Pedagogický asistent

Materská škola - Óvoda Plešivec

Miesto práce
Hradná 361, Plešivec
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
2020-04-01

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Pedagogický asistent

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
72

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii pedagogický asistent v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky
a) ovládanie štátneho jazyka a vyučovacieho jazyka národnostnej menšiny – maďarskej
b) spôsobilosť na právne úkony,
c) zdravotná spôsobilosť,
d) bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
• motivačný list,
• kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• údaje potrebné pre výpis z registra trestov a súhlas s jeho vyžiadaním
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu .

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: Do 10. marca 2020 do 15.30 hod
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum doručenia na sekretariát obce pri osobnom doručení požadovaných dokladov v zalepenej obálke. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada. Zriaďovateľ Materskej školy bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Na adresu:
Obec Plešivec
Čsl. armády 1
049 11 Plešivec
„VÝBEROVÉ KONANIE – PEDAGOGICKÝ ASISTENT - NEOTVÁRAŤ“

Platové zaradenie: podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Inzerujúca spoločnosť

Adresa spoločnosti

Hradná 361
04911 Plešivec
ID: 3868241  Posting date: 11.2.2020  The job comes from another website or source.