Vedúci oddelenia konzervovania a reštaurovania - manažér konzervačných technológií

Slovenská národná knižnica

Miesto práce
Vrútky
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
1. 10. 2019

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• spracúvanie komplexných analýz a koncepcií odboru konzervátorstva a reštaurátorstva, konzervátorských a reštaurátorských metód s aplikáciou výsledkov výskumu, posudzovanie konzervátorských postupov a reštaurátorských postupov
• zodpovedáte za riešenie a realizáciu úloh SNK patriacich do vecnej a obsahovej pôsobnosti oddelenia z hľadiska ich vecnej správnosti, ako aj ich včasného a úplného vybavenia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
• účelne a hospodárne využívate rozpočtové prostriedky, ktorými disponujete v rámci vecnej pôsobnosti oddelenia
• spolupracujete v rozsahu svojej vecnej pôsobnosti s inými organizačnými útvarmi SNK
• kontrolujete plnenie úloh oddelenia
• pravidelne informujete svojho priameho nadriadeného o činnosti oddelenia
• poskytujete vecnú súčinnosť pri poskytovaní informácií
• plníte ďalšie úlohy SNK, ktorými Vás poverí priamy nadriadený, alebo ktoré vyplývajú z interných riadiacich aktov SNK
• riadite a koordinujete prácu oddelenia reštaurovania a konzervovania
• riešite problémy a vypracovávate koncepcie pre tvorivé riešenie úloh rozvoja pracoviska
• koordinujete spoluprácu s pamäťovými inštitúciami v oblasti záchrany kultúrneho dedičstva
• odborne vediete kolektív
• výsledky prezentujete na domácich i zahraničných fórach
• vediete bežnú agendu, pripravujete podklady, štúdie a analýzy
• vykonávate prieskumné a reštaurátorské práce
• zodpovedáte za dodržiavanie metodík a predpisov technologickej disciplíny pri realizácii konzervátorských a reštaurátorských úkonov
• detailizujete a rozdeľujete konzervátorské a reštaurátorské úkony podľa ich povahy
• zodpovedáte za spracovanie čiastkových výkazov o reštaurátorských prácach vrátane príslušného stupňa dokumentácie
• vypracúvate návrhy na konzervovanie, reštaurovanie alebo reparáciu zbierok
• vykonávate a spracúvate expertízy pre riešenie zložitých problémov ochrany a reštaurovania fondov
• štatisticky spracúvate výsledky pracoviska
• vykonávate dozor nad reštaurovaním a konzervovaním fondov SNK; a vykonávate dozor nad reparáciou dokumentov, pri ktorej nedochádza k ich rozobratiu, ak sú opravované ako celok
• realizujete výskumno-vývojovú činnosť v oblasti ochrany papierových nosičov informácií vo vzťahu k projektom
• generujete a predkladáte projekty v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
• rozširujete teoretické a praktické znalosti v danom odbore
• zvyšujete si odbornú úroveň a jazykové schopnosti štúdiom, zahraničnými študijnými pobytmi apod.
• publikujete dosiahnuté výsledky a prezentujete ich na domácich i zahraničných fórach
• pri výkone práce vo verejnom záujme konáte v súlade s verejným záujmom a plníte všetky povinnosti ustanovené týmto zákonom a Zákonníkom práce
• pracujete svedomito a riadne podľa svojich síl, vedomostí a schopností, plníte pokyny nadriadených vydané v súlade s právnymi predpismi
• ste na pracovisku na začiatku pracovného času, využívate pracovný čas na prácu a odchádzate z neho až po skončení pracovného času
• dodržiavate právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu vami vykonávanú;
hospodárite riadne s prostriedkami, ktoré vám zveril zamestnávateľ a chránite jeho majetok pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím a nekonáte v rozpore s právnymi záujmami zamestnávateľa; ak Vám z vnútornej normy vyplýva právo a povinnosť vykonávať predbežnú finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite, ste povinný(á) túto vykonávať včas a riadne

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

podľa prílohy č.3 zákona 553/2003 v znení neskorších predpisov, platová trieda č. 8, v závislosti od počtu rokov praxe, min.846€

Zamestnanecké výhody, benefity

• prácu v prostredí reprezentatívnej, národnej, kultúrnej inštitúcie s medzinárodnými vzťahmi
• možnosti odborného a osobného rozvoja a rastu
• pružný pracovný čas
• príspevok na stravovanie
• týždeň dovolenky nad rámec ZP
• práca v mladom dynamickom kolektíve

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

30.9.2019 (ostáva ešte 35 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

technológia reštaurovania a konzervovania alebo vzdelanie v odbore chémia - lignín, celulóza, papier so zameraním na písomné dedičstvo alebo pamiatky

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Pokročilý (C1)

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Slovenská národná knižnica je v súčasnosti modernou vedeckou, kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou, ktorá slúži všetkým občanom Slovenska a používateľom zo zahraničia. Zhromažďuje a sprístupňuje knižničné, literárnoarchívne a literárnomúzejné zbierky.
Koordinuje rozvoj Knižničného systému Slovenskej republiky a je vedúcou inštitúciou zabezpečujúcou modernizáciu vlastných knižničných a informačných služieb, ako aj služieb partnerských knižníc, pričom priamo spolupracuje s domácimi a zahraničnými inštitúciami.

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Slovenská národná knižnica, Kancelária generálneho riaditeľa
Nám. J.C. Hronského 1
036 01 Martin
http://www.snk.sk
ID: 3715126   Megjelentetés dátuma: 12.7.2019   A (bruttó) bér alapösszetevője és egyéb juttatások:   podľa prílohy č.3 zákona 553/2003 v znení neskorších predpisov, platová trieda č. 8, v závislosti od počtu rokov praxe, min.846€