Junior Project Manager of European Contact Point Slovakia

Národné osvetové centrum

Place of work
Národné osvetové centrum / V-klub, Námestie SNP, Bratislava
Contract type
full-time
Start date
July, 2020
Wage (gross)
1 000 - 1 300 EUR/monthThe salary ranges will be depending on experience and other aspects. Pursuant to Act no. 553/2003 Coll. on the remuneration of certain employees in the performance of work in the public interest and on the amendment of certain laws.

Information about the position

Job description, responsibilities and duties

Junior Project Manager of European Contact Point Slovakia (ECP Slovakia), a national contact point for the EU programme Europe for Citizens that is part of the National Centre of Culture and Education (a state contributory organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic), will responsible for the following tasks:

• Provides individual consultations to potential applicants;
• Prepares presentations & presents on the Programme and the activities of ECP Slovakia on various national (mostly regional infoseminars) and international events;
• Prepares and organizes infoseminars, online seminars and other types of events on the Programme (provides premises, refreshments, transportation, accommodation, prepares and sends invitations, etc.);
• Ensures cooperation with similar institutions in Slovakia such as Erasmus+, Creative Europe or communicates with stakeholders such as the Representation of European Commission in Slovakia, Europe Direct regional information centres, etc.
• Edits and creates content for the website, social media, monthly newsletters;
• Assists with the creation of promotional materials (brochures, leaflets, publications, press releases);
• Assists with the preparation of reports (analyses, statistics, etc.).

Employee perks, benefits

• Experience in project management & EU communitarian programmes
• Travelling inside Slovakia, participation in international meetings and conferences
• Flexible working hours
• 5 extra days of paid vacation/year

Information about the selection process

Only candidates who send CV (both in English and in Slovak) and a motivation letter (in English) will be considered.

The deadline for sending CVs is until 16.06.2020

Requirements for the employee

Candidates with education suit the position

University education (Master's degree)

Educational Specialization

International Relations, Public Policy, Diplomacy, European Studies, Marketing, Economics

Language skills

English - Advanced (C1) and Slovak - Proficiency (C2)

Other knowledge

Microsoft Word - advanced
Microsoft Excel - advanced
Microsoft PowerPoint - advanced

Driving licence

B

Number of years of experience

management, project management, PR or marketing is an asset

Personality requirements and skills

• Good communications skills;
• Detail oriented;
• Team player;
• Creativity.

Advertiser

Brief description of the company

Národné osvetové centrum (NOCka) je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky so 65 ročnou históriou, ktorá zabezpečuje funkciu celoslovenského odborno-metodického pracoviska pre kultúrno-osvetovú činnosť. Svojou činnosťou podporuje rozvoj kultúrnych, osvetových a umeleckých aktivít v miestnych a regionálnych podmienkach. Oboznamuje s dobrovoľnou neprofesionálnou tvorivou umeleckou činnosťou mládeže i dospelých a rozvíja ju v oblastiach ako sú scénický folklorizmus, divadlo, film a video, fotografia, hudba a zborový spev, umelecký prednes, výtvarná tvorba a mladá slovenská literatúra. Ďalšie činnosti tvoria vzdelávanie v kultúre, edičná a publikačná činnosť v oblasti umenia a kultúry, výskumná činnosť a monitoring v kultúre, výstavná a prezentačná činnosť a pod .

NOCka je organizátorom a spoluorganizátorom rôznych celoštátnych postupových súťaží-prehliadok a festivalov neprofesionálneho umenia ako napr. Folklórny festival Východná, Scénická žatva, Hviezdoslavov Kubín a ďalšie. Najnovšou aktivitou je festival neprofesionálneho umenia TvorBA.

Od roku 2012 realizuje národné projekty Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritnej osi 2 „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry“.
Od roku 2014 na základe rozhodnutia ministra kultúry Národné osvetové centrum koordinuje a zabezpečuje všetky úlohy a povinnosti súvisiace s výkonom štátneho štatistického zisťovania v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

Od roku 2013 je v pôsobnosti Národného osvetového centra plnenie úloh Európskeho kontaktného bodu, ktorý je súčasťou medzinárodnej siete zameranej na propagáciu a pomoc pri príprave a tvorbe projektov občianskych aktivít grantového programu Európa pre občanov 2014 – 2020. Viac informácií o Európskom kontaktnom bode nájdete na našej webovej stránke http://www.europapreobcanov.sk/

VYHLÁSENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV:
http://www.nocka.sk/wp-content/uploads/2020/01/Vyhlasenie_uchadzac_NOC.pdf

Number of employees

50-99 employees

Company address

Národné osvetové centrum
Námestie SNP 12
812 34 Bratislava - mestská časť Staré-mesto
http://www.nocka.sk
ID: 3921978  Posting date: 9.6.2020  Basic salary component (gross): 1 000 EUR/month