Description of the company

Údržba verejnej zelene, komunikácií, likvidácia odpadu, správa trhovísk pre MČ Bratislava -Ružinov