Referent oddelenia verejnej dopravy Trenčianskeho samosprávneho kraja

Trenčiansky samosprávny kraj

Miesto práce
K dolnej stanici 7282/20a, Trenčín
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
marec 2021
Mzdové podmienky (brutto)
1 000 EUR/mesiac

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Pracovné miesto sa obsadzuje najmä pre výkon činnosti spracovania, analyzovania a vyhodnocovania dát v prímestskej autobusovej doprave s cieľom optimalizácie a harmonizácie dopravy v rámci dopravnej obslužnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
-zabezpečuje koncepčnú a rozhodovaciu činnosť v povoľovacom konaní v oblasti cestnej dopravy v stanovenom rozsahu vrátane kontrolnej činnosti v cestnej doprave na úrovni TSK,
-zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti odboru dopravy,
-zabezpečuje za odbor dopravy prípravu príslušných podkladov a materiálov na rokovanie komisie dopravy a zastupiteľstva TSK,
-organizačne zabezpečuje udeľovanie a odnímanie dopravných licencií na vnútroštátnej autobusovej doprave v teritóriu pôsobnosti TSK,
-spolupodieľa sa pri schvaľovaní cestovných poriadkov vnútroštátnej autobusovej dopravy v teritóriu pôsobnosti TSK,
-spracováva návrhy na optimalizáciu verejnej osobnej dopravy na základe týchto pripravuje všetky podklady na zmenu cestovných poriadkov
-vyjadruje sa k návrhom zmien cestovných poriadkov
-zabezpečuje súčinnosť a spracováva podklady pre Oddelenie vnútornej kontroly, petícií a sťažností
-zabezpečuje vyjadrovanie, návrhy zmien a rokovanie k návrhom úprav cestovných poriadkov s prevádzkovateľom železničnej dopravy – účasť na parciálnych rokovaniach, zabezpečuje súlad s cestovnými poriadkami prímestskej autobusovej dopravy
-pripravuje podklady a aktívne vykonáva kroky smerujúce k zavedeniu a následnej funkčnosti Integrovaného dopravného systému v rámci Trenčianskeho kraja
-aktívne komunikuje s dopravcami a jednotlivými mestami, obcami a ďalšími organizáciami s cieľom skvalitnenia a optimálnosti verejnej osobnej dopravy v TSK
-zabezpečuje súlad a aktuálnosť platných strategických dokumentov TSK, najmä však Plán dopravnej obslužnosti a Plán udržateľnej mobility TSK
-zabezpečuje spracovanie konkrétnych návrhov opatrení, kt. vyplývajú z platných strategických dokumentov, najmä však z Plánu dopravnej obslužnosti a Plánu udržateľnej mobility TSK
-organizačne zabezpečuje uzavieranie zmlúv o výkone vo verejnom záujme s dopravcami a podľa schváleného rozpočtu TSK poskytuje finančné dotácie za náhrady straty, alebo iné vyrovnanie dopravcovi,
-vykonáva odborný dozor nad cestnou dopravou v TSK v prípade, ak ide o pravidelnú autobusovú dopravu,
-zabezpečuje vedenie evidencie dopravcov, ktorým bola udelená dopravná licencia,
-spolupodieľa sa pri zabezpečovaní údajov pre jednotný informačný systém v cestnej doprave vo vnútroštátnej pravidelnej doprave na území TSK,

Zamestnanecké výhody, benefity

Výhody a benefity vychádzajú z podmienok daných zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, v platnom znení a vyrokovanými benefitmi kolektívnej zmluvy zamestnávateľa a vyššej kolektívnej zmluvy na príslušný kalendárny rok ( pružný pracovný čas 37,5 h/t, dlhšia dovolenka o 5 dní, výhody pri PN, odmeny, 13. plat...

Informácie o výberovom konaní

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:
* žiadosť o účasť na VK
* motivačný list,
* profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe,
* doklady o dosiahnutom stupni vzdelania.
Žiadosť o účasť na výberovom konaní zasielajte s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) emailom alebo na adresu:

A.) e-mailom na adresu:
[email protected]
[email protected]
alebo
B.) na adresu :
Trenčiansky samosprávny kraj
Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín.
Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK DOPRAVA“.
Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 12.02.2021. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.
Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.
Predpokladaný termín nástupu je marec 2021.
Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov uchádzača sú zverejnené na webovom sídle TSK - https://www.tsk.sk/trenciansky-samospravny-kraj/urad-tsk/ochrana-osobnych-udajov

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

mať VŠ vzdelanie II. stupňa so zameraním na prevádzku a ekonomiku dopravy, prípadne VŠ II. stupňa ekonomického alebo právneho zamerania – výhodou je absolvovanie aspoň SŠ so zameraním na prevádzku a ekonomiku dopravy,

Ostatné znalosti

Microsoft Office - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

a/ byť bezúhonný,
b/ spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,
c/ mať analytické myslenie, byť odborne spôsobilý, samostatný, flexibilný, ochotný učiť sa nové veci, cieľavedomý, vedieť riešiť odborné problémy, komunikatívny,
d/ mať VŠ vzdelanie II. stupňa so zameraním na prevádzku a ekonomiku dopravy, prípadne VŠ II. stupňa ekonomického alebo právneho zamerania – výhodou je absolvovanie aspoň SŠ so zameraním na prevádzku a ekonomiku dopravy,
e/ mať prax min. 2 roky v príslušnom alebo príbuznom odbore,
f/ mať vodičské oprávnenie sk. „B“.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Úrad verejnej správy, Trenčiansky samosprávny kraj.

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
http://tsk.sk
ID: 4018833  Posting date: 13.1.2021  Basic salary component (gross): 1 000 EUR/mesiac