Vedúci prevádzky pre oblasť Sever

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.

Miesto práce
Majerská cesta 94, Banská Bystrica
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
1. november 2021 alebo podľa dohody
Mzdové podmienky (brutto)
1 253 - 1 482 EUR/mesiacMesačné prémie v závislosti od kvality vykonanej práce až do 30 % tarifnej mzdy.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Riadenie prevádzkových činností stredísk oblasti sever – Banská Bystrica, Brezno, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom a Nová Baňa v nasledovnom rozsahu:
1. Bežná údržba cestnej siete a cestných objektov v územnom obvode oblasti – letná údržba (ciest II. a III. triedy, ciest I. triedy, mostov, čistenie rigolov, zametanie cestných komunikácií, starostlivosť o doplnkové vybavenie ciest, dopravné značenie a pod.).
2. Zimná údržba cestnej siete a cestných objektov v územnom obvode oblasti:
- Zodpovednosť za efektívne využívanie dopravných prostriedkov, mechanizmov a personálnych kapacít tak, aby cestné komunikácie boli vzhľadom na poveternostné podmienky zjazdné a nedošlo k prerušeniu premávky.
- Organizácia a riadenie práce dispečerských stredísk oblasti.
- Koordinácia práce stredísk pri mimoriadnych udalostiach, živelných pohromách, kalamitných a iných nepredvídateľných javoch.
3. Aktívna spolupráca s vedúcimi stredísk oblasti sever.
4. Poskytovanie aktuálnych, presných a včasných informácií prevádzkovému riaditeľovi.
5. Príprava ročného plánu verejného obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác jednotlivých stredísk oblasti.
6. Metodické riadenie, plánovanie úloh, koordinácia prevádzkových činnosti stredísk v rámci oblasti sever, zodpovednosť za včasný a efektívny výkon prác, vyhodnocovanie plnenia plánu činností jednotlivých stredísk ako aj zverenej oblasti ako celku.
7. Kontrola prevádzkových činností, vrátane náhodných fyzických obhliadok denných výkonov stredísk evidovaných v informačnom systéme prevádzkových činností (ORIS, iORIS, prípadne iný implementovaný softvér), GPS monitoring vozidiel, kontrola fakturovaných objemov prác, vyhodnotenie efektívnosti stredísk a návrh opatrení na racionalizáciu činností.
8. Vypracovanie Operačného plánu na zabezpečenie zimnej služby pre oblasť sever, jeho prerokovanie príslušnými subjektmi a zodpovednosť za dôsledné dodržiavanie plánu.
9. Vyhľadávanie príležitostí na realizáciu doplnkovej činnosti, t. j. podnikateľská činnosť v závislosti od časových a výkonových možností jednotlivých stredísk, napr. poskytovanie služieb pre SSC, NDS, samosprávy a ďalších zákazníkov.
10. Súčinnosť pri kalkulácii cien a výrobnej štatistike – na základe technologických postupov v spolupráci s ekonomickým úsekom určuje prevádzkové vstupy pre kalkulácie cien, navrhuje ceny výkonov, spracúva kalkulácie cien zásob vyrobených vlastnou činnosťou, vypracúva cenníky, podieľa sa na aktualizácii kalkulačných listov.
11. Zodpovednosť za správnosť a včasnosť vybavenia žiadostí tretích subjektov podaných na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám týkajúcich sa prevádzkových záležitostí stredísk v územnom obvode oblasti.
12. Zastupovanie spoločnosti ako poškodeného v trestnom (prípravnom) konaní alebo priestupkovom konaní pri uplatňovaní nárokov spoločnosti / BBSK na náhradu škody na majetku spoločnosti / na majetku BBSK v správe spoločnosti, spôsobenej pri dopravných nehodách a ďalších škodových a poistných udalostiach vzniknutých na cestách v územnom obvode zverenej oblasti.

Zamestnanecké výhody, benefity

Práca v stabilnej spoločnosti, príjemnom kolektíve a dynamickom prostredí
Doplnkové dôchodkové sporenie
Služobný telefón
5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
Mesačné prémie, polročné a koncoročné odmeny v závislosti od pracovného výkonu

Informácie o výberovom konaní

Predloženie žiadosti uchádzačov spĺňajúcich stanovené kritériá spolu s prílohami posielajte elektronicky cez funkciu "poslať životopis":
1. Žiadosť o prijatie do zamestnania / motivačný list.
2. Životopis s prehľadom priebehu zamestnaní.
3. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov na účely evidencie žiadosti o zamestnanie podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Uzávierka žiadostí je v utorok 19.10.2021. O termíne pracovného pohovoru budú vybraní uchádzači informovaní minimálne 3 pracovné dni pred jeho konaním.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

Technické vzdelanie v oblasti dopravy – výhodou

Ostatné znalosti

Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý
Microsoft Outlook - Pokročilý

Vodičský preukaz

B

Prax na pozícii/v oblasti

Prax v oblasti údržby cestnej infraštruktúry (2 roky pri VŠ vzdelaní, 5 rokov pri SŠ vzdelaní)

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- Komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti
- Analytické a kritické myslenie
- Technické zručnosti
- Základné znalosti v oblasti cenotvorby
- Tímový hráč
- Proaktívny a zodpovedný prístup k práci
- Rýchle rozhodovanie v kritických situáciách
- Bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- Znalosti príslušnej legislatívy: Cestný zákon, Zákonník práce, legislatíva upravujúca bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, verejné obstarávanie, oblasť stavebníctva, cestnej infraštruktúry a premávky.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Hlavným zameraním Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s. je údržba ciest II. a III. triedy a príprava investičných zámerov na týchto komunikáciách. Zároveň vykonáva niektoré činnosti aj na cestách I. triedy na základe zmluvy so Slovenskou správou ciest alebo na miestnych komunikáciách podľa objednávok samospráv a v závislosti od časovej vyťaženosti stredísk. So svojimi 17-timi strediskami pôsobí v oblastiach sever, stred a juh v rámci Banskobystrického regiónu. Jediným akcionárom je Banskobystrický samosprávny kraj. Zameranie výkonov sa odvíja od ročného obdobia. Počas zimnej sezóny zabezpečuje zimnú údržbu ciest (odhŕňanie snehu, posýpanie vozovky chemickým a inertným posypovým materiálom, odstraňovanie snehu frézovaním, zarezávanie snehových a ľadových hrboľov a pod.). Letná údržba ciest realizovaná v období od apríla do októbra/novembra zahrňuje vysprávky ciest asfaltovou emulziou, obaľovanou zmesou za tepla a za studena, zvislé a vodorovné dopravné značenie, montáž, nátery a opravy zvodidiel, kosenie trávnatých porastov v bezprostrednom okolí ciest, čistenie rigolov, priekop, vpustov a šácht, umývanie a zametanie ciest, parkovísk a odpočívadiel, údržbu a opravu mostov, ako aj odstraňovanie následkov dopravných nehôd.

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov
ID: 4175329  Megjelentetés dátuma: 5.10.2021  Alapbér (bruttó): 1 253 EUR/mesiac