Adatvédelem

Adatkezelési alapelvek – Profesia spol. s r.o. www.profesia.sk


1. Bevezető rendelkezések
2. Fogalommeghatározás
3. Adatkezelési alapelvek és biztonság
4. Adatkezelés a weboldalon keresztül történő szolgáltatásnyújtás során
5. Az érintettek jogai


1. Bevezető rendelkezések


A Profesia, spol. s r.o. társaság sokéves múltra tekint vissza a munkaerő-piaci szereplők számára történő szolgáltatásnyújtás terén. A Profesia, spol. s r.o. társaság stratégiai célja a pénzügyi és gazdasági stabilitás biztosítása, a szolgáltatásnyújtás minőségének emelése, a partnerszervezetekkel való korrekt kapcsolattartás és a társaság jó hírnevének öregbítése.

A fenti célkitűzések megvalósítása a vállalatirányítás színvonalának folyamatos fejlesztésétől és a szolgáltatásnyújtás minőségének és hatékonyságának növelésétől függ, ahol a legkorszerűbb információs technológiákkal támogatott folyamatokat alkalmazzuk. Tudatában vagyunk annak, hogy a személyes adatok biztonsága és védelme az információs technológiák használatának szerves részét képezi.

A Profesia, spol. s r.o. biztonsági szabályzatában meghatároztuk azokat az alapvetően szükséges és gazdaságilag arányos intézkedéseket, melyek az információs rendszerek eszközeinek, a személyeknek és a vagyontárgyaknak a védelmét, valamint a biztonsági mechanizmusok üzemeltetési technológiai rendszerbe való beágyazását biztosítják.

A szervezet működőképességének biztosításához elengedhetetlen eszközök védelmével kapcsolatban a Profesia, spol. s r.o. vezetősége felel a kockázatok megfelelő felméréséért és azok hatékony kezeléséért. A kockázatkezelési tevékenység elsődleges célja a biztonsági incidensek kezelése és a hatásaik enyhítése.

A cég belső biztonságát érintő fontos eszközök védelme érdekében szakértőkkel együttműködve a legkorszerűbb ismereteken alapuló és a szervezet igényeihez igazodó biztonsági intézkedéseket hoztunk. Ezek tervezése során olyan technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaztunk, amelyek célja:

A Profesia, spol. s r.o. társaság ezért megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket vezetett be annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságos kezelését és feldolgozását (az adatvédelmi hatásvizsgálatot, azaz a DPIA-dokumentációt is beleértve), valamint rendszeresen frissített biztonsági tervvel rendelkezik, amely meghatározza a cég információs rendszereit fenyegető veszélyek és kockázatok kiküszöbölését, ill. minimalizálását célzó biztonsági intézkedések terjedelmét és végrehajtásának módját.

A Profesia, spol. s r.o. társaság az érintettek személyes adatait kizárólag a személyes adatok védelméről szóló Tt. 18/2018 sz. törvénnyel és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (2016. április 27.) összhangban kezeli. A Profesia, spol. s r.o. társaság a személyes adatok adatkezelőjeként jár el.

A Profesia, spol. s r.o. társaság közzéteszi a jelen dokumentumot, amely a www.profesia.sk (a továbbiakban: weboldal) weboldalon keresztül történő szolgáltatásnyújtás során végzett adatkezelés alapelveit rögzíti. A Profesia, spol. s r. o. fenntartja magának a jogot arra, hogy módosítsa vagy kiegészítse a jelen dokumentumot, ugyanakkor a változásokról haladéktalanul értesíti az üzleti partnereit a változások és azok hatályba lépésének weboldalon való közzétételével. A jelen dokumentumban kifejezetten nem szabályozott kérdések tekintetében a Profesia, spol. s r. o. társaság Általános Szerződési Feltételei és a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályai irányadók.

A jelen dokumentum összhangban áll az alábbi hatályos szabályozásokkal:

Az adatkezelési alapelvek folyamatosan elérhetők a www.profesia.sk weboldalon.

Fel

2. FogalommeghatározásSzemélyes adat/személyes adatok
– az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: érintett) vonatkozó bármilyen információ; az azonosítható természetes személy olyan személy, aki közvetlen vagy közvetett módon azonosítható, különösen egy azonosítószámra vagy a személy fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi önazonosságára vonatkozó egy vagy több tényezőre történő utalás révén;

Az érintett az a személy, akire a személyes adat vonatkozik.

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, hivatal vagy bármely egyéb szerv, aki/amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a nemzeti jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a nemzeti jog is meghatározhatja;

Az adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, hivatal vagy bármely egyéb szerv, aki/amely az adatkezelő nevében a személyes adatok kezelését végzi;

Az ügyfél olyan természetes vagy jogi személy, aki a weboldalon nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszi, ill. igénybe szeretné venni; az ügyfél állásra jelentkező természetes személy is lehet.

Az üzleti partner olyan természetes vagy jogi személy, aki a megfelelő munkavállaló megtalálása érdekében igénybe veszi a weboldalon nyújtott szolgáltatásokat. Az üzleti partner a társaságunk regisztrált ügyfele.

Az álláskereső olyan, kizárólag természetes személy, aki a weboldalon nyújtott szolgáltatásokat mindenekelőtt az üzleti partner által kínált megfelelő álláslehetőség megtalálása érdekében veszi igénybe.

Az önéletrajz  az álláskereső személyes adatainak összefoglalása.

Az önéletrajz-adatbázis az álláskeresők által létrehozott és/vagy közzétett önéletrajzokat tartalmazó adatbázis. Az önéletrajz-adatbázist a közös adatkezelők hozzák létre.

A szolgáltatások olyan termékek, amelyeket a Profesia spol. s r.o. társaság a weboldalon keresztül nyújt az üzleti partnerek és az álláskeresők számára. Az álláskeresőknek nyújtott szolgáltatások közé a személyes adatok kezelését illetően a következők tartoznak: a közzétett állásajánlatra vagy alkalmi munkaajánlatra való válaszolás vagy jelentkezés lehetősége a weboldalon keresztül, önéletrajz létrehozása/mentése és hozzáférhetővé tétele/továbbítása az önéletrajz-adatbázisban, megfelelő állásajánlatok küldése e-mailben, állásajánlat ajánlása ismerősnek, kommunikáció az állásfórumon, referenciák kérése a weboldalon keresztül. Az üzleti partnereknek nyújtott szolgáltatások közé a személyes adatok kezelését illetően a következők tartoznak: állásajánlat közzététele, hozzáférés az önéletrajz-adatbázishoz.

A személyes adatok kezelése (adatkezelés) a személyes adatokat érintő műveletek vagy műveletcsoport végrehajtása, elsősorban azok megszerzése, gyűjtése, terjesztése, rögzítése, rendezése, átdolgozása vagy módosítása, keresése, áttekintése, átcsoportosítása, kombinálása, áthelyezése, felhasználása, megőrzése, letiltása, megsemmisítése, továbbítása, hozzáférhetővé tétele/rendelkezésre bocsátása vagy közzététele.

A személyes adatok továbbítása a személyes adatok olyan harmadik félnek történő átadása, aki/amely az adatokat tovább kezeli.

A személyes adatok hozzáférhetővé tétele a személyes adatok közlése vagy hozzáférhetővé tétele olyan címzett számára, aki/amely azokat a továbbiakban már nem kezeli.

Az érintett hozzájárulása olyan önként adott, kifejezett és érthető akaratnyilvánítás, amellyel az érintett a közölt információk alapján hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulást elsősorban hang-, vizuális vagy videofelvétel vagy a személyes adatokat az információs rendszer rendelkezésére bocsátó személy nyilatkozata, esetleg más hiteles eljárás igazolja. Az írásbeli hozzájárulás az azt megerősítő bizonylattal igazolható. A hozzájárulás bizonyítéka elsősorban a hozzájárulást adó személyre és annak címzettjére, céljára, a személyes adatok körére vagy terjedelmére, illetve a hozzájárulás időbeli érvényességére vonatkozó adatokat tartalmazza.

A személyes adat névtelenítése olyan művelet, amellyel a személyes adat módosításának eredményeképpen az adat már nem rendelhető hozzá az érintetthez.

Fel

3. Adatkezelési alapelvek és biztonságA személyes adatok:

Az adatkezelő felelős a fenti alapelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).A személyes adatok kezelése
kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:Az adatkezelő
továbbá köteles:

Fel

4. Adatkezelés a weboldalon keresztül történő szolgáltatásnyújtás során


Személyes adatok az önéletrajzokban és az önéletrajz-adatbázisban

Az álláskeresőknek nyújtott szolgáltatások közé tartozik az önéletrajz létrehozásának lehetősége a weboldalon kitöltött online űrlap vagy a Profesia, spol. s r.o. társaság vagy a Profesia CZ, spol. s r.o. társaság (székhelye: Opletalová 55, Praha 110 00, Cseh Köztársaság) vagy Workania Magyarország Kft. (székhelye: 1064 Budapest, Vörösmarty utca 67., Magyarország ) (a továbbiakban: közös adatkezelők) címére kézbesített nyomtatvány útján, valamint annak továbbítása az önéletrajz-adatbázisba és hozzáférhetővé tétele a Profesia, spol. s r.o. társaság üzleti partnerei számára. Az önéletrajz-adatbázis a fenti társaságok közös adatbázisa, azt közösen készítik, és az abban szereplő személyes adatokat közös adatkezelőként kezelik. A közös adatkezelők a kölcsönös együttműködésüket határozatlan időre szóló írásbeli szerződésben határozták meg, amely meghatározza a személyes adatok közös adatkezelők közötti kezelésének feltételeit. A közös adatkezelők a következőkben állapodnak meg: az érintettek felé a közös adatkezelők mindegyike kapcsolattartóként jár el, a közös adatkezelők mindegyike közzéteszi a webhelyén a kapcsolattartók adatait, az érintett a GDPR rendelet szerinti jogait a közös adatkezelők bármelyikénél és bármelyikével szemben gyakorolhatja, a GDPR rendelet 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatási kötelezettségnek a közös adatkezelők mindegyike eleget tesz, az érintettek jogainak gyakorlásával kapcsolatos kötelezettségeket és feladatokat pedig a Profesia, spol. s r.o. társaság látja el. A közös adatkezelők vállalják, hogy a GDPR rendeletben előírt kötelezettségeik teljesítése során kölcsönösen együttműködnek, különösen az érintettek jogainak gyakorlása, az érintettekkel szembeni tájékoztatási kötelezettség teljesítése, a biztonsági incidensek kiértékelése és jelentése, valamint a megfelelő adatvédelmi intézkedések megtétele tekintetében. A közös adatkezelők kötelesek közzétenni a webhelyükön a jelen megállapodás lényeges részeit.

Az önéletrajz-adatbázisban rögzített önéletrajzok olyan adatokat tartalmaznak, amelyek a rendelet és a törvény értelmében személyes adatnak minősülnek. Ezek a személyes adatok ezért kizárólag az érintett hozzájárulásával dolgozhatók fel. Az érintett az önéletrajz elmentése előtt kijelenti, hogy minden általa megadott személyes adat megfelel a valóságnak, majd hozzájárulását adja a Profesia, spol. s r.o. társaságnak a személyes adatai kezeléséhez.

A személyes adatok kezelésének célja az érintett mint álláskereső támogatása a megfelelő álláslehetőség megtalálásában. A Profesia, spol. s r.o. társaság az érintett hozzájárulása alapján és az előző mondatban leírt célból az érintett önéletrajzában szereplő személyes adatokat hozzáférhetővé teheti/továbbíthatja az üzleti partnereinek.

Az érintett önéletrajzában szereplő személyes adatoknak az üzleti partnerek számára történő hozzáférhetővé tétele/továbbítása a weboldalon keresztül, az internetes számítógépes hálózaton belül történik, mégpedig az adatkezelési hozzájárulás napjától számított 3 hónapig. A fenti időszak lejártával az önéletrajzban szereplő személyes adatok többé nem hozzáférhetők, de megőrzésre kerülnek az önéletrajz-adatbázisban arra az esetre, ha azokat az érintett ismét hozzáférhetővé szeretné tenni/továbbítani kívánná.

Az álláskereső www.profesia.sk weboldalon létrehozott fiókjába történt utolsó bejelentkezésétől számított 3 év leteltét követően az önéletrajz-adatbázisban szereplő adatokat véglegesen névtelenítjük, a továbbiakban pedig kizárólag statisztikai célokra használjuk fel őket. Az önéletrajz hozzáférhetővé tétele/továbbítása az érintett döntése alapján bármikor megszüntethető, ill. megújítható. A Profesia spol. s r.o. társaság az érintett írásbeli kérelme alapján köteles a személyes adatokat véglegesen törölni.

Az önéletrajz-adatbázisban szereplő önéletrajzok a következőket tartalmazzák: legalább egy elérhetőségi adat (e-mail vagy telefon), végzettség, munkaterület és pozíció, amely iránt az álláskereső érdeklődik, a munkavégzés helye, a munkaviszony igényelt típusa és a nem meghatározása (kizárólag statisztikai feldolgozás céljából). A további adatok feltüntetése az önéletrajzban kizárólag az érintett álláskereső döntésén múlik – a Profesia, spol. s r.o. társaság nem kéri további adatok feltüntetését. A Profesia, spol. s r.o. társaság semmilyen esetben sem kéri az álláskeresőtől a rendelet 9. cikkében vagy a törvény 16. §-ában meghatározott, különleges kategóriába tartozó személyes adatok közlését.

Személyes adatok az állásajánlatra vagy alkalmi munkaajánlatra küldött válaszban

Az álláskeresők számára nyújtott szolgáltatások közé tartozik a weboldalon közzétett állásajánlatra vagy alkalmi munkaajánlatra való válaszolás, ill. jelentkezés lehetősége is. Az állásajánlatokat és az alkalmi munkaajánlatokat az üzleti partnerek teszik közzé. Az álláskeresők jelentkezhetnek a weboldalon közzétett állásajánlatra vagy alkalmi munkára. A Profesia spol. s r.o. társaság archiválja az álláskeresők jelentkezéseit a weboldalon közzétett állásajánlatokra.

A Profesia, spol. s r.o. társaság által archivált, a weboldalon közzétett állásajánlatokra küldött jelentkezések olyan adatokat tartalmaznak, amelyek a rendelet és a törvény értelmében személyes adatnak minősülnek. Ezek a személyes adatok ezért kizárólag az érintett hozzájárulásával dolgozhatók fel. Az érintett az adott állásajánlatra vagy alkalmi munkaajánlatra való válaszolás vagy jelentkezés előtt kijelenti, hogy minden általa megadott adat megfelel a valóságnak, majd hozzájárulását adja, hogy a Profesia, spol. s r.o. társaság és az adott állásajánlatot hirdető üzleti partner feldolgozza a személyes adatait.

A személyes adatok kezelésének célja az érintett mint álláskereső támogatása a megfelelő álláslehetőség megtalálásában. A Profesia spol. s r.o. társaság archiválja az álláskeresők jelentkezéseit a weboldalon közzétett állásajánlatokra. A hozzájárulás 3 év határozott időre szól. A 3 év leteltét követően a személyes adatokat névtelenítjük és kizárólag statisztikai célokra használjuk fel. Ezen időszak alatt az álláskereső a weboldalon regisztrált ügyfélfiókjában kezelheti az üzleti partnereknek küldött válaszait (áttekintés, ismételt felhasználás, újraküldés stb.).

A három év olyan időszaknak tekintendő, amely alatt várhatóan nem következnek be lényeges változások az álláskereső képesítésében vagy a konkrét munkahelyre vonatkozó képesítési követelményekben. A három éves időtartam meghatározása a HR területén szerzett ismereteken és tapasztalatokon alapul.

A weboldalon közzétett állásajánlatra vagy alkalmi munkaajánlatra küldött válaszok a következőket foglalják magukban: legalább egy elérhetőségi adat (e-mail vagy telefon), végzettség és a nem meghatározása (kizárólag statisztikai feldolgozás céljából). A további adatok feltüntetése az állásajánlatra vagy alkalmi munkaajánlatra küldött válaszban, ill. jelentkezésben kizárólag az érintett álláskereső döntésén múlik – a Profesia, spol. s r.o. társaság nem kéri további adatok feltüntetését. A Profesia, spol. s r.o. társaság semmilyen esetben sem kérheti az álláskeresőtől a rendelet 9. cikkében vagy a törvény 16. §-ában meghatározott, különleges kategóriába tartozó személyes adatok közlését.

Az Érintett a Honlapon keresztül elküldi az Ügyfél (Üzleti Partner) számára az Önéletrajzát a mellékletekkel együtt, és a Honlapon keresztül Hozzájárulását adhatja az Ügyfél számára a személyes adatai kezeléséhez azért, hogy az adott Ügyfél további kiválasztási folyamatába, illetve álláskeresői adatbázisába bekerüljön. Az Álláskereső saját kizárólagos és önkéntes döntése alapján ad adatkezelési hozzájárulást az Üzleti Partner számára. A Profesia, spol. s r.o. társaság lehetővé teszi az Álláskeresők számára, hogy az Üzleti Partnerek számára az alábbi szövegezésű adatkezelési hozzájárulást adják: „A Szlovák Törvénytár személyes adatok védelemről szóló 18/2018 sz. törvénye és az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 sz. 2016. április 27-i rendelete értelmében önként hozzájárulok ahhoz, hogy az Önéletrajzban, a motivációs levélben, illetve az álláskereséssel kapcsolatos egyéb mellékletekben található személyes adataimat a(z) (Üzleti Partner neve) mint Adatkezelő kezelje, feldolgozza és tárolja; ezeket a személyes adatokat a www.profesia.sk internetes oldalon keresztül bocsátottam a fent említett társaság rendelkezésére a megfelelő munkavállaló keresésére szolgáló álláskeresői adatbázisba történő rögzítésük érdekében. A személyes adatok kezelése során semmilyen esetben sem kerül sor az adatok harmadik országba történő, határokon túli továbbítására. A Hozzájárulás bármikor visszavonható, ellenkező esetben az a megadásától számított 3 év elteltével megszűnik, és az adatokat névtelenítik, ezt követően pedig kizárólag statisztikai célokra használják fel.“ A fenti adatkezelési hozzájárulás az Ügyfél igénye esetén szerkeszthető; az adatkezelési hozzájárulás szerkesztése az Adatkezelő jóváhagyásának tárgyát képezi. Az Álláskereső kifejezett hozzájárulása nélkül az Üzleti Partner csak a Rendelettel és a Törvénnyel összhangban, egyéb megfelelő jogalapra való hivatkozással (az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésének megfelelő lépések megtételéhez szükséges) és a megfelelő munkavállaló megtalálása érdekében kezelhet személyes adatokat. A Profesia, spol. s r.o. társaság lehetővé teszi az Üzleti Partnerek számára, hogy a Honlapján keresztül hozzáférhessenek a személyes adatokhoz az állásajánlat közzétételének befejezését követő 14 napon keresztül.

A Profesia, spol. s r.o. társaság és az üzleti partner a szolgáltatások nyújtása során az érintettel szemben adatkezelőként, önállóan és a saját nevükben járnak el. Ez nem sérti az álláskereső mint érintett rendeletben vagy törvényben meghatározott jogainak gyakorlását bármelyik adatkezelőnél és bármelyik adatkezelővel szemben.

A személyes adatok kezelésének célja az üzleti partnerek részéről az „alkalmas munkavállaló megtalálása”. Az üzleti partner a weboldalon keresztül megszerzett személyes adatokat nem használhatja fel ettől eltérő célra.

A Profesia spol. s r.o. társaság a weboldalon keresztül a rendelet 13. cikke és a törvény 19. §-a szerinti tájékoztatást nyújt az érintetteknek. Az adatkezelés jogalapját a Profesia spol. s r.o. társaság számára az érintett személy hozzájárulása jelenti.

Az üzleti partner a személyes adatok megszerzését követően a rendelet 14. cikke és a törvény 20. §-a értelmében köteles teljesíteni az érintettel szembeni tájékoztatási kötelezettségét.

A Profesia spol. s r.o. társaság és az üzleti partner között fennálló szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos információk a weboldalon kerülnek közzétételre, ahol az érintettek számára nyilvánosan hozzáférhetők. A szolgáltatási szerződés egy évet meg nem haladó, határozott időre szól. (https://www.profesia.sk/sk/vseobecne-obchodne-podmienky)

Megfelelő állásajánlatok küldése e-mailben

Az álláskeresők részére nyújtott szolgáltatások körébe tartozik az állásajánlatok rendszeres küldését végző „állásértesítő” létrehozása is. A szolgáltatás segítségével az álláskereső meghatározhatja a weboldalon az üzleti partnerek által közzétett állásajánlatok keresésének kritériumait. Ezeket az állásajánlatokat az álláskereső az általa megadott e-mail címre kapja.

Mivel a rendelet és a törvény értelmében az e-mail-cím személyes adatnak minősülhet, elengedhetetlen, hogy az érintett az „állásértesítő” aktiválása előtt hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez; a személyes adatok – e-mail-cím – kezelése műszaki szempontból elengedhetetlen a szolgáltatás nyújtásához. A hozzájárulás 3 év határozott időre szól.

A „Megfelelő állásajánlatok küldése e-mailben” szolgáltatás aktiválása a weboldalon létrehozott regisztrációval történik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Állásajánlat ajánlása ismerősnek

Az álláskeresők részére nyújtott szolgáltatások körébe tartozik az állásajánlatok más személynek történő ajánlása is. Ezeket az állásajánlatokat a szolgáltatás keretében egy másik személynek továbbítjuk a feladó saját üzenetével és az álláskereső e-mail címével együtt.

Mivel a rendelet és a törvény értelmében az e-mail-cím személyes adatnak minősülhet, elengedhetetlen, hogy az érintett az ajánlás elküldése előtt hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez.

Az „Állásajánlat ajánlása ismerősnek” szolgáltatás aktiválása a weboldalon létrehozott regisztrációval történik. Az e-mail-cím a weboldalon létrehozott regisztráció aktiválására és kezelésére szolgál; a személyes adatok – e-mail-cím – kezelése műszaki szempontból elengedhetetlen a weboldalon való regisztrációhoz. A hozzájárulás 3 év határozott időre szól. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Kommunikáció az állásfórumon

Az álláskeresők részére nyújtott szolgáltatások körébe tartozik a weboldalon működő állásfórumon más álláskeresőkkel folytatott kommunikáció lehetősége is. Ez a szolgáltatás csak a weboldalon való regisztrálás után érhető el. A regisztráció létrehozása a weboldalon e-mail-cím segítségével történik.

Mivel a rendelet és a törvény értelmében az e-mail-cím személyes adatnak minősülhet, elengedhetetlen, hogy az érintett a regisztrációja létrehozása előtt hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez Az e-mail-cím a weboldalon létrehozott regisztráció aktiválására és kezelésére szolgál; a személyes adatok – e-mail-cím – kezelése műszaki szempontból elengedhetetlen a weboldalon való regisztrációhoz. A hozzájárulás 3 év határozott időre szól.

Az ügyfelek által megszerzett és a MARK HR-alkalmazásban rögzített álláskeresők személyes adataiért kizárólag az ügyfél vállal felelősséget, ezeket a személyes adatokat csak az érintett hozzájárulásával kezelheti. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Referenciák kérése a weboldalon keresztül

Az álláskeresők részére nyújtott szolgáltatások körébe tartozik a referenciák weboldalon keresztül történő lekérésének lehetősége is. Ez a szolgáltatás csak a weboldalon való regisztrálás után érhető el. A regisztráció létrehozása a weboldalon e-mail-cím segítségével történik.

Mivel a rendelet és a törvény értelmében az e-mail-cím személyes adatnak minősülhet, elengedhetetlen, hogy az érintett a regisztrációja létrehozása előtt hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez Az e-mail-cím a weboldalon létrehozott regisztráció aktiválására és kezelésére szolgál; a személyes adatok – e-mail-cím – kezelése műszaki szempontból elengedhetetlen a weboldalon való regisztrációhoz. A hozzájárulás 3 év határozott időre szól. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Cookie-k

A cookie-k a weboldal böngészésére használt eszközre (számítógépre, táblagépre, okostelefonra stb.) telepített kis adatfájlok. Az adatkezelő a cookie-k segítségével figyelemmel követi a weboldal működésének hatékonyságát. A cookie-k általában véve nem gyűjtenek személyek azonosítására alkalmas információkat, csak a konkrét eszköz böngészőjének azonosítására szolgálnak. A cookie-k lehetnek ideiglenesek vagy állandóak. Az utóbbiak a böngésző bezárása után is az eszközön maradnak a sütiben meghatározott időtartamig.

Az állandó cookie-k a weboldal minden egyes látogatásakor ellenőrzésre kerülhetnek. A weboldal segítségével gyűjtött információk köre a következőkre terjed ki: a böngésző típusa, internetes cím, amelyről a weboldalra lépett, az eszközön futó operációs rendszer, az eszköz IP-címe. A relevánsabb reklámok megjelenítése érdekében az egyes cookie-kat harmadik felek – pl. a Google Adsense – reklámrendszerei helyezik el. Ez a Google-fiók beállításaiban letiltható. A számítógépen a cookie-k letilthatók, bár ilyenkor előfordulhat, hogy a webodal egyes funkciói nem lesznek elérhetők.

Az ügyfél alkalmazottainak személyes adatai

A szolgáltatások igénybe vétele során az ügyfelek feltüntethetik és közzétehetik az alkalmazottaik következő személyes adatait: név, e-mail-cím, telefonszám, munkaköri besorolás. A rendelet és a törvény értelmében olyan adatokról van szó, melyek továbbítására vagy közzétételére az adatkezelő mint az érintett munkáltatója jogosult, amennyiben az az érintett munkahelyi, szolgálati vagy megbízatásbeli feladatainak ellátásához szükséges.

A személyes adatok továbbítása vagy közzététele nem sértheti az érintett komolyságát, méltóságát vagy biztonságát. Az adatok kezelése legfeljebb az ügyféltől beérkező utolsó megrendelést követő 10 évig történik; ezt követően azokat véglegesen töröljük.

Alvállalkozók

Adatfeldolgozók a jelen ÁSZF alkalmazásában: a Google Ireland Limited társaság, a Google Cloud Platform szolgáltatás a https://cloud.google.com/terms/ internetes oldalon közzétett Google Cloud Platform Terms of Service értelmében; Hotjar Limited, C 65490, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Málta

Fel

5. Az érintettek jogai

 

Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy a rendelet 13. és 14. cikkében feltüntetett információkat, valamint a rendelet 15–22. és 34. cikkeinek megfelelő tájékoztatást nyújtson az érintetteknek, mégpedig rövid, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető módon, világosan és egyszerűen megfogalmazva, főleg abban az esetben, ha az információt kifejezetten gyermekeknek szánták. Az információk rendelkezésre bocsátása írásban vagy más eszközök útján történik, beleértve – szükség esetén – az elektronikus eszközöket is. Az érintett ilyen irányú kérése esetén az információk szóban is közölhetők, amennyiben az érintett személyazonosságát más módon igazolta.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az érintett kérheti a Profesia, spol. s r.o. társaságtól a rá vonatkozó személyes adatok törlését. A Profesia, spol. s r.o. társaságnak adott minden adatkezelési hozzájárulás visszavonható. A visszavonás iránti kérését kérjük, a következő e-mail-címre küldje: [email protected]

A felügyeleti hatósági feladatokat a Szlovák Adatvédelmi Hivatal (Úrad na ochranu osobných údajov SR) látja el. Az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz. Kérdés esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a személyes adatok kezeléséért felelős munkatársunkkal: Mgr. Zachar Csaba, a Profesia, spol. s.r.o. jogi osztálya, e-mail: [email protected]

Pozsony,  2020. 03. 20.                      Mgr. Molnárová Ivana, a Profesia, spol.s .r.o. társaság ügyvezetője