amelyet az Internetes oldal segítségével hozzáférhetővé tehet az Önéletrajz-adatbázisban a Profesia társaság Ügyfelei számára.

2.2. Az Önéletrajz-adatbázisban tárolt Önéletrajzok olyan adatokat tartalmaznak, amelyek a Rendelet értelmében személyes adatoknak minősülnek. Ezek a személyes adatok ezért kizárólag az érintett hozzájárulása alapján kezelhetők. Az érintett az Önéletrajz mentése előtt kijelenti, hogy minden általa megadott személyes adat megfelel a valóságnak, majd hozzájárulását adja a Profesiának a személyes adatai kezeléséhez.

2.3. A Személyes adatok kezelésének célja az érintett mint Álláskereső segítése a megfelelő álláshely megtalálásában. A Profesia az érintett hozzájárulása alapján és a fenti cél megvalósítása érdekében átadhatja az Ügyfeleinek az Önéletrajzban szereplő személyes adatokat.

2.4. Az Önéletrajzban szereplő személyes adatoknak az Ügyfelek számára történő továbbítása az Internetes oldalon keresztül, az internet számítógépes hálózat keretében történik, mégpedig az Álláskereső által a Profesiának adott adatkezelési hozzájárulástól számított 3 hónapig. A fenti időszak lejártával az Önéletrajzban szereplő személyes adatok többé nem hozzáférhetők, de megőrzésre kerülnek a Profesia Önéletrajz-adatbázisában arra az esetre, ha azokat az Érintett ismét hozzáférhetővé szeretné tenni.

2.5. Az Álláskereső által a www.profesia.sk Internetes oldalon létrehozott fiókba történt utolsó bejelentkezésétől számított 3 éves időszak leteltét követően az Önéletrajz-adatbázisban szereplő adatok véglegesen anonimizálásra kerülnek, ezt követően pedig kizárólag statisztikai célokra kerülnek felhasználásra. Az Önéletrajz hozzáférhetővé tétele az Érintett döntése alapján bármikor megszüntethető, ill. megújítható. Az Érintett írásbeli kérésre a Profesia köteles véglegesen törölni a személyes adatokat.

2.6. Az Önéletrajz-adatbázisban szereplő Önéletrajzok a következőket tartalmazzák: legalább egy elérhetőségi adatot (e-mail vagy telefon), a végzettséget, annak a munkaterületnek és pozíciónak a meghatározását, amely iránt az Álláskereső érdeklődik, annak a helynek a meghatározását, ahol munkát keres, a munkaviszony igényelt típusát, és a nem meghatározását (kizárólag statisztikai feldolgozás céljából). A további adatok feltüntetése az Önéletrajzban kizárólag az érintett Álláskereső döntésén múlik – a Profesia nem kéri fel tovább adatok átadására. A Profesia semmilyen esetben sem kérheti az Álláskeresőtől olyan adatok átadását, amelyek a Rendelet 9. cikke vagy a Törvény 16. §-a szerinti különleges kategóriába tartoznak.

2.7. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Profesia nem szerez személyes adatokat az Ügyfél megbízása alapján. A Profesia a megszerzett személyes adatokat az Álláskereső kifejezett hozzájárulása alapján adja át az Ügyfélnek.

2.8. A szolgáltatásnyújtás során a Profesia és az Ügyfél önálló adatkezelőnek minősülnek, és az Érintettel szemben önállóan és a saját nevükben járnak el. Ez nem érinti az Álláskereső mint Érintett azon jogát, hogy bármely adatkezelőnél és bármely adatkezelővel szemben gyakorolja a Rendeletben meghatározott jogait.

2.9. Az adatkezelés célja az Ügyfél részéről a „Megfelelő munkavállaló megtalálása”. Az Ügyfél a Profesiától megszerzett személyes adatokat nem használhatja fel ettől eltérő célokra.

2.10. Az Ügyfél a személyes adatok megszerzését követően a Rendelet 14. cikke értelmében köteles saját kommunikációs eszközök segítségével teljesíteni az érintettel szembeni tájékoztatási kötelezettségét.

3. Az alábbi rendelkezések a MARK HR-eszköz szolgáltatás igénybevétele során végzett Adatkezelés feltételeit szabályozzák.

3.1. A MARK HR-eszköz támogatást nyújt az Ügyfeleknek az új alkalmazottak kiválasztásának folyamatában, amely nem hajtható végre az állásra pályázók személyes adatainak kezelése nélkül. Az Ügyfél az álláskeresők személyes adatait adatkezelőként kezeli, mégpedig függetlenül attól, hogy az álláskeresők személyes adatait a Profesia által működtetett Internetes oldalon keresztül vagy közvetlenül az álláskeresőktől, esetleg harmadik féltől szerezte-e meg.

3.2. A Profesia a MARK HR-eszköz igénybevételekor az Ügyfél nevében Adatfeldolgozóként kezeli az álláskeresők személyes adatait. A személyes adatok Profesia általi feldolgozásának jogalapja az egyes Ügyfelekkel kötött adatkezelési megállapodás.

3.3. A Profesia mint adatfeldolgozó az Ügyfél mint adatkezelő utasításai szerint jár el. Az Ügyfél összes utasításának végrehajtása online történik a MARK HR-eszköz segítségével. Az Ügyfél a MARK HR-eszköz használatakor abszolút ellenőrzést szerez az állásra pályázók személyes adatai felett.

3.4. Az Ügyfél a jelen ÁÜF elfogadásával adatkezelési megállapodást köt az alábbi adattartalommal, kivéve, ha az Ügyfél és a Profesia külön szerződés keretében másként állapodnak meg.

3.5. Az Adatkezelési megállapodás az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) alapján jön létre. A jelen Adatkezelési megállapodás az Ügyfél és a Profesia között jön létre.

3.6. Az Adatkezelési megállapodás tárgya az Ügyfél mint adatkezelő és a Profesia mint adatfeldolgozó közötti jogok és kötelezettségek szabályozása a MARK HR-eszköz használata során, ahol az Ügyfél megbízza a Profesiát az Ügyfél állásajánlatára pályázók személyes adatainak feldolgozásával a jelen Adatkezelési megállapodásban meghatározott terjedelemben.

3.7. Az adatkezelés célja az Ügyfélnek mint leendő munkáltatónak a kiválasztási eljárás során az Álláskeresőkkel szembeni jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése.

3.8. A jelen Adatkezelési megállapodás alkalmazásában érintettnek az Ügyfél állásajánlatára pályázó személyek minősülnek.

3.9. Az adatfeldolgozás azokra a személyes adatokra terjed ki, amelyeket az Ügyfél ellenőriz, és amelyek terjedelme és tartalma megfelel az adatkezelés céljának, ezek elsősorban a következő személyes adatok: családi név, utónév, születési dátum, lakcím, az álláskeresők végzettségére és munkatapasztalatára vonatkozó információk.

3.10. Az Ügyfél kijelenti, hogy az adatfeldolgozó kiválasztása során figyelembe vette annak szakmai, műszaki, szervezeti és személyzeti felkészültségét, valamint a biztonságos adatfeldolgozás szavatolására vonatkozó képességeit.

3.11. Az Ügyfél az Adatkezelési megállapodás időtartama alatt és annak megszűnését követően is bármikor kérheti a Profesiától a jelen megállapodás alapján feldolgozott személyes adatok helyesbítését, megsemmisítését, letiltását, átadását vagy anonimizálását.

3.12. Kizárólag az Ügyfél tartozik felelősséggel a személyes adatok megszerzéséért, ill. az adatszerzés elfogadhatóságának elbírálásáért.

3.13. Az adatkezelés során a Profesia köteles betartani a személyes adatok védelmére vonatkozó általánosan kötelező jogszabályokat. A Profesia az Ügyfél által megszerzett és ellenőrzött személyes adatokat kizárólag a jelen ÁÜF-ben és az Adatkezelési megállapodásban meghatározott formában, adott esetben az Ügyfél egyedi dokumentált utasításainak megfelelően dolgozza fel. A Profesia köteles haladéktalanul értesíteni az Ügyfelet, ha megítélése szerint valamely utasítás jogszabályt sért. A Profesiának joga van felfüggeszteni az adott utasítás végrehajtását mindaddig, amíg azt az Ügyfél által utasítások kiadására feljogosított személy meg nem erősíti, ill. nem módosítja.

3.14. A Profesia az együttműködés céljából létrehozott információs rendszerben a következő műveleteket végezheti a személyes adatokkal: gyűjtheti, rögzítheti, rendezheti, keresheti, áttekintheti, megőrizheti, megsemmisítheti, továbbíthatja, rendelkezésre bocsáthatja őket.

3.15. A Profesia köteles gondoskodni arról, hogy az adatkezelésre feljogosított személyek az adatoknak a jelen ÁÜF alapján létrejött Szerződésből fakadó bizalmas jellegének megőrzése érdekében megfelelő titoktartási kötelezettséget vállaljanak.

3.16. A Profesia köteles a személyes adatok védelme érdekében megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket tenni és azokat betartani. A Profesia elsősorban köteles: megakadályozni az illetéktelen személyek általi hozzáférést az adatfeldolgozó berendezésekhez, megakadályozni az adatfeldolgozó berendezések illetéktelen személyek általi használatát, gondoskodni arról, hogy a személyes adatok feldolgozására szolgáló információs rendszer használatára jogosult személyek csak azokhoz az adatokhoz férjenek hozzá, amelyek a jogosultságuk alapját képezik, gondoskodni arról, hogy a személyes adatok elektronikus továbbítása vagy szállítása, illetve adathordozókra történő rögzítése során a személyes adatokat ne lehessen jogosulatlan módon olvasni, másolni, módosítani, megsemmisíteni; köteles gondoskodni arról, hogy meg lehessen állapítani vagy ellenőrizni lehessen, ki rögzítette, módosította vagy törölte a személyes adatokat az információs rendszerből; köteles gondoskodni a személyes adatok védelméről a véletlenszerű megsemmisülés vagy elvesztés ellen. A Profesia köteles továbbá tájékoztatni az adatkezelésre feljogosított összes személyt az adatkezelés alapelveiről és jogszabályi feltételeiről.

3.17. A Profesia a személyes adatoknak a jelen ÁÜF alapján létrejött szerződésben meghatározott kezelését saját létesítményeiben, saját számítástechnikai eszközeivel és saját, arra feljogosított személyzete bevonásával végzi, hacsak arról az Ügyféllel másként nem állapodnak meg (elsősorban alvállalkozó bevonásával történő adatkezelés esetén). Az Ügyfél a személyes adatokat elektronikus úton adja át a Profesiának, vagy azokat az Internetes oldalon keresztül szerzi meg. Az Ügyfél és a Profesia megállapodnak, hogy a Profesia alvállalkozó bevonásával is végezheti az adatkezelést. A személyes adatok alvállalkozó általi kezeléséért és védelméért a Profesia vállal felelősséget. Jelen ÁÜF alkalmazásában a Profesia alvállalkozói: Google Ireland Limited, a Google Cloud Platform szolgáltatás a Google Cloud Platform Terms of Service szerint, amely a következő címen érhető el: https://cloud.google.com/terms/ ; Hotjar Limited , C 65490, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta; Functional Software Inc. (Sentry) 132 Hawthorne Street, San Francisco, California 94107, USA, a Bizottság határozata (2021. június 7.) a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a személyes adatok harmadik országbeli adatfeldolgozók részére történő továbbítására vonatkozó általános szerződési feltételekről alapján létrejött szerződés, mégpedig az Európai Bíróság (nagytanács) C‑311/18. sz. ügyben 2020. július 16-án hozott ítélete miatt). Mailjet SAS, 13 – 13 bis Rue de I´Aubrac, 75012 Paris, France. A személyes adatok kezelésére a fenti kivételekkel kizárólag a Szlovák Köztársaságban, valamely uniós tagállamban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás részes államában kerülhet sor.

3.18. A Profesia a lehető legnagyobb mértékben jogosult együttműködni az Ügyféllel, és a megfelelő műszaki és szervezeti intézkedésekkel támogatni őt az Adatkezelő kötelezettségének teljesítése, azaz az Érintett jogainak érvényesítését igénylő kérelem megválaszolása során.

3.19. A Profesia segítséget nyújt az Ügyfélnek az Ügyfél Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet (általános adatvédelmi rendelet) hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 sz. 2016. április 27-i rendelet 32–36. cikkeiben meghatározott kötelezettségeinek teljesítése során, tekintettel az adatkezelés jellegére és a Profesia rendelkezésére álló információkra.

3.20. A Profesia minden olyan információt átad az Ügyfélnek, amely az általánosan kötelező előírásokban előírt kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges.

3.21. A Profesia köteles az adatkezelés befejezését követően az adatkezelő kifejezett hozzájárulása nélkül anonimizálni a kezelt személyes adatokat. Az anonimizált személyes adatok a továbbiakban kizárólag statisztikai célokra használhatók fel.

3.22. Az adatkezelésre a Profesia következő információs rendszerében kerül sor: Mark HR-eszköz.

3.23. A Profesia vállalja és kijelenti, hogy a Mark HR-eszköz információs rendszerrel hatékonyan kiküszöbölhető a jogosulatlan adathozzáférés, adatmódosítás, adatmegsemmisítés és adatvesztés, a jogosulatlan adattovábbítás, valamint a személyes adatok egyéb jogosulatlan kezelése és az azokkal való visszaélés.

3.24. A Profesia elfogadja, hogy az Ügyfél számára végzett adatkezelés során a kezelt személyes adatokra vonatkozóan titoktartás terheli.

3.25. A Profesia köteles az adott tevékenységekkel megbízott munkatársait tájékoztatni a személyes adatokra vonatkozó titoktartással kapcsolatos legfontosabb rendelkezésekről, valamint biztosítani, hogy aláírják a kezelt személyes adatokra vonatkozó titoktartási nyilatkozatot.

3.26. A személyes adatokra vonatkozó titoktartási kötelezettség az együttműködés megszűnését követően is fennáll.

3.27. Az Adatkezelési megállapodás az ÁÜF hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba (az Ügyfél hozzájárulásának kifejezésével), és az Ügyféllel fennálló szerződéses jogviszony időtartamával megegyező határozott időre jön létre.

3.28. A Profesia a szerződéses jogviszony létrejöttének napjától kezelheti az érintettek személyes adatait.

3.29. A Profesia adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: [email protected] .V. cikk


A szerződéses jogviszony létrejötte, módosítása és megszűnése1. Az Ügyfélnek bármilyen Szolgáltatás igénybevételéhez regisztrálnia kell az Internetes oldalon. A regisztrációhoz a regisztrációs űrlap kitöltése szükséges. A regisztráció sikeres befejezésével az Ügyfél saját online fiókot hoz létre, amelyet egyedi bejelentkezési név és jelszó véd. Az Ügyfél köteles a bejelentkezési nevet és jelszót megvédeni a visszaéléstől, azokat nem adhatja át harmadik személyeknek.

2. Az Ügyfél a Profesia Szolgáltatásait az online fiókon keresztül rendeli meg, kivételes esetekben írásbeli (levél, e-mail) vagy telefonos megrendelés útján.

3. Az Ügyfél a megrendelés Profesia felé történő leadásával hozzájárulását adja a személyes adatainak vagy az alkalmazottai személyes adatainak az Állásajánlatban történő esetleges közzétételéhez, amennyiben azt a megrendelt Szolgáltatás jellege igényli.

4. A megrendelésnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

4.1. Az Ügyfél cégnevét, esetleg jogi formáját,

4.2. Az Ügyfél számlázási címét, esetleg a levélcímét,

4.3. Az Ügyfél cégjegyzékszámát, adószámát és/vagy közösségi adószámát,

4.4. Az Ügyfél elérhetőségi adatait (telefon, fax, e-mail),

4.5. A megrendelt Szolgáltatás típusát és időtartamát.

5. A szerződéses jogviszony a megrendelt Szolgáltatás Profesia általi visszaigazolásával jön létre (az Internetes oldalon keresztül, postai küldemény, e-mail vagy telefonos egyeztetés útján). Az Ügyfél által megrendelt Szolgáltatás nyújtása is megrendelés-visszaigazolásnak minősül. A szerződés határozott időre, a megrendelt Szolgáltatás időtartamára szól, és a Profesia általi visszaigazolás napján lép hatályba.

6. A Profesia által visszaigazolt megrendelés kötelező érvényű, és kizárólag a szerződő felek kölcsönös megegyezésével módosítható. A Profesia a megrendelés módosítását kezelési díj megfizetéséhez kötheti.

7. Ha a Szerződés eltérően nem rendelkezik, érvényességi idejének letelte előtt az alábbiak szerint szüntethető meg:

7.1. a szerződő felek írásbeli megállapodásával.

7.2. a Profesia elállásával a Szerződéstől, ha a másik szerződő fél súlyosan megszegi a szerződésből vagy a jelen ÁÜF-ből eredő kötelezettségeit; súlyos kötelezettségszegésnek minősül elsősorban:

7.2.1. az Állásajánlat Ügyfél általi közzététele az ÁÜF III. cikke 1.4.1–1.4.9. rendelkezéseivel ellentétesen,

7.2.2. az álláskeresői adatok Ügyfél általi felhasználása a megfelelő munkavállaló megtalálásától eltérő célra,

7.2.3. az Internetes oldalon nyújtott Szolgáltatások tömeges elektronikus üzenetek küldésére vagy termékekről és szolgáltatásokról szóló információkat tartalmazó üzenetek küldésére, vagy a Szlovák Köztársaság jogszabályaiba, etikai normákba és a jó erkölcsbe ütköző információkat tartalmazó üzenetek küldésére, vagy a Profesia, illetve más természetes és jogi személyek jó hírnevét károsító üzenetek küldésére történő felhasználása,

7.2.4. az Ügyfélnek a szerződéssel és/vagy a jelen ÁÜF-fel és/vagy a jó erkölccsel ellentétes magatartása, amennyiben azzal az Internetes oldalak felhasználóitól érkező negatív visszajelzések alapján a Profesia megalapozott megítélése szerint károsulhat a Profesia jó hírneve, vagy csökkenhet és/vagy veszélybe kerülhet a nyújtott Szolgáltatások színvonala.

7.2.5. Automatizált rendszerek (elsősorban botok, robotok, modulok vagy az Internetes oldal tartalmában történő keresésre vagy annak gyűjtésére szolgáló egyéb automatikus berendezések vagy programok) igénybevétele a Profesia vagy az Internetes oldal olyan szolgáltatásainak használata során, amelyekhez a Profesia nem nyújt hozzáférési eszközöket.

8. A szerződéstől való elállás írásbeli bejelentését a másik szerződő fél regisztrációjában megadott címére vagy az általa feltüntetett e-mail címre kell kézbesíteni.

9. Amennyiben a Profesia hibáján kívül a Szerződés az Ügyfél által megrendelt Szolgáltatások igénybevétele nélkül szűnik meg, az Ügyfél nem válik jogosulttá a felek által kikötött ellenérték visszafizetésére. A Profesia nem vállal felelősséget a nem teljes egészében igénybe vett Szolgáltatásokért.VI. cikk


A Szolgáltatások ellenértéke, fizetési feltételek

1. A Szolgáltatás ellenértéke az Internetes oldalon a Szolgáltatás megrendelésének napján közzétett aktuális Árjegyzék alapján kerül meghatározásra.

2. A Profesia általában az Ügyfélnek történő szolgáltatásnyújtást követően állítja ki a számlát (adóügyi bizonylatot). A számla rendszerint a Szolgáltatás Ügyfél által megrendelt teljes időtartamára szól. Amennyiben a Szerződés eltérően nem rendelkezik, a számlák fizetési határideje a kiállítás napjától számított 14 nap. A Profesia a megrendelt Szolgáltatást indokolt esetekben csak a megrendelt Szolgáltatás ellenértékének kifizetését követően nyújtja, erről a tényről pedig előre tájékoztatja az Ügyfelet.

3. Az Ügyfél a megrendelt Szolgáltatás ellenértékét köteles a Profesiának készpénz nélküli átutalással időben és szabályszerűen kifizetni, mégpedig a Profesia által kiállított számlán feltüntetett bankszámlára.

4. Abban az esetben, ha az Ügyfél késedelembe esik a számla fizetésével, a Profesia késedelmi kamat felszámítására jogosult, amelynek mértéke minden késedelmes nap után az esedékes összeg 0,1%-a, a számlázott összeg kifizetéséig pedig felfüggesztheti a további szolgáltatásnyújtást. Amennyiben az Ügyfél több mint 30 napos késedelembe esik, a Profesia az adott követelést a Profesiával együttműködő követeléskezelő társaság kezelésébe adhatja át. A követelésbehajtás költségei a Profesia követelésének részévé válnak.

5. A kiállított számlákra vonatkozó kifogásokat, amelyek korlátozhatnák a Profesia Ügyféllel szembeni követelésére vonatkozó igényét, az Ügyfél köteles írásban érvényesíteni a Profesia felé, mégpedig a számla átvételétől számított 7 napon belül.

6. A Profesia csak abban az esetben fizet vissza pénzösszegeket az Ügyfeleknek, ha azok esetenként meghaladják a 0,50 eurót.


VII. cikk


Kárfelelősség

1. A Profesia nem vállal felelősséget az Internetes oldalon nyújtott (közzétett) Szolgáltatás tartalmáért, elsősorban annak grafikai megjelenéséért (pl.: logó, fénykép vagy szellemi alkotómunka eredménye) és nyelvtani helyességéért. Harmadik személyek bármilyen jogának az Internetes oldalon keresztül történő szolgáltatásnyújtás révén történő megszegéséért kizárólag az Ügyfél vállal felelősséget. A Profesia nem vállal felelősséget a Szolgáltatás az Internetes oldalon keresztüli nyújtásával okozott károkért.

2. Az Ügyfél köteles megvédeni a Profesia Önéletrajz-adatbázisából vagy a Jelentkezésből származó adatokat mindennemű visszaélés ellen, továbbá köteles megakadályozni az adatok más személyek számára történő hozzáférhetővé tételét vagy továbbítását, illetve közzétételét. Jelen kötelezettség megszegése esetén az Ügyfél teljes körű felelősséggel tartozik a kötelezettség megszegésével okozott károkért. Az Ügyfél továbbá tudomásul veszi, hogy a Profesia által létrehozott Önéletrajz-adatbázis szerzői jogai a Profesia tulajdonát képezik, és az a szerzői jogról szóló, többször módosított Tt. 185/2015. sz. törvény védelme alatt áll. A Profesia nem vállal felelősséget a Profesia Önéletrajz-adatbázisában szereplő adatok valódiságáért és időszerűségéért.

3. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Profesiával szemben harmadik személyek a jelen bekezdésben szereplő bármely jogának megsértése miatt bármilyen igény merül fel, az ilyen igényeket kielégíti, és a Profesia teljes kárát megtéríti.

4. A Profesia nem vállal felelősséget az Ügyféllel szemben az adott állás betöltésére alkalmas pályázó megtalálásáért, illetve annak munkaviszonyban vagy más hasonló jogviszonyban való megmaradásáért.

5. A Profesia nem garantálja az Álláskeresőknek a megfelelő álláslehetőség megtalálását, illetve a munkaviszony vagy más hasonló jogviszony időtartamát.

6. A Profesia nem vállal felelősséget a felhasználók vagy harmadik személyek az Internetes oldal használata következtében felmerülő káráért, beleértve az elmaradt nyereséget vagy bármilyen adatvesztést.

7. Amennyiben a Profesia hibáján kívül a Szerződés az Ügyfél által megrendelt Szolgáltatások igénybevétele nélkül szűnik meg, az Ügyfél nem válik jogosulttá a kikötött ellenérték visszafizetésére. A Profesia nem vállal felelősséget a nem teljes egészében igénybe vett Szolgáltatásokért.

8. A Profesia az Ügyfél késedelmes teljesítése esetén ideiglenesen felfüggesztheti a Szolgáltatások Ügyfél részére történő nyújtását. A Profesia ilyen eljárása nem vonja maga után az Ügyfél kártérítési igényét, illetve az általa megrendelt azon Szolgáltatások ellenértékének visszafizetésére vonatkozó igényét, amelyeket a felfüggesztés során nem tudott igénybe venni. Az előző rendelkezés nem érinti a Profesia kártérítési igényének érvényesíthetőségét.

9. A Profesia nem vállal felelősséget a bejelentkezési névvel és jelszóval történő, jogosulatlan személy által elkövetett visszaélésért, illetve az ilyen visszaélésből eredő következményes károkért, sem a harmadik felek esetleges igényeiért.


VIII. cikk


Panaszkezelési szabályzat

1. Az Ügyfél panasszal élhet olyan hiba esetén (a továbbiakban: Hiba), amely a Profesia Internetes oldalán a részére nyújtott Szolgáltatással kapcsolatban merült fel. A Profesia részéről felmerülő hibának elsősorban a megrendelésben szereplő Szolgáltatások működésképtelensége minősül, amely az azt megelőző 24 órás időszak alatt legalább 6 óráig tart. A Profesia részéről felmerülő hibának nem minősül az, ha a Szolgáltatás hozzáférhetetlen az Ügyfél számára, amennyiben az ilyen hozzáférhetetlenség az Ügyfél internetkapcsolatának kieséséből vagy a Profesia felelősségén kívüli tényekből ered.

2. A panasztétel határideje a Hiba Ügyfél általi megállapításától vagy feltételezett megállapításától számított 14 nap.

3. Az Ügyfél írásban (postai úton a Profesia székhelyének címére, faxon a +421 2 32 20 91 18 számra, e-mailben a [email protected] címre) tehet panaszt, amelyet kézbesítenie kell a Profesiának. A Profesia vállalja, hogy a panasz beérkezésétől számított 14 napon belül közli a panaszkezelés eredményét.


IX. cikk


Vegyes és záró rendelkezések1. A Szerződésben és/vagy az ÁÜF-ben nem szabályozott bármely viszony tekintetében a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályai az irányadók.

2. A szerződés jelen ÁÜF-től eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek az ÁÜF-fel szemben. Az ÁÜF egészének vagy egy részének hatálya kizárólag a szerződő felek szerződésben rögzített írásbeli megállapodása alapján zárható ki.

3. Jelen ÁÜF 2021. 01. 07. napján lép hatályba.