Hlavný radca odboru komunikácie (špecialista pre sociálne siete)

Kancelária prezidenta SR

Miesto práce
Bratislava I, Bratislava-Staré Mesto
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.08.2020
Mzdové podmienky (brutto)
1 310 EUR/mesiac8. platová trieda podľa zákona č. NR SR č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov + možnosť priznania osobného príplatku podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe ...

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Najnáročnejšia činnosť
8.10 Tvorivé spracúvanie a uskutočňovanie masmediálnej politiky prezidenta a kancelárie a koordinovanie výstupov v širokých spoločenských väzbách.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť
 Zodpovednosť za tvorivé spracúvanie a zabezpečovanie masmediálnej politiky prezidenta republiky a kancelárie, koordinovanie výstupov na sociálnych sieťach a webe prezidenta republiky,
 koncepčné a kreatívne uchopenie komunikácie prezidenta republiky na sociálnych sieťach,
 vytváranie návrhov kreatívneho a virálneho obsahu pre účely sociálnych sietí,
 vytvorenie stratégie komunikácie pre jednotlivé typy sociálnych sietí,
 tvorba komunikačného plánu na týždennej báze, resp. dlhodobejšie plánovanie,
 manažovanie všetkých zložiek tvoriacich obsah na sociálne siete a web prezidenta republiky, koordinácia podkladov a sledovanie publikácie podľa plánu,
 sprostredkovanie stanovísk prezidenta republiky verejnosti, zabezpečovanie publicity a informovanosti o verejných vystúpeniach prezidenta republiky prostredníctvom digitálnych médií,
 sledovanie, monitorovanie a vyhodnocovanie digitálneho obsahu tém v súvislosti s činnosťou prezidenta republiky, tvorba analýz na základe výsledkov za uplynulé obdobie,
 administrácia sociálnych sietí a webovej stránky prezidenta republiky a kancelárie, publikovanie statusov a iných foriem výstupov na sociálne siete, editácia a grafická úprava audio-vizuálnych vstupov pre účely sociálnych sietí,
 príprava publikácií a propagačných materiálov súvisiacich s aktivitami prezidenta republiky,
 tvorba pravidelných newslettrov cez mailchimp.

Zamestnanecké výhody, benefity

Pružný pracovný čas.
Služobný čas 37,5 hodín týždenne.
Päť dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce.
Príspevok na III. pilier DDS.

Informácie o výberovom konaní

Pre zaradenie do výberového konania je potrebné sa prihlásiť cez portál www.slovensko.sk.
Bližšie informácie na: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/26714

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:
• v listinnej podobe
V tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
• v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní
V tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
• bez autentifikácie (bez použitia eID karty)
V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
• po autentifikácii (s použitím eID karty)
V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.

Pre zaradenie uchádzača do VK je potrebné, aby žiadosť o zaradenie podaná uchádzačom v listinnej podobe obsahovala podľa § 3 ods. 1 vyhlášky ÚV SR č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach v znení vyhlášky č. 507/2019 Z. z.: a) názov a sídlo služobného úradu, ktorý vyhlásil výberové konanie, b) organizačný útvar, c) identifikátor výberového konania, d) titul, meno a priezvisko uchádzača, e) dátum narodenia uchádzača, f) rodné číslo uchádzača, ak ho má pridelené, g) občianstvo uchádzača, h) telefonický kontakt a e-mailový kontakt uchádzača, i) korešpondenčnú adresu uchádzača. K žiadosti je súčasne potrebné priložiť požadované doklady.

Zoznam požadovaných dokumentov
a. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
b. Profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
c. Motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
d. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
e. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj rozhodnutie podľa osobitného predpisu
f. Kópia dokladu o ovládaní cudzieho jazyka na požadovanej úrovni alebo čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka na požadovanej úrovni (anglický jazyk/úroveň B2; v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
g. Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
h. Zhodnotenie aktuálneho stavu sociálnych sietí prezidentky republiky (zameranie najmä na štýl komunikácie, formu, rozsah a množstvo, vizuálnu stránku, ...) s uvedením navrhovaných vylepšení, slabých stránok, nedostatkov, ktoré by sa mohli zlepšiť/odstrániť a troch nápadov, aký obsah sa má priniesť na sociálne siete prezidentky republiky (štruktúra - typ sociálnej siete/ konkrétny popis výstupu).

Poznámky k zoznamu požadovaných dokladov:
K bodu e.: Vysokoškolské vzdelanie získané v cudzine sa preukazuje kópiou listín:
a) doklad o získaní vzdelania, dodatok k vysokoškolskému diplomu a ich osvedčený preklad do štátneho jazyka alebo
b) doklad o získaní vzdelania a rozhodnutie (o jeho uznaní) podľa zákona č. 422/2015 Z. z.
Ak ide o vzdelanie získané v Českej republike, osvedčený preklad listín, resp. jeho kópia, sa nevyžaduje.
K bodu f.: Test z cudzieho jazyka sa nevyžaduje, ak uchádzač ku dňu prihlásenia sa do výberového konania predloží služobnému úradu kópiu dokladu o ovládaní cudzieho jazyka na požadovanej úrovni a od získania tohto dokladu neuplynuli viac ako dva roky.

Na žiadosti uchádzačov zalané iným spôsobom ako je uvedené sa nebude prihliadať.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Office, Internet - pokročilý

Počet rokov praxe

vítaná minimálne 2 ročná prax v oblasti správy sociálnych médií a prípravy kreatívneho obsahu

Osobnostné predpoklady a zručnosti

svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť, adaptabilita a flexibilita, schopnosť pracovať pod tlakom, komunikačné zručnosti
Ďalšie požiadavky na uchádzača:
správa a editovanie všetkých sociálnych sietí prezidenta republiky (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Linked In, ...),
vítaná znalosť úpravy fotografií a videí v editovacích programoch (grafické skúsenosti),
vítaná znalosť užívateľských programov na titulkovanie videí, záujem o sledovanie trendov v oblasti sociálnych sietí, kreatívny prístup a záujem o politiku,
vyžaduje sa stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Kancelária prezidenta SR
Štefánikova 2
811 05 Bratislava
http://www.prezident.sk
ID: 3924826  Posting date: 16.6.2020  Basic salary component (gross): 1 310 EUR/mesiac