Riaditeľ LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95 Likavka

Žilinský samosprávny kraj

Miesto práce
Likavka
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
1 300 EUR/mesiacPlat bude stanovený v zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• komplexné riadenie a zodpovednosť za vykonávanie činností organizácie,
• zodpovednosť za hospodárne a efektívne nakladanie so zvereným majetkom organizácie.

Zamestnanecké výhody, benefity

• stabilná verejná inštitúcia

Informácie o výberovom konaní

Ďalšie požiadavky:
• odbornosť - znalosť legislatívy zo sociálnej oblasti (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov) a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr.: zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, Zákonníka práce, zákona o rozpočtových pravidlách, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,... )

Zoznam požadovaných dokumentov:
• predloženie žiadosti o zaradenie do výberového konania,
• motivačného listu,
• štruktúrovaného profesijného životopisu,
• fotokópie dokladu o vzdelaní,
• predloženie projektu so zameraním na skvalitňovanie sociálnych služieb v zariadení s dôrazom na podporu a rozvoj komunitných služieb na najbližších 5 rokov v štruktúre podľa Smernice č. 96/2011 Žilinského samosprávneho kraja (Čl. IV, odsek 3), 4) a 5)), ktorá je zverejnená na internetovej stránke www.regionzilina.sk » oznamy » dokumenty » smernice » schválené v roku 2011.
INFORMÁCIE O OBSADZOVANOM MIESTE

Dátum vyhlásenia výberového konania: 19. 11. 2020

Termín na podanie žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi: do 10. 12. 2020

Spôsob podania žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi:
poštou alebo osobne na adresu: Úrad ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina s označením obálky „výberové konanie – riaditeľ – názov organizácie“, pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke. V prípade nejasností kontaktujte PhDr. Zdenku Klincovú na t. č.: 041/5032 415.
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Úrad ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina

Spôsob vykonania výberového konania: písomná forma osobnostného dotazníka a osobný pohovor
Kontaktná osoba: PhDr. Zdenka Klincová, t. č. 041/5032 415, e-mail [email protected]

S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že budeme kontaktovať len uchádzačov, ktorí spĺňajú uvedené požiadavky a v stanovenom termíne predložia poštou, príp. osobne všetky požadované dokumenty.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

5 rokov odbornej praxe v oblasti sociálnych služieb, 3 roky riadiacej praxe

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na
výkon funkcie,
• znalosť štátneho jazyka,
• znalosť cudzieho jazyka – vítaná,
• aktívna práca s PC a inými bežne používanými
komunikačnými technológiami,
• bezúhonnosť.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Vyšší územný celok VUC

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48
011 09 Žilina
http://www.regionzilina.sk
ID: 4001637  Posting date: 19.11.2020  Basic salary component (gross): 1 300 EUR/mesiac