1. Pre svetoznámu značku elektroniky obsadzujeme voľné miesta na pozície baličov (Pozícia vhodnejšia pre mužov)
 2. Chceš získať prácu a zároveň spoznať Prahu? Máme voľné pozície pre jednotlivcov či páry s nástupom Ihneď (Skladník/-čka)
 3. Pracujte len 5 dní v v týždni ! Obsluha stroja s miestom výkonu práce v Bratislave (Operátor výroby)
 4. Práca v sklade pre mužov na pozíciu pickera. Mzda až 1.086 € + množstvo ďalších benefitov
 5. Dlhodobá práca pre mužov vo výrobe. Zabezpečujeme ubytovanie priamo v Bratislave a pre miestnych dopravu z okolitých smerov (Operátor)
 6. Hľadáš konečne prácu s primeraným platom ? Máme voľné pozície pre mužov i ženy! (Operátor)
 7. Do skladu v Prahe hľadáme nových kolegov! Práca vhodná i pre páry či absolventov (Skladník/-čka)
 8. Balenie elektroniky Gáň, práca vhodnejšia pre mužov! Doprava a stravné lístky ZADARMO!
 9. Voľné pozície do výroby v Lozorne! Pridaj sa k nám a zarábaj až 1.400€ (Operátor/Pozícia vhodnejšia pre mužov)
 10. Máš skúsenosti s prácou na NZV ? Do skladu v Gáni hľadáme šikovných kolegov.
 11. Ponúkame jednoduchú prácu baliča so zabezpečenou dopravou a ubytovaním!
 12. Tlmočník/Koordinátor s ukrajinským jazykom Skalica
 13. Hľadáte prácu a nachádzate sa v Čechách ? Volaj a pracuj v Prahe v sklade! Pozícia vhodná i pre absolventov či páry (skladník)
 14. Pracuj ako vodič VZV a bez nočných zmien!
 15. Operátor plnoautomatizovaného stroja. Voľné víkendy a mzda až 1.100€
 16. Baví ťa práca s vysokozdvižným vozíkom a máš platný preukaz? U nás máš príležitosť a dokonca so super platom a ubytovaním!
 17. Nebaví Vás práca na linke ? Tak pracuj v sklade ako balič !
 18. Hľadáme vodičov VZV do skladu s oblečením v Prahe (Skladník)
 19. Voľné pozície do výroby v Lozorne! Pridaj sa k nám a zarábaj až 1.400€ (Operátor/Pozícia vhodnejšia pre mužov)
 20. Balenie elektroniky Nitra! Ubytovanie je u nás samozrejmosťou, stravné lístky a doprava zadarmo!
 21. Práca v suchom sklade v Prahe s nástupom ihneď! Zabezpečené bývanie priamo v Prahe!
 22. Nepracuj pri páse! Volaj a pracuj ako operátor v Bratislave! Ponuka je bez ubytovania
 23. Pracujte u nás! Voľné pozície pre mužov i ženy. (Operátor výroby)
 24. Nerobí ti problém zaškoliť sa na NZV a chceš zarábať až 30.000 Kč? (Skladník)
 25. Začíname! Obsadzujeme voľné pozície pre baličov a vodičov VZV!
 26. Balenie značkového oblečenia pri Prahe ! Voľné pozície pre skladníkov i vodičov VZV! (Skladník/-čka)
 27. Senec a okolie pozor! Hľadáme vodiča retráku
 28. Poď k nám pracovať do Brna! Mzda až 28.000 Kč ! (Montážnik/-čka)
 29. Chceš konečne stálu prácu na Slovensku? Nepracuj len sezónne a nástup do práce máš Ihneď (Operátor)
 30. Montážny pracovník pri Bratislave s nástupom ihneď ! Vhodné pre jednotlivcov i páry. možnosť ubytovania alebo zvozovej dopravy z okolia
 31. Personálny konzultant Bratislava
 32. Vodiči VZV pozor ! Do skladu v Prahe hľadáme nových kolegov !