Description of the company

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Prácu obecného úradu organizuje starosta.

Show full description
Obecný úrad zabezpečuje najmä:

písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností,
odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií,
vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.

Hide full description