Regionálny/a koordinátor/ka konzultant/ka národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Miesto práce
Bratislavský kraj
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.11.2020
Mzdové podmienky (brutto)
1 500 EUR/mesiac

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Koordinuje aktivity národného projektu v regióne samosprávneho kraja a v zapojených zariadeniach sociálnych služieb.

Hlavnou náplňou práce Regionálneho koordinátora/konzultanta je najmä:
- vykonáva základnú podporu projektových aktivít priamo v komunite a v zapojených zariadeniach sociálnych služieb, u zriaďovateľov sociálnych služieb v regióne a regionálnej verejnej a štátnej správy,
- spolupracuje na príprave komunitných aktivít a na príprave informačných stretnutí v regióne,
- v spolupráci s partnermi projektu zabezpečuje, kontroluje a podporuje účasť zástupcov zariadení, zriaďovateľov a ďalších relevantných subjektov na vzdelávacích aktivitách,
- zabezpečuje technickú a administratívnu podporu pri realizácii diseminačných aktivít, komunitných stretnutí a informačnej kampane v zariadeniach sociálnych služieb.

Miesto výkonu práce: územie Bratislavského samosprávneho kraja – domaca práca, telepráca
Ponúkaný plat: od 1 500 €
Termín nástupu: 01.11.2020/dohodou
Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok na dobu určitú do 30.9.2023

Zamestnanecké výhody, benefity

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.
V Implementačnej agentúre sme kolektív, kde môžete načerpať energiu a kreativitu od mladých a skúsenosti a nadhľad od starších.
Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý Vám umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS alebo MultiSport karta sú len niektoré z benefitov, ktoré ponúkame.
Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie.
Ak Vám v komerčnom sektore chýba „pridaná hodnota“, ktorá robí zo zamestnania poslanie a máte chuť spraviť niečo pre svoju krajinu – u nás to nájdete !
A ak Vám zostane čas a chuť medzi prácou a rodinou, radi Vás „využijeme“ v našom tíme Spoločenskej zodpovednosti.
https://www.ia.gov.sk/data/files/kolektivne-zmluvy/Kolektivna_zmluva_na_rok_2020.pdf

Stručná informácia o NP DI PTT:
Hlavným cieľom projektu je príprava, kreovanie a systematická metodická podpora transformačných tímov pri tvorbe transformačných plánov konkrétnych zariadení sociálnych služieb (ďalej len „ZSS“) zapojených do procesu prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť a naštartovanie transformačných procesov v komunitách, kde sa tieto zariadenia budú nachádzať. Výsledkom tejto podpory bude vytvorenie transformačných plánov pre konkrétne ZSS.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

Informácie o výberovom konaní

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 21.10.2020 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (Žiadosť), ktorej povinnými prílohami sú:
1. Motivačný list;
2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR )
3. Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania (vysokoškolské I. alebo II. stupňa)
4. Potvrdenie/-ia o požadovanej odbornej praxi v sociálnej oblasti (akceptovateľné sú aj napr. pracovné zmluvy s náplňami činnosti v relevantnej oblasti) s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo formáte minimálne od MM/RRRR do MM/RRRR);

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu: [email protected]

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Korešpondenčná adresa:
IA MPSVR SR
Nevädzova 5
814 55 Bratislava

s označením „Výberové konanie pre NP DI PTT“

Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu.
V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov
https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/informacie-o-spracuvani-a-ochrane-osobnych-udajov-uchadzacov-o-zamestnanie-na-ucely-vyberoveho-konania-v-ia-mpsvr-sr

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požadované vzdelanie a prax:
- ukončené VŠ vzdelanie druhého stupňa a odborná prax minimálne 1 rok v oblasti súvisiacej s povahou pracovného miesta doloženú potvrdením, alebo
- ukončené VŠ vzdelanie prvého stupňa a odborná prax minimálne 2 roky v oblasti súvisiacej s povahou pracovného miesta doloženú potvrdením
- znalosť legislatívy v oblasti sociálnych služieb a orientácia v téme deinštitucionalizácie sociálnych služieb
- prax v oblasti poskytovania sociálnych služieb

Počítačové znalosti - používateľ: pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office

Vodičský preukaz: skupina B, aktívny vodič, podmienka vlastné motorové vozidlo,

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- orientácia v problematike zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
- organizačné schopnosti, samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť viesť ľudí, schopnosť riešiť konflikty.
- rozvinuté komunikačné znalosti na úrovni vyjednávania,
- orientácia v štruktúre poskytovania sociálnych služieb na úrvni kraja,
- prehľad o poskytovateľoch sociálnych služieb v bratislavskom kraji,
- schopnosť pracovať v teréne a cestovať.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR) je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR).
V programovom období 2014-2020 IA MPSVR SR plní úlohu sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) pre prioritnú os 2, 3 a 4 a zabezpečuje implementáciu formou dopytovo orientovaných projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu a vystupuje aj v pozícii prijímateľa v prípade národných projektov.

Naše poslanie:
Úspešne a efektívne implementovať projekty zamerané na pomoc pri začlenení sociálne slabších do spoločnosti a zvyšovanie zamestnanosti. Pomoc ľuďom je nenahraditeľná.
Naša vízia:
Stať sa výnimočnou a inovatívnou organizáciou s tímom profesionálnych odborníkov, fungujúcimi procesmi a pozitívnym imidžom.
Naše hodnoty:
výnimočnosť
profesionalita
tímovosť
transparentnosť
inovatívnosť
Súhlas so spracovaním osobných údajov:
https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/informacie-o-spracuvani-a-ochrane-osobnych-udajov-uchadzacov-o-zamestnanie-na-ucely-vyberoveho-konania-v-ia-mpsvr-sr

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Nevädzová 5
821 01 Bratislava
http://www.ia.gov.sk
ID: 3985222  Posting date: 12.10.2020  Basic salary component (gross): 1 500 EUR/mesiac