Adatvédelem

A Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) társaság Adatvédelmi szabályzata

1. Bevezető rendelkezések

Az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) társaság köszöni, hogy meglátogatta a weboldalunkat. Nagyon fontosnak  tartjuk a személyes adatai védelmét, ezért tájékoztatni szeretnénk Önt az internetes oldalunk  látogatása és a szolgáltatásaink igénybevétele során végzett adatkezelés feltételeiről.

Az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) közzéteszi a jelen dokumentumot, amely a személyes adatok kezelésének alapelveit rögzíti a www.profesia.sk, www.profesia.cz, www.edujobs.sk, www.tulu.cz, www.tulu.sk, www.platy.sk, www.platy.cz internetes oldalak (a továbbiakban: Internetes oldal) meglátogatása és az azokon keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevétele során.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Adatkezelési alapelveket (a továbbiakban: Alapelvek). Jelen  Alapelvek mindenkor elérhetők az Internetes oldalon, ahol bármikor megtekintheti vagy akár el is  mentheti őket a készülékére.

Az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) társaság az érintettek személyes adatait kizárólag az Európai Parlament és a  Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő  védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül  helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: rendelet) alapján kezeli.

A jogszabályok esetleges változása vagy a belső folyamataink változása a jelen adatkezelési szabályzat  módosítását teheti szükségessé, ezért az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC (JELENLEG MINT  NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) társaság fenntartja magának a jogot  a jelen Alapelvek módosítására és kiegészítésére.

2. Adatkezelő

Adatkezelőként az alábbi közös adatkezelők járnak el:

Profesia, spol. s r.oszékhely: 811 09 Pozsony, Pribinova 19, Szlovák Köztársaság, statisztikai számjel:  35800861;

LMC s.r.o., székhely: 180 00 Prága 8, Menclova 2538/2, Libeň, Cseh Köztársaság, statisztikai számjel:  264 41 381;

LMC (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) PL Sp. z o.o., cím:  00-032 Warszawa, BL Astoria, Przeskok 2, Lengyelország, KRS 0000988078, NIP 5252920122, REGON:  522873400.

(a továbbiakban: „Adatkezelő”)

3. Adatkezelési alapelvek, a Személyes adatok védelme

Az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)  a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen  adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban:

Általános adatvédelmi rendelet) és más hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően végzi  az adatkezelést.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelvek:

„Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság” – személyes adatai kezelését minden esetben  jogszerűen, tisztességesen és átlátható módon végezzük;

„Célhoz kötöttség” – személyes adatai gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból  történik, és azokat nem kezeljük ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;

„Pontosság” – kizárólag pontos és szükség esetén naprakész személyes adatokat kezelünk;

„Adattakarékosság” – kizárólag az adatkezelés céljai szempontjából szükséges konkrét személyes  adatokat kezelünk;

„Korlátozott tárolhatóság” – személyes adatait olyan formában tároljuk, amely az Ön személyének  azonosítását csak az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;

„Integritás és bizalmas jelleg” – személyes adatait olyan módon kezeljük, hogy megfelelő technikai  vagy szervezési intézkedésekkel biztosítva legyen a megfelelő védelmük, ideértve az adatok  jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy  károsodásával szembeni védelmet is.

4. Az Internetes oldal látogatása során végzett adatkezelés

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja

Az Internetes oldalra látogató személyek személyes adatait kizárólag a működőképes Internetes oldal,  annak tartalma és szolgáltatásai működtetéséhez szükséges mértékben kezeljük. Ez azt jelenti, hogy  csak olyan személyes adatokat gyűjtünk, amelyeket a böngészője automatikusan továbbít, és  ideiglenesen naplófájlba menti őket. A következő adatokról van szó: a lekérdező számítógép IP-címe,  a hozzáférés dátuma és ideje, a letöltött fájl neve és URL-je, az a weboldal, ahonnan a hozzáférés  történik, a használt böngésző és esetleg a számítógép operációs rendszere, az internet-hozzáférést  biztosító szolgáltató neve.

Az adatkezelés célja az Internetes oldal általános adminisztrációja, az Internetes oldalhoz történő  zavartalan hozzáférés és az Internetes oldal kényelmes használatának biztosítása.

Jogalap

Az adatkezelés jogalapja az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének (1) bek. f) pontja, mivel a fenti  adatok kezelése az Internetes oldal működtetéséhez szükséges. A fenti személyes adatok ezen  adatkezelési célból történő szolgáltatása nem alapul jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen,  de azok kezelése nélkül nem látogathat az Internetes oldalunkra. Az érintettnek joga van tiltakozni  az ilyen adatkezelés ellen.

Az adattárolás időtartama

A személyes adatok kezelése az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig történik. Az érintett  személyes adatait az adatkezelés céljának elérését követően töröljük.

5. A www.profesia.sk és a www.profesia.cz Internetes oldal látogatása és az azon történő  szolgáltatásnyújtás során végzett adatkezelés

Az Ön személyes adatain az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) által végzett kezeléssel kapcsolatban az alábbiakban  tájékoztatjuk Önt az adatkezelés konkrét folyamatairól és céljairól, a kezelt adatok köréről,  az adatkezelés jogalapjairól és az adatok tárolásának időtartamáról.

5.1. Kapcsolatfelvételi űrlap

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja

Az Internetes oldalra látogató személy saját döntése alapján felveheti a kapcsolatot az Profesia, spol.  s r.o., LMC s.r.o., LMC (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)  társasággal a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével. A kapcsolatfelvételi űrlap használatához  elengedhetetlenül szükséges a következő adatok megadása: név, vezetéknév, e-mail-cím, az üzenet  szövege. Az adatkezelés célja a kölcsönös kapcsolattartás biztosítása és a javaslatok, ill. panaszok  kezelése.

Jogalap

Az adatkezelés jogalapja az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének (1) bek. a) pontja, vagyis az Ön  kifejezett hozzájárulása. Az adatkezelés a kérelme kezeléséhez szükséges, ezért erre a célra  a kifejezett hozzájárulását kérjük. A személyes adatok ezen célból történő megadása nem alapul  jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen, de azok kezelése nélkül nem tudjuk megfelelően  kezelni az Ön kérelmét vagy javaslatát. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott  hozzájárulását.

Az adattárolás időtartama

Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, egyébként az Profesia, spol. s r.o.,  LMC s.r.o., LMC (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)  az adatok megszerzésétől számított 3 évig kezeli az Ön személyes adatait. Ezen időszak letelte után  töröljük a személyes adatait.

5.2. Az önéletrajz-adatbázisban szereplő személyes adatok

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja

Az álláskeresőknek nyújtott szolgáltatások az Internetes oldalon kitöltött online űrlap vagy az Profesia,  spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) társaság címére kézbesített nyomtatvány segítségével önéletrajz  létrehozását, valamint annak hozzáférhetővé tételét/továbbítását foglalják magukban az Internetes  oldalon létrehozott önéletrajz-adatbázis révén az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC (JELENLEG  MINT NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) társaság Üzleti partnerei részére.

Az önéletrajz-adatbázis az előzőekben említett társaságok közös adatbázisa, azt közösen készítik, az  abban szereplő személyes adatokat közös adatkezelőként kezelik. A közös adatkezelők határozatlan  időre szóló írásbeli megállapodásban határozták meg a kölcsönös együttműködésüket, amely a közös  adatkezelők közötti adatkezelés feltételeit is rögzíti.

A közös adatkezelők az alábbiakban állapodnak meg:

– a közös adatkezelők mindegyike kapcsolattartót jelöl ki az érintettek számára és azt közzéteszi  az internetes webhelyén,

– az érintett mindegyik adatkezelő vonatkozásában és mindegyik adatkezelővel szemben  gyakorolhatja az Általános adatvédelmi rendelet szerinti jogait,

– az Általános adatvédelmi rendelet 13. cikkében meghatározott információk rendelkezésre  bocsátásával kapcsolatos feladatokat mindegyik adatkezelő ellátja,

– az érintettek jogainak gyakorlásával kapcsolatos kötelezettségeket és feladatokat az Profesia, spol.  s r.o., LMC s.r.o., LMC (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)  látja el.

A személyes adatok kezelésének célja az érintett mint álláskereső segítése a megfelelő álláshely  megtalálásában. Az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) – az érintett hozzájárulása alapján és az előző mondatban  leírt célból – hozzáférhetővé teheti/átadhatja az érintett önéletrajzában szereplő személyes adatokat  az üzleti partnereinek.

Az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) az álláskeresés elősegítése érdekében SMS vagy e-mail üzenetben értesítheti  az érintettet arról, hogy üzleti partnere érdeklődést mutatott az érintett önéletrajza iránt.  Az érintettnek joga van tiltakozni az ilyen adatkezelés ellen.

Az önéletrajz-adatbázisban szereplő önéletrajzok a következőket tartalmazzák: legalább egy  elérhetőségi adatot (e-mail vagy telefon), a végzettséget, annak a munkaterületnek és munkakörnek  a meghatározását, amely iránt az álláskereső érdeklődik, annak a helynek a meghatározását, ahol  munkát keres, a munkaviszony igényelt típusát és a neme meghatározását (kizárólag statisztikai  feldolgozás céljából). A további adatok feltüntetése az önéletrajzban kizárólag az adott álláskereső  döntésén múlik.

Az önéletrajz létrehozásához az önéletrajz-adatbázisban regisztrálnia kell az Internetes oldalon.  A regisztrációhoz egy tetszőleges bejelentkezési e-mail-címet és bejelentkezési nevet kell megadnia  azzal, hogy regisztrációját bármikor törölheti úgy, hogy a regisztráció törlése iránti kérelmet  tartalmazó e-mailt elküldi az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA  Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) társaságnak.

Jogalap

Személyes adatainak kezelése az önéletrajz-adatbázisban és azok továbbítása a fenti közös  adatkezelők üzleti partnereinek az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének (1) bek. a) pontja  alapján, azaz az érintett hozzájárulásával történik.

Az önéletrajz-adatbázisban az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének (1) bek. f) pontja  értelmében is kezelhetjük az Ön személyes adatait, azaz jogos érdek alapján az arra vonatkozó  értesítés céljából (SMS vagy e-mail üzenet formájában), hogy az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC  (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) üzleti partnere  érdeklődést mutatott az Ön önéletrajza iránt. Az SMS vagy e-mail üzenetekről való leiratkozást  követően többé nem küldünk Önnek elektronikus üzeneteket, és ebből a célból nem kezeljük az Ön  személyes adatait.

Az adattárolás időtartama

Az érintett önéletrajzában szereplő személyes adatokat az Internetes oldal segítségével  hozzáférhetővé tesszük/átadjuk az üzleti partnereinknek, mégpedig az adatkezeléshez adott  hozzájárulás napjától számított 3 hónapig. Az önéletrajzban szereplő személyes adatait a fenti időszak  letelte után is tároljuk arra az esetre, ha Ön úgy dönt, hogy ismét hozzáférhetővé teszi az önéletrajzát  az üzleti partnereink számára.

Az Internetes oldalon létrehozott fiókba történt utolsó bejelentkezésétől számított 3 év leteltét  követően az önéletrajz-adatbázisban szereplő adatokat véglegesen anonimizáljuk, és a továbbiakban  kizárólag statisztikai célokra használjuk fel. Az érintett írásbeli kérésére az Profesia, spol. s r.o., LMC  s.r.o., LMC (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) köteles  véglegesen törölni a személyes adatait.

5.3. Az állásjelentkezésben szereplő személyes adatok

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja

Az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) társaság által nyújtott szolgáltatások az Internetes oldalon történő  álláshirdetést is magukban foglalják azzal, hogy az állásajánlatokat a társaságunk üzleti partnerei  teszik közzé. Az álláskeresők jelentkezhetnek (válaszolhatnak) ezekre az állásajánlatokra.

Az Internetes oldalon meghirdetett állásajánlatra küldött válasz a következőket tartalmazza: legalább  egy elérhetőségi adatot (e-mail vagy telefon), a jelentkező végzettségét és nemét (kizárólag statisztikai  feldolgozás céljából). A további adatok feltüntetése az állásjelentkezésben kizárólag az adott  álláskereső döntésén múlik.

A személyes adatok kezelésének célja az érintett mint álláskereső segítése a megfelelő álláshely  megtalálásában. Az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ebből a célból archiválja az álláskeresők által az Internetes  oldalon meghirdetett állásajánlatokra küldött jelentkezéseit, és azokat továbbítja (átadja) annak  az üzleti partnernek, aki az Internetes oldalon meghirdette az adott állásajánlatot.

Jogalap

Az Internetes oldalon meghirdetett állásajánlatokra küldött és az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC  (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) társaság által archivált  jelentkezések olyan adatokat tartalmaznak, amelyek az Általános adatvédelmi rendelet értelmében  személyes adatnak minősülnek. Az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC (JELENLEG MINT NEIRONE  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) kizárólag az Általános adatvédelmi rendelet 6.  cikkének (1) bek. a) pontja alapján, azaz az érintett hozzájárulásával kezelheti ezeket a személyes  adatokat.

Az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) társaság üzleti partnerének jogalapja  

Az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) üzleti partnere (aki meghirdette az állást) kizárólag az Általános adatvédelmi  rendeletben meghatározott jogalapon kezelheti az álláskereső személyes adatait, a megfelelő  alkalmazott megtalálása céljából azzal, hogy az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC (JELENLEG MINT  NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) üzleti partnere saját maga határozza meg  az adatkezelés jogalapját. Például az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben  az álláskereső az egyik fél. Az álláskereső az Internetes oldalon keresztül elküldi az Profesia, spol. s r.o.,  LMC s.r.o., LMC (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) üzleti  partnerének, aki meghirdette az állásajánlatot, az önéletrajzát és annak mellékleteit, az Internetes  oldalon pedig hozzájárulhat ahhoz, hogy az üzleti partner kezelje a személyes adatait annak  érdekében, hogy bekerüljön az adott üzleti partner további kiválasztási eljárásába, ill. álláskeresői  adatbázisába. Az álláskereső saját kizárólagos és önkéntes döntése alapján járul hozzá az üzleti  partner által végzett adatkezeléshez.

Az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) nem gyűjt személyes adatokat az üzleti partnere megbízásából. Az Profesia,  spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) az álláskereső kifejezett hozzájárulása alapján gyűjti és adja át a személyes  adatokat az üzleti partnerének. Valamely állásajánlat meghirdetésekor az Profesia, spol. s r.o., LMC  s.r.o., LMC (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) és  az állásajánlatot meghirdető üzleti partner is önálló adatkezelőnek minősül, ezért a személyes adatok  megszerzése után önállóan és a saját nevükben járnak el az álláskeresővel szemben. Ez nem érinti  az álláskereső mint érintett azon jogát, hogy mindegyik adatkezelő vonatkozásában és mindegyik  adatkezelővel szemben gyakorolja az Általános adatvédelmi rendelet szerinti jogait.

Az adattárolás időtartama

A jelen szolgáltatás igénybevételéhez regisztrálni kell az Internetes oldalon. A regisztrációhoz egy  tetszőleges bejelentkezési e-mail-címet és bejelentkezési nevet kell megadnia azzal, hogy  regisztrációját bármikor törölheti úgy, hogy a regisztráció törlése iránti kérelmet tartalmazó e-mailt  elküldi az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) társaságnak. Az érintett az Internetes oldalon létrehozott álláskeresői fiókba  történő utolsó bejelentkezéstől számított 3 év határozott időre adja az adatkezelési hozzájárulását  az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) társaságnak. A 3 év leteltét követően a személyes adatokat anonimizáljuk,  a továbbiakban pedig kizárólag statisztikai célokra használjuk fel. Az említett időtartam alatt  az álláskeresőnek lehetősége van használni (megtekinteni, újra felhasználni, újra elküldeni stb.)  az Internetes oldalon az állásajánlatokra küldött jelentkezéseit. A három év olyan időtartamnak  tekinthető, amely alatt várhatóan nem következnek be jelentős változások az álláskereső  szakképesítésében. A hároméves időtartam meghatározása az emberierőforrás-kezelés területén  szerzett ismereteken és tapasztalatokon alapul. Az álláskeresőnek joga van bármikor – beleértve  a fenti hároméves időtartamot – visszavonni az adatkezelési hozzájárulását.

5.4. Megfelelő állásajánlatok küldése e-mailben

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja

Az álláskeresők részére nyújtott Szolgáltatások körébe tartozik az „állásértesítő” létrehozása  az Internetes oldalon, amely e-mailben az álláskereső kritériumainak megfelelő állásajánlatokat küld  az álláskeresőnek. Az álláskereső az „állásértesítő” segítségével meghatározhatja az Profesia, spol. s  r.o., LMC s.r.o., LMC (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)  üzleti partnerei által meghirdetett állásajánlatok keresési feltételeit. Ezeket az állásajánlatokat  az álláskereső az általa megadott e-mail-címre kapja meg.

Jogalap

Mivel az Általános adatvédelmi rendelet értelmében az e-mail-cím személyes adatnak minősülhet,  elengedhetetlen, hogy az érintett az „állásértesítő” aktiválása előtt az Általános adatvédelmi rendelet  6. cikkének (1) bek. a) pontja alapján hozzájáruljon a személyes adatai kezeléséhez; a személyes adat  – e-mail-cím – kezelése technikai szempontból elengedhetetlen az adott szolgáltatás nyújtásához.

Az „állásértesítő” létrehozásához (technikai okokból) regisztrálnia kell az Internetes oldalon.  Az Internetes oldalon történő regisztrációhoz egy tetszőleges bejelentkezési e-mail-címet és  bejelentkezési nevet kell megadnia azzal, hogy regisztrációját bármikor törölheti úgy, hogy  a regisztráció törlése iránti kérelmet tartalmazó e-mailt elküldi az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC  (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) társaságnak.

Az adattárolás időtartama

A jelen szolgáltatás igénybevételéhez regisztrálni kell az Internetes oldalon. A regisztrációhoz egy  tetszőleges bejelentkezési e-mail-címet és bejelentkezési nevet kell megadnia azzal, hogy  regisztrációját bármikor törölheti úgy, hogy a regisztráció törlése iránti kérelmet tartalmazó e-mailt  elküldi az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) társaságnak. Az adatkezelési hozzájárulás az Internetes oldalon létrehozott  álláskeresői fiókba történő utolsó bejelentkezéstől számított 3 év határozott időre szól, a hozzájárulás  azonban bármikor visszavonható.

5.5. Állásajánlat ajánlása ismerősnek

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja

Az álláskeresők az Internetes oldal segítségével ajánlani tudják az Internetes oldalon meghirdetett  állásokat egy másik személynek. Ezek az állásajánlatok ezt követően az álláskereső által megadott  tetszőleges szöveggel és az adott állásajánlatra hivatkozó álláskereső e-mail-címének feltüntetésével  kerülnek elküldésre.

Jogalap

Mivel az Általános adatvédelmi rendelet értelmében az e-mail-cím személyes adatnak minősülhet,  elengedhetetlen, hogy az érintett az e-mail elküldése előtt az Általános adatvédelmi rendelet 6.  cikkének (1) bek. a) pontja alapján hozzájáruljon a személyes adatai kezeléséhez.

Az állásajánlat ismerősnek történő ajánlásához (technikai okokból) regisztrálnia kell az Internetes  oldalon. A regisztrációhoz egy tetszőleges bejelentkezési e-mail-címet és bejelentkezési nevet kell  megadnia azzal, hogy regisztrációját bármikor törölheti úgy, hogy a regisztráció törlése iránti kérelmet  tartalmazó e-mailt elküldi az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA  Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) társaságnak.

Az adattárolás időtartama

A jelen szolgáltatás igénybevételéhez regisztrálni kell az Internetes oldalon. A regisztrációhoz egy  tetszőleges bejelentkezési e-mail-címet és bejelentkezési nevet kell megadnia azzal, hogy  regisztrációját bármikor törölheti úgy, hogy a regisztráció törlése iránti kérelmet tartalmazó e-mailt  elküldi az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) társaságnak. Az adatkezelési hozzájárulás az Internetes oldalon létrehozott  álláskeresői fiókba történő utolsó bejelentkezéstől számított 3 év határozott időre szól, a hozzájárulás  azonban bármikor visszavonható.

5.6. Beszélgetés az állásfórumon

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja

Az álláskeresők az Internetes oldalon működő állásfórumon más álláskeresőkkel is beszélgethetnek.  Ez az opció (technikai okokból) csak az Internetes oldalon történő regisztrációt követően érhető el.  Az érintett az e-mail-címe megadásával tud regisztrálni az Internetes oldalon.

Jogalap

Mivel az Általános adatvédelmi rendelet értelmében az e-mail-cím személyes adatnak minősülhet,  elengedhetetlen, hogy az érintett a regisztrációja létrehozása előtt az Általános adatvédelmi rendelet  6. cikkének (1) bek. a) pontja alapján hozzájáruljon a személyes adatai kezeléséhez. A személyes adat  – e-mail-cím – kezelése technikai szempontból elengedhetetlen az állásfórumon való beszélgetéshez.

Az adattárolás időtartama

A jelen szolgáltatás igénybevételéhez regisztrálni kell az Internetes oldalon. A regisztrációhoz egy  tetszőleges bejelentkezési e-mail-címet és bejelentkezési nevet kell megadnia azzal, hogy  regisztrációját bármikor törölheti úgy, hogy a regisztráció törlése iránti kérelmet tartalmazó e-mailt  elküldi az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) társaságnak. A hozzájárulás az Internetes oldalon létrehozott álláskeresői  fiókba történő utolsó bejelentkezéstől számított 3 év határozott időre szól, a hozzájárulás azonban  bármikor visszavonható.

5.7. Referenciák kérése az Internetes oldal segítségével

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja

Az álláskeresők az Internetes oldal segítségével referenciát kérhetnek egy korábbi munkáltatójuktól.  Ez az opció (technikai okokból) csak az Internetes oldalon történő regisztrációt követően érhető el.  Az érintett az e-mail-címe megadásával tud regisztrálni az Internetes oldalon.

Jogalap

Mivel az Általános adatvédelmi rendelet értelmében az e-mail-cím személyes adatnak minősülhet,  elengedhetetlen, hogy az érintett a regisztrációja létrehozása előtt az Általános adatvédelmi rendelet  6. cikkének (1) bek. a) pontja alapján hozzájáruljon a személyes adatai kezeléséhez. A személyes adat  – e-mail-cím – kezelése technikai szempontból elengedhetetlen a referenciakérés elküldéséhez.

Az adattárolás időtartama

A jelen szolgáltatás igénybevételéhez regisztrálni kell az Internetes oldalon. A regisztrációhoz egy  tetszőleges bejelentkezési e-mail-címet és bejelentkezési nevet kell megadnia azzal, hogy  regisztrációját bármikor törölheti úgy, hogy a regisztráció törlése iránti kérelmet tartalmazó e-mailt  elküldi az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) társaságnak. A hozzájárulás az Internetes oldalon létrehozott álláskeresői  fiókba történő utolsó bejelentkezéstől számított 3 év határozott időre szól, a hozzájárulás azonban  bármikor visszavonható.

5.8. Regisztráció az Internetes oldalon

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja

Az álláskeresők részére nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez az álláskeresőnek regisztrálnia kell  az Internetes oldalon. Az álláskereső tetszőleges bejelentkezési e-mail-cím vagy bejelentkezési jelszó  megadásával tud regisztrálni. A regisztráció lehetővé teszi, hogy hozzászólásokat írjon  az állásfórumon, referenciát kérjen, állást ajánljon az ismerősének, e-mailben megfelelő  állásajánlatokat küldjön, állásra jelentkezzen, önéletrajzot hozzon létre és tegyen közzé az Internetes  oldalon.

Jogalap

Mivel az Általános adatvédelmi rendelet értelmében az e-mail-cím személyes adatnak minősülhet,  elengedhetetlen, hogy az érintett a regisztráció létrehozása előtt az Általános adatvédelmi rendelet 6.  cikkének (1) bek. a) pontja alapján hozzájáruljon a személyes adatai kezeléséhez.

Az adattárolás időtartama

Az adatkezelési hozzájárulás bármikor visszavonható, egyébként az Internetes oldalon létrehozott  álláskeresői fiókba történő utolsó bejelentkezéstől számított 3 év elteltével megszűnik, a hozzájárulás  azonban bármikor visszavonható.

6. A www.edujobs.sk Internetes oldal látogatása és az azon történő szolgáltatásnyújtás során végzett adatkezelés

6.1. Kapcsolatfelvételi űrlap

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja

Az Internetes oldalra látogató személy saját döntése alapján felveheti a kapcsolatot az Profesia, spol.  s r.o., LMC s.r.o., LMC (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)  társasággal a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével. A kapcsolatfelvételi űrlap használatához  elengedhetetlenül szükséges a következő adatok megadása: név, vezetéknév, e-mail-cím, az üzenet  szövege. Az adatkezelés célja a kölcsönös kapcsolattartás biztosítása és a javaslatok, ill. panaszok  kezelése.

Jogalap

Az adatkezelés jogalapja az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének (1) bek. a) pontja, vagyis az Ön  kifejezett hozzájárulása. Az adatkezelés a kérelme kezeléséhez szükséges, ezért erre a célra  a kifejezett hozzájárulását kérjük. A személyes adatok ezen célból történő megadása nem alapul  jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen, de azok kezelése nélkül nem tudjuk megfelelően  kezelni az Ön kérelmét vagy javaslatát. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott  hozzájárulását.

Az adattárolás időtartama

Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, egyébként az Profesia, spol. s r.o.,  LMC s.r.o., LMC (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)  az adatok megszerzésétől számított 3 évig kezeli az Ön személyes adatait. Ezen időszak letelte után  töröljük a személyes adatait.

6.2. Az állásjelentkezésben szereplő személyes adatok

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja

Az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) társaság által nyújtott szolgáltatások az Internetes oldalon történő  álláshirdetést is magukban foglalják azzal, hogy az állásajánlatokat a társaságunk üzleti partnerei  teszik közzé. Az álláskeresők jelentkezhetnek (válaszolhatnak) ezekre az állásajánlatokra.  Az Internetes oldalon közzétett állásajánlatra való jelentkezés a következőket tartalmazza: név,  legalább egy elérhetőségi adat (e-mail vagy telefon), mellékelt önéletrajz, esetleg egyéb  dokumentumok. A további adatok feltüntetése az állásjelentkezésben kizárólag az adott álláskereső  döntésén múlik. A személyes adatok kezelésének célja az érintett mint álláskereső segítése  a megfelelő álláshely megtalálásában. Az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC (JELENLEG MINT  NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ebből a célból archiválja az álláskeresők  által az Internetes oldalon meghirdetett állásajánlatokra küldött jelentkezéseket, és azokat továbbítja  (átadja) annak az üzleti partnernek, aki az Internetes oldalon meghirdette az adott állásajánlatot.

Jogalap

Az Internetes oldalon meghirdetett állásajánlatokra küldött és az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC  (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) által archivált  jelentkezések olyan adatokat tartalmaznak, amelyek az Általános adatvédelmi rendelet értelmében  személyes adatnak minősülnek. Az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC (JELENLEG MINT NEIRONE  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) kizárólag az Általános adatvédelmi rendelet 6.  cikkének (1) bek. a) pontja alapján, azaz az érintett hozzájárulásával kezelheti ezeket a személyes  adatokat.

Az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) üzleti partnerének jogalapja.

Az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) üzleti partnere (aki meghirdette az állást) kizárólag az Általános adatvédelmi  rendeletben meghatározott jogalapon kezelheti az álláskereső személyes adatait, a megfelelő  munkavállaló megtalálása céljából. Például az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges,  amelyben az álláskereső az egyik fél. Az álláskereső az Internetes oldalon keresztül elküldi az Profesia,  spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) üzleti partnerének, aki meghirdette az állásajánlatot, az önéletrajzát és  annak mellékleteit, az Internetes oldalon pedig hozzájárulhat ahhoz, hogy az üzleti partner kezelje  a személyes adatait annak érdekében, hogy bekerüljön az adott üzleti partner további kiválasztási  eljárásába, ill. álláskeresői adatbázisába. Az álláskereső saját kizárólagos és önkéntes döntése alapján  járul hozzá az üzleti partner által végzett adatkezeléshez. Az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC  (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) nem gyűjt személyes  adatokat az üzleti partnere megbízásából. Az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC (JELENLEG MINT  NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) az álláskereső kifejezett hozzájárulása  alapján gyűjti és adja át a személyes adatokat az üzleti partnerének. Az állás meghirdetésekor az  Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) és az állást meghirdető üzleti partner is önálló adatkezelőként jár el. A  személyes adatok megszerzését követően az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC (JELENLEG MINT  NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) és az Ügyfél önállóan és a saját nevükben  járnak el az Álláskeresővel szemben, kivéve, ha az Ügyfél Fiókot hozott létre az Internetes oldalon. Az  Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) az Ügyfél megbízásából adatfeldolgozóként kezeli a Fiókon belüli személyes  adatokat. Ez nem érinti az álláskereső mint érintett azon jogát, hogy mindegyik adatkezelő  vonatkozásában és mindegyik adatkezelővel szemben gyakorolja az Általános adatvédelmi rendelet  szerinti jogait.

Az adattárolás időtartama

Az érintett 3 hónap határozott időre adja az adatkezelési hozzájárulását az Profesia, spol. s r.o., LMC  s.r.o., LMC (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) társaságnak.  A 3 hónap leteltét követően a személyes adatokat anonimizáljuk, a továbbiakban pedig kizárólag  statisztikai célokra használjuk fel. Az álláskeresőnek joga van bármikor – beleértve a fenti három  hónapos időtartamot – visszavonni az adatkezelési hozzájárulását.

6.3. Megfelelő állásajánlatok küldése e-mailben

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja

Az álláskeresők részére nyújtott Szolgáltatások körébe tartozik az „állásértesítő” létrehozása  az Internetes oldalon, amely e-mailben az álláskereső kritériumainak megfelelő állásajánlatokat küld az álláskeresőnek. Az álláskereső az „állásértesítő” segítségével meghatározhatja az Profesia, spol. s  r.o., LMC s.r.o., LMC (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)  üzleti partnerei által meghirdetett állásajánlatok keresési feltételeit. Ezeket az állásajánlatokat  az álláskereső az általa megadott e-mail-címre kapja meg.

Jogalap

Mivel az Általános adatvédelmi rendelet értelmében az e-mail-cím személyes adatnak minősülhet,  elengedhetetlen, hogy az érintett az „állásértesítő” aktiválása előtt az Általános adatvédelmi rendelet  6. cikkének (1) bek. a) pontja alapján hozzájáruljon a személyes adatai kezeléséhez; a személyes adat  – e-mail-cím – kezelése technikai szempontból elengedhetetlen az adott szolgáltatás nyújtásához.  Az „állásértesítő” létrehozásához (technikai okokból) regisztrálnia kell az Internetes oldalon.  Az Internetes oldalon történő regisztrációhoz egy tetszőleges bejelentkezési e-mail-címet és  bejelentkezési nevet kell megadnia azzal, hogy regisztrációját bármikor törölheti úgy, hogy  a regisztráció törlése iránti kérelmet tartalmazó e-mailt küld az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC  (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) társaságnak.

Az adattárolás időtartama

Az adatkezelési hozzájárulás 3 év határozott időre szól, a hozzájárulás azonban bármikor  visszavonható.

7. A www.tulu.cz és www.tulu.sk Internetes oldal látogatása és az azon történő szolgáltatásnyújtás során végzett adatkezelés

7.1. A tulu online eszköz igénybevétele esetén történő szolgáltatásnyújtás során végzett adatkezelés

A tulu online eszköz használata során az ügyfél által megszerzett személyes adatok kezelésére  kerülhet sor, ezért az ügyfél mint adatkezelő szerződésben megbízta az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o.,  LMC (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) társaságot, hogy  adatfeldolgozóként kezelje a személyes adatokat. Az ügyfél erről köteles tájékoztatni az érintetteket.  

A személyes adatok kezelésének célja az adatkezelőnek az érintettekkel szemben fennálló jogainak és  kötelezettségeinek teljesítése.  

Az adatkezelés tárgyát az ügyfél segítségével megszerzett személyes adatok képezik.  

Az adatfeldolgozó az adatkezelés során köteles betartani az általánosan kötelező adatvédelmi  jogszabályokat. Az adatfeldolgozó az ügyfél által megszerzett személyes adatokat kizárólag  a szerződésben meghatározott formában, illetve az ügyfél dokumentált utasításainak megfelelően  kezeli.  

További részleteket az ügyfél és az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC (JELENLEG MINT NEIRONE  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) társaság között létrejött adatkezelési  megállapodásról a www.tulu.sk internetes oldalon közzétett, az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC  (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) SK Általános Szerződési  Feltételeiben talál.  

7.2. DigiSign szolgáltatás – dokumentumok elektronikus aláírása

A tulu online eszköz használata során az ügyfelek a www.tulu.sk internetes oldalon közzétett,  az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) SK Általános Szerződési Feltételeinek megfelelően elektronikusan is  aláírhatják a dokumentumokat. A szolgáltatás nyújtása során az ügyfél által megszerzett személyes  adatok kezelése történik. A személyes adatok kezelésének jogalapja az ügyfél mint adatkezelő és az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) társaság mint adatfeldolgozó között létrejött adatkezelési megállapodás. Ezt a szolgáltatást alvállalkozó nyújtja.

8. A www.platy.sk és www.platy.cz Internetes oldal látogatása és az azon történő szolgáltatásnyújtás során végzett adatkezelés

8.1. Bérelemzés nyújtása

A www.platy.sk és www.platy.cz Internetes oldal látogatói számára egyszerű lehetőség nyílik  a Bérelemzés megrendelésére, mégpedig egy rövid online űrlapban megadott munkakörre és régióra  vonatkozóan.

Milyen személyes adatokat kérünk Öntől? Miért dolgozzuk fel azokat?

A megrendelés megfelelő teljesítése és a megfelelő minőségű szolgáltatásnyújtás érdekében  ismernünk kell az érintett e-mail-címét, lakcímét és nevét, mivel szolgáltatásainkat elektronikus  kommunikáció útján nyújtjuk.

A szerződés teljesítése céljából gyűjtött személyes adatokat a jogszabályokban meghatározott (pl.  adóügyi) határidők lejártáig őrizzük meg.

Ha fizetési módként a kártyás fizetést vagy online fizetési átjárót választotta, a megrendelés  befejezését követően átirányítjuk az adott fizetési szolgáltatóhoz. A hozzáférési adatok megadását követően ezen a szolgáltatón keresztül tud fizetni. A befizetés feldolgozása érdekében az összegre  vonatkozó adatokat a kiválasztott fizetési szolgáltatónak továbbítjuk. A fizetési szolgáltatók által  végzett adatkezeléssel kapcsolatos további részletek a tájékoztató szövegekben találhatók.

8.2. Aktuális bér-összehasonlítás negyedéves küldése

A www.platy.sk és www.platy.cz internetes oldal látogatói az online űrlap kitöltésekor az e-mail címüket is megadhatják. Mivel a Rendelet és a törvény értelmében az e-mail-cím (illetve a kérdőívben  megadott további adat) személyes adatnak minősülhet, elengedhetetlen, hogy az érintett a kérelme  elküldése előtt hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez (a Rendelet 6. cikke alapján).

Az érintett e-mail-címe az adatfeldolgozó által összeállított bérelemzések negyedéves küldésére  szolgál. A hozzájárulás bármikor visszavonható, egyébként a megadásától számított 1 év elteltével  megszűnik, és az e-mail-cím mint személyes adat törlésre kerül.  

8.3. A válaszadó munkabérének hosszú távú nyomon követése

A www.platy.sk és www.platy.cz internetes oldal látogatói az online űrlap kitöltésekor az e-mail címüket és a munkabérüket is megadhatják. Mivel a Rendelet értelmében az e-mail-cím (illetve  a kérdőívben megadott további adat) személyes adatnak minősülhet, elengedhetetlen, hogy  az érintett a kérelme elküldése előtt hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez (a Rendelet  6. cikke alapján).

Az érintett e-mail-címe a válaszadó fizetésének hosszú távú összehasonlítására szolgál. A hozzájárulás  bármikor visszavonható.  

9. Az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) üzleti partnerei által foglalkoztatott személyek személyes adatai

A szolgáltatások igénybevétele során az üzleti partnerek feltüntethetik és átadhatják az általuk  foglalkoztatott személyek következő személyes adatait: név, e-mail-cím. Az Általános adatvédelmi  rendelet értelmében olyan adatokról van szó, amelyeket az adatkezelő mint az érintettet foglalkoztató  munkáltató jogosult átadni a beszállítójának, amennyiben az az érintett munkahelyi, szolgálati vagy  megbízatásbeli feladatainak ellátásához szükséges. A személyes adatok továbbítása vagy átadása nem  sértheti az érintett önérzetét, méltóságát vagy biztonságát. Ezeket az adatokat legfeljebb az üzleti  partner által leadott utolsó megrendelést követő 10 évig kezeljük, ezt követően azokat véglegesen  töröljük.

10. Hírlevél (értesítés az újdonságokról)

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja

Az Internetes oldal látogatói feliratkozhatnak a hírlevelünkre. Hírlevelünket azoknak a személyeknek  is elküldjük, akik nem iratkoztak fel rá, de közvetlenül a szolgáltatásaink nyújtásával kapcsolatban  szereztük meg az e-mail-címüket. Az adatkezelés célja az Internetes oldal látogatóinak, ill.  az ügyfeleinknek a tájékoztatása a szolgáltatásainkkal kapcsolatos újdonságokról. A hírlevélre való  feliratkozás és a hírlevelek küldése céljából kezelt adatok köre: e-mail-cím.

Jogalap

A hírlevélküldés céljából történő adatkezelés az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC (JELENLEG MINT  NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) jogos érdeke alapján történik  az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének (1) bek. f) pontja szerint. A személyes adatok ezen  célból történő megadása nem alapul jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen, de azok kezelése  nélkül nem tudunk Önnek hírleveleket küldeni.

Ha Ön feliratkozott a hírlevelünkre, az adatkezelés jogalapja az Általános adatvédelmi rendelet 6.  cikkének (1) bek. a) pontja, vagyis az Ön hozzájárulása.

Ön bármikor leiratkozhat a hírlevelünkről. A hírlevélről való leiratkozást az adott adatkezelés elleni  tiltakozásnak tekintjük, amire Ön az Általános adatvédelmi rendelet 21. cikkének (1) és (2) bekezdése  alapján jogosult.

A hírlevélről való leiratkozás után többé nem küldünk Önnek elektronikus üzeneteket, és ebből  a célból nem kezeljük az Ön személyes adatait.

Az adattárolás időtartama

Személyes adatait a hírlevélre való feliratkozás és hírlevélküldés céljából a hírlevélre való feliratkozás  időtartamáig vagy a hozzájárulását követő 3 évig tároljuk.

11. Alvállalkozók

A Google Ireland Limited társaság, a Google Cloud Platform szolgáltatás a  https://cloud.google.com/terms/ internetes oldalon közzétett Google Cloud Platform Terms of  Service értelmében;

Hotjar Limited, C 65490, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000,  Málta;

Functional Software Inc. (Sentry) 132 Hawthorne Street, San Francisco, California 94107, USA, a  Bizottság határozata (2021. június 7., hétfő) a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján  a személyes adatok harmadik országbeli adatfeldolgozók részére történő továbbítására vonatkozó  általános szerződési feltételekről alapján létrejött szerződés, mégpedig az Európai Bíróság  (nagytanács) C‑311/18. sz. ügyben 2020. július 16-án hozott ítélete folytán)

Mailjet SAS, 13 – 13 bis Rue de I´Aubrac, 75012 Paris, France.

Quality Unit, s.r.o., Pozsony, Vajnorská 100/A, Szlovák Köztársaság

TOPefekt s.r.o., székhely: 787 01 Šumperk, B. Němcové 767/13, Cseh Köztársaság

Digital Solutions s.r.o., adószám: 25998706, székhely: 530 02 Pardubice, 17. listopadu 203, Zelené  Předměstí, Cseh Köztársaság

Via Mobile, s.r.o., 811 06 Pozsony, Mateja Bela 7, Szlovák Köztársaság

Amazon Web Services EMEA SARL (Cloud szolgáltatások), 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

12. Cookie-k

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja

A cookie-k (sütik) olyan kis adatfájlok, amelyek az Internetes oldal használata során töltődnek le  a felhasználó készülékére (számítógépére, táblagépére, okostelefonjára stb.). Az adatkezelő  az Internetes oldal működésének hatékonyságát követi figyelemmel a cookie-k segítségével. A cookie k általánosságban nem gyűjtenek személyek azonosítására alkalmas információkat, csak egy konkrét  készülék böngészőjének azonosítására szolgálnak. A cookie-k lehetnek ideiglenes vagy állandó cookie k, az utóbbiak a böngésző bezárása után is a készüléken maradnak a cookie-ban meghatározott  időtartamig.

Ezek az állandó cookie-k az Internetes oldal minden egyes látogatása alkalmával ellenőrzésre  kerülhetnek. Az Internetes oldal segítségével gyűjtött információk köre a következőkre terjed ki:  a böngésző típusa, az az internetes cím, amelyről a felhasználó az Internetes oldalra lépett,  a készüléken futó operációs rendszer, a készülék IP-címe. A relevánsabb hirdetések megjelenítése  érdekében egyes cookie-kat harmadik felek – pl. a Google Adsense – reklámrendszerei helyeznek el.  Ez a Google-fiók beállításaiban letiltható. Ön a számítógépén beállíthatja a cookie-k letiltását, ilyenkor  azonban megtörténhet, hogy nem fogja tudni használni az Internetes oldal bizonyos funkcióit.

A felhasználók jobb tájékozódása és a szolgáltatások személyre szabott prezentálása céljából állandó  cookie-kat használunk. Ún. ideiglenes cookie-kat (session cookies vagy munkamenet-cookie-k) is  használunk, amelyek a böngésző bezárása után automatikusan törlődnek. Ön beállíthatja  a böngészőjében, hogy az tájékoztassa a cookie-k használatáról. Ez biztosítja Önnek a cookie-használat  átláthatóságát. Fontos: ha Ön teljesen kizárja a cookie-k használatát, előfordulhat, hogy nem tudja  majd igénybe venni az Internetes oldalunk bizonyos funkcióit. Internetes oldalunkon a cookie-k  következő öt kategóriáját használjuk: elengedhetetlen cookie-k (necessary cookies), teljesítményt  biztosító cookie-k (performance cookies), funkcionalitást / személyre szabást biztosító cookie-k  (functionality / personalization cookies), ideiglenes cookie-k (transient cookies) és célzott hirdetés  céljára szolgáló cookie-k (targeting cookies).

Az abszolút elengedhetetlen cookie-kra (necessary cookies) azért van szükség, hogy a látogatók  navigálni tudjanak az Internetes oldalon, és használni tudják a funkcióit. Ezek nélkül bizonyos  szolgáltatásokat, ill. funkciókat nem tudunk Önnek biztosítani az Internetes oldalon. Ezek a cookie-k  a regisztrált felhasználók azonosítására szolgálnak.

Teljesítményt biztosító cookie-k (performance cookies): információkat gyűjtenek arról, hogy  a látogatók hogyan használják az Internetes oldalt. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek olyan adatokat,  amelyek a látogatók azonosítására szolgálhatnának. A segítségükkel gyűjtött összes információ  névtelen.

Funkcionalitást / személyre szabást biztosító cookie-k (functionality / personalization cookies):  lehetővé teszik a látogatóra vonatkozó korábbi információk (például a felhasználónév, nyelv vagy  kiválasztott piac) megjegyzését a látogató igényeihez igazodó optimalizált funkciók érdekében. Ezek  a cookie-k nem gyűjtenek hirdetési célokra felhasználható információkat, és nem tudják nyomon  követni, hogy Ön hol böngészett az interneten az Internetes oldalunkon kívül.

A funkcionalitást / személyre szabást biztosító cookie-k az Internetes oldal látogatóinak felismerésére  szolgálnak. Az Internetes oldalon ideiglenes cookie-kat használunk, amelyek a böngésző bezárása után  automatikusan törlődnek. Az ilyen típusú cookie-k lehetővé teszik számunkra az Ön munkamenet azonosítójának (session ID) elmentését, amely lehetővé teszi a böngésző különböző lekérdezéseinek  hozzárendelését egy közös munkamenethez, hogy azonosítani tudjuk az Ön végberendezését  az Internetes oldalunk további meglátogatása alkalmával.

Célzott hirdetés céljára szolgáló cookie-k (targeting cookies): ezek a cookie-k a hirdetések még  konkrétabb személyre és érdeklődési körre szabására szolgálnak; elhelyezésük a hirdetési hálózatok  internetes oldalain az Internetes oldal üzemeltetőjének hozzájárulásával történik. Azonosítják, ha  a felhasználó az Internetes oldalra látogat, és ezt az információt más szervezetnek, például  reklámcégeknek továbbítják.

A marketingcélú cookie-k az Internetes oldalra látogató felhasználó preferenciáinak nyomon  követésére szolgálnak a hirdetések célzása érdekében, vagyis a marketing és reklámértesítések  megjelenítésére (beleértve a harmadik felek weboldalait) az adott preferenciáknak megfelelően.

Jogalap

A fentiekre tekintettel tájékoztatjuk Önt, hogy a cookie-k segítségével történő adatkezelés  az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének (1) bek. f) pontja értelmében az Profesia, spol. s r.o.,  LMC s.r.o., LMC (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) jogos  érdeke alapján (elengedhetetlenül szükséges cookie-k) vagy az Általános adatvédelmi rendelet 6.  cikkének (1) bek. a) pontja értelmében az érintett kifejezett hozzájárulása alapján történik (különösen  a célzott cookie-k, a marketingcélú cookie-k, a tevékenységet rögzítő cookie-k és a személyre szabott  cookie-k).

A cookie-k elutasítása az Internetes oldal konkrét látogatójának szabad akaratán múlik. Ön törölni  tudja a cookie-fájlokat, vagy előre be tudja állítani az internetes böngészőjében, hogy utasítsa el  a cookie-k fogadását, vagy hívja fel a figyelmét arra, ha valamely szerver cookie-t próbál küldeni  Önnek.

Ha Ön az Internetes oldalon tájékoztatás („cookie banner”) alapján elfogadja a cookie-k használatát,  az érintett cookie-k esetében az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása az Általános adatvédelmi  rendelet 6. cikkének (1) bek. a) pontja alapján.

Az adattárolás időtartama

A cookie-k segítségével továbbított adatok kezelése kizárólag a használatuk fentiekben leírt céljának  eléréséhez szükséges ideig történik. Ha a cookie-k által továbbított adatokra már nincs szükség, ezeket  azonnal töröljük.

13. Bővítmények (pluginok)

Internetes oldalunk az alábbi közösségi portálok bővítményeit tartalmazza:

„Facebook” (Facebook Inc, székhelye: 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, USA), További információk: https://en-gb.facebook.com/policy.php

„YouTube” (YouTube LLC, székhelye: 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA), További információk: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de

„LinkedIn” (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Ct, Mountain View, CA 94043, USA). További  információk: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

Ezeket a szolgáltatásokat az említett társaságok („adatkezelők”) nyújtják. Az adott szolgáltatások által  a közösségi bővítményeken keresztül továbbított adatok alapján a szolgáltatás szükség esetén képes  bejelentkeztetni Önt a fiókjába. Az adatkezelők valamely közösségi portálján történő bejelentkezést  követően az adatkezelők azonnal hozzá tudják rendelni az Internetes oldal látogatását az Ön  profiljához.

A közösségi bővítmények használatakor az adott információk szintén közvetlenül az adatkezelők  szerverére kerülnek továbbításra és elhelyezésre. Ezek az információk a közösségi portálon is  közzétehetők, és megjelenhetnek az Ön kapcsolatai alatt. Ha szeretné megakadályozni az Internetes  oldalunk segítségével gyűjtött adatok ilyen jellegű azonnali hozzárendelését a profiljához, ki kell  jelentkeznie az adott szolgáltató fiókjából, mielőtt az Internetes oldalunkra látogat. Az adott  szolgáltatás által gyűjtött adatok köréről, az adatgyűjtés céljáról, az adatok további kezeléséről és ilyen  jellegű felhasználásáról közvetlenül az adott adatkezelő weboldalán közzétett adatkezelési  tájékoztatóban talál információkat.

14. Az érintettek jogai

Az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) társaság megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett  részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, az Általános adatvédelmi rendelet 13. és 14.  cikkében említett valamennyi információt és az Általános adatvédelmi rendelet 15–22. és 34. cikke  szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában,  világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, különösen a gyermekeknek címzett bármely  információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben  az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy  más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes  adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy  a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

– az adatkezelés céljai;

– az adott személyes adatok kategóriái;

– azon címzettek vagy címzettkategóriák, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték  vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi  szervezeteket;

– adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges,  ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

– az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok  helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok  kezelése ellen;

– a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

– ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; – az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá  vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult  arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC (JELENLEG MINT  NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) társaság törölje a rá vonatkozó  személyes adatokat. Az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC (JELENLEG MINT NEIRONE SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) társaságnak adott adatkezelési hozzájárulások mindegyike  visszavonható. Erre vonatkozó igényét kérjük, a következő e-mail-címre küldje:  [email protected].

A felügyeleti hatósági feladatokat a Szlovák Adatvédelmi Hivatal (Úrad na ochranu osobných údajov SR) látja el. Az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz.

Jelen adatvédelmi szabályzat 2023. 01. 01. napján lép hatályba.