Ekonómka -hlavný účtovník

Obecný úrad Beladice

Miesto práce
Beladice
Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Charakteristika pracovného miesta:
• samostatné a komplexné vedenie podvojného účtovníctva obce
• spracovanie účtovnej uzávierky, finančných výkazov a daňových priznaní
• konsolidovaná účtovná závierka
• zabezpečovanie dodržiavania účtovných termínov
• spolupráca s audítorom
• rozpočtové hospodárenie obce
• záverečný účet obce
• pravidelný reportovanie v oblasti účtovníctva
Kritériá a požiadavky:
• ovládanie podvojného účtovníctva – so zameraním na verejnú správu
• účtovníctvo v rozpočtových a príspevkových organizácií
• znalosť platnej účtovnej, daňovej a rozpočtovej legislatívy
• zákon o majetku obcí a obecnom zriadení
• zákon o finančnej kontrole
• zákon o účtovníctve
• zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
• ovládanie PC – programy: Word, Excel, Internet, minimálne na úrovni pokročilý
• bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
• samostatnosť a zodpovednosť
Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru, prípadne stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru so zameraním na ekonomiku a účtovníctvo
• 5 rokov odbornej praxe v účtovaní verejnej správy
• prax v podvojnom účtovníctve so zameraním na verejnú správu
• znalosť legislatívy vo verejnej správe a samospráve : o účtovníctve, o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, o obecnom zriadení, o majetku obcí, o finančnej kontrole a audite,
• znalosť mzdového účtovníctva

Prax:
• v oblasti účtovníctva – minimálne 5 rokov, v oblasti rozpočtovníctva a plánovania minimálne 3 roky
• výhodou je znalosť ekonomiky a účtovníctva rozpočtových a príspevkových organizácií, ovládanie programov Korwin , RISSAM, Memphis, účtovného programu KEO
Nástup do zamestnania a platobné podmienky:
• nástup do zamestnania – ihneď
• základná zložka mzdy v E (v hrubom) bude stanovená v zmysle platných právnych predpisov a v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov č.318, zo dňa 23.10.2018, ktorým sa ustanovujú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme – v závislosti na pracovnej praxi a vzdelaní
- osobné ohodnotenie /príplatok/
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o zaradenie do výberového konania
• štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• kópia dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov
• písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Spôsob a vykonanie výberu uchádzača:

Uzávierka prijímania prihlášok je 23.augusta 2019 do 15:00 hodiny.
Prihlášky zasielajte v obálke označenej „Výberové konanie - Ekonóm účtovník – Neotvárať „ na adresu: Obec Beladice , Gaštanová 167, 951 05 Beladice.
Rozhodujúca je pečiatka podateľne vyhlasovateľa.

Na pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí splnia podmienky na danú pozíciu.
Pozvaní budú telefonicky.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa

Vodičský preukaz

B

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Prácu obecného úradu organizuje starosta.

Obecný úrad zabezpečuje najmä:

písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností,
odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií,
vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.

Adresa spoločnosti

Obecný úrad Beladice
Beladice
951 75 Beladice
https://www.obecbeladice.sk
ID: 3717119  Posting date: 15.7.2019