Vedúci zamestnanec - primár oddelenia

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Miesto práce
Children's Faculty Hospital Banská Bystrica, Námestie Ludvíka Svobodu, Banská Bystrica
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.03.2021
Mzdové podmienky (brutto)
2 700 EUR/mesiaczákladná mzda je podľa platnej kolektívnej zmluvy

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

odborné, metodické a organizačné riadenie práce a poskytovania zdravotnej starostlivosti na oddelení, výkon špecializovanej diagnostickej a preventívno-liečebnej činnosti

Zamestnanecké výhody, benefity

- 7,5 hodinový pracovný čas (mesačne o 10 hodín menej ako bežne)
- mesačné preplácanie nadčasov
- 5 dní dovolenky naviac
- preplácanie 8 dní na vzdelávanie zdravotníckych zamestnancov

Informácie o výberovom konaní

štatutárny orgán Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca:

• primár na oddelení urgentného príjmu II. typu

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
1. ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo;
2. odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaná v príslušnom špecializačnom odbore zodpovedajúcom odbornému zameraniu oddelenia podľa osobitných predpisov, pričom odbor získanej špecializácie je v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v platnom znení prílohy č. 3 nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z., o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov;
3. odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva získaná v súlade s príslušnými ustanoveniami Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností alebo najmenej pätnásťročnú odbornú zdravotnícku prax;
4. odborná prax minimálne 5 rokov po získaní špecializácie v príslušnom špecializačnom odbore,
5. občianska a morálna bezúhonnosť;
6. zdravotná spôsobilosť.

Ďalšie kritériá a požiadavky:
- znalosť legislatívy z oblasti verejnej správy, pracovného práva a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
- znalosť špecifík manažmentu, skúsenosti so stredným resp. vrcholovým manažmentom,
- práca s počítačom na úrovni pokročilý,
- aktívne ovládanie svetového jazyka,
- pracovný pomer v rozsahu pracovného úväzku najmenej 1,00,
- koncepcia perspektív a rozvoja oddelenia s konkrétnymi zámermi a cieľmi v rozsahu min. 2 strán A4 (indikátory zdravotnej starostlivosti, ekonomika kliniky, personalistika, ...).

Zoznam požadovaných dokladov, dátum a miesto podania prihlášky spolu s požadovanými dokladmi:
Prihlášky spolu s:
profesijným životopisom (vrátane telefonického a e-mailového kontaktu),
overenými dokladmi o dosiahnutom vzdelaní,
potvrdením o odbornej praxi,
potvrdením o zdravotnej spôsobilosti,
koncepciou perspektív a rozvoja kliniky,
súhlasom so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania a
výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace zasielajte do 21.02.2021 s označením na obálke „Výberové konanie primár na oddelení urgentného príjmu II. typu - neotvárať”
na adresu: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, referát personálny, Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica.
Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum podania uvedený na poštovej pečiatke; pri osobnom doručovaní je rozhodujúci dátum prijatia vyznačený na registračnej pečiatke podateľne DFNsP BB.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

všeobecné lekárstvo

Počet rokov praxe

5

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica je štátnou príspevkovou organizáciou. Hlavnou činnosťou je poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre pacientov detského veku (do 19 rokov veku). Zdravotnícke zariadenie má 4 lôžkové oddelenia (kliniky) a 31 špecializovaných ambulancií.

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Námestie L. Svobodu 4
974 09 Banská Bystrica
http://www.detskanemocnica.sk
ID: 3492415  Megjelentetés dátuma: 1.2.2021  Alapbér (bruttó): 2 700 EUR/mesiac