Miestny kontrolór mestskej časti Bratislava - Vajnory

Mestská časť Bratislava-Vajnory

Miesto práce
Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Vajnory, Roľnícka, Bratislava-Vajnory
Druh pracovného pomeru
skrátený úväzok
Termín nástupu
01.04.2021
Mzdové podmienky (brutto)
1 100 EUR/mesiacPodľa zákona 369/1990 Zb. Slovenskej národnej rady zo 6. septembra 1990 o obecnom zriadení, 3/5 úväzok

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlavný kontrolór je zamestnancom mestskej časti , ktorý:
a) vykonáva kontrolu v zmysle ustanovení § 18 d) citovaného zákona,
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 16g)
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.
Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.
Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.
Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.
Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje obec v správnom konaní podľa § 27.

Informácie o výberovom konaní

Náležitosti písomnej prihlášky:
- písomná žiadosť na výkon funkcie miestneho kontrolóra
- osobné údaje - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (telefón, e-mailová adresa)
- písomný súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
Kandidáti na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vajnory zašlú alebo doručia svoje písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej „Voľba kontrolóra“ – NEOTVÁRAŤ najneskôr 4. marca 2021 (t. j. najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby) do 15.00 h do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109, Bratislava-Vajnory

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

Vzdelanie v odbore

ekonomické, právne

Počet rokov praxe

prax vo verejnej správe alebo prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej a kontrolnej činnosti,

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- komunikatívnosť, organizačné a riadiace schopnosti,
- morálna bezúhonnosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Jedna zo 17 mestských častí hlavného mesta SR, vykonáva činnosti podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a činnosti v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky, stavebného poriadku, sociálnej starostlivosti, dopravy a ochrany životného prostredia.
Informačná povinnosť GDPR: http://www.vajnory.sk/informacna-povinnost-gdpr

Počet zamestnancov

25-49 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Mestská časť Bratislava-Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava
http://www.vajnory.sk
ID: 4029202  Megjelentetés dátuma: 4.2.2021  Alapbér (bruttó): 1 100 EUR/mesiac