Odborný pracovník – styk s verejnosťou a PR a marketing

Divadelný ústav

Miesto práce
Divadelný ústav, Jakubovo námestie, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
1.7.2021
Mzdové podmienky (brutto)
1 200 EUR/mesiacĎalšie odmeny podľa tarifných tabuliek v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa kvalifikačných predpokladov, dosiahnutého vzdelania, praxe a osobného ohodnotenia.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- Zodpovednosť za PR a prezentáciu DÚ a jeho aktivít (festival Nová dráma/New Drama, Noc divadiel, Bienále divadelnej fotografie);
- Príprava prezentácií podujatí a aktivít DÚ v spolupráci s jednotlivými oddeleniami Divadelného ústavu (publikácie, výstavy, konferencie, semináre, diskusie, premiéry Štúdia 12 a iné);
- Spolupráca pri príprave grafického vizuálu vybraných projektov DÚ;
- Administrácia webovej stránky DÚ www.theatre.sk a sociálnych sietí, príprava podstránok festivalov a aktivít DÚ, aktualizácia podstránok slovenskej mutácie (s výnimkou tých, ktoré majú svojho administrátora), aktualizácia anglickej mutácie stránky; komunikácia s administrátormi jednotlivých podstránok slovenskej mutácie a kontrola aktualizácie ich údajov (podstránky: Publikácie, Časopis kød, premiéry divadiel, Kalendár výročí a jubileí). ;
- Kontakt a komunikácia s médiami pri propagácii a informovaní o DÚ a jeho aktivitách, príprava a zabezpečenie tlačových správ a tlačových konferencií;
- Príprava koncepcie propagácie festivalov a aktivít DÚ v médiách, zodpovednosť za jej realizáciu (TV, rádio, print, elektronické médiá, sociálne siete);
- Vyhľadávanie mediálnych partnerov a sponzorov vybraných projektov DÚ, udržiavanie kontaktu s existujúcimi partnermi a zabezpečenie s tým súvisiacej agendy (bartrové dohody, zmluvy o spolupráci, vzájomné plnenia);
- Zabezpečenie fotodokumentácie aktivít DÚ (zmluva s fotografom);
- Príprava elektronického newslettra DÚ, spracovávanie informácií o dianí v oblasti umenia a kultúry v zahraničí a informácie o podujatiach DÚ, distribúcia newslettru na prihlásené adresy (periodicita newslettra: 2x mesačne);
- Zodpovednosť za prípravu, obsah, zabezpečenie a distribúciu vybraných tlačovín k podujatiam DÚ (pozvánky, letáky, plagáty, hlasovacie lístky, exteriérové pútače);
- Monitoring výstupov v médiách
- Spolupráca na budovaní korporátnej identity DÚ;
- Správa adresárov slovenských divadiel, asociácií, organizácií Ministerstva kultúry SR, kultúrnych inštitúcií, nadácií, osvetových stredísk, umeleckých škôl, zahraničných ambasád, mimovládnych organizácií, ktorých je DÚ členom, zahraničných festivalov a ďalších domácich a zahraničných partnerov DÚ a zodpovednosť za aktuálnosť ich údajov;
- Orientácia a prehľad v kultúrnom dianí v zahraničí (vrátane príslušných MVO), informovanie divadelnej verejnosti prostredníctvom newslettra, webovej stránky DÚ alebo priamou komunikáciu s divadlami a inštitúciami na Slovensku (napr. preklad posolstva ku svetovému dňu divadla, tanca, bábkarstva, aktuálne grantové projekty, výberové konania, výzvy k účasti na festivaloch a divadelných podujatiach);
- Spolupráca so zahraničnými festivalmi, divadlami, partnermi podľa poverenia vedenia DÚ, koordinácia konkrétnych projektov, ktoré vykonáva DÚ na základe poverenia Ministerstva kultúry SR;
- Vypracovávanie podkladov k návrhom rozpočtu, kontaktom, verejným obstarávaniam a polročným a výročným správam DÚ za svoju oblasť činnosti;
- Plnenie ďalších úloh na základe poverenia riaditeľkou DÚ;
- Dodržiavanie zákona o informáciách č. 211/200 Z. z., dodržiavanie aplikácie zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zákonov;
- Dodržiavanie bezpečnostných predpisov;

Informácie o výberovom konaní

Záujemcovia môžu zasielať žiadosť a životopis na e-mailovú adresu [email protected] alebo na korešpondenčnú adresu Divadelného ústavu (Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava). Do žiadosti je potrebné napísať súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberu na inzerovanú pracovnú pozíciu v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Okrem CV prosíme zaslať portfólio, pokiaľ ho máte.

Uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

Termín uzávierky žiadostí je 15. 5. 2021
Výberové konanie sa uskutoční v priebehu druhej polovice mája 2021.
Kontaktná osoba: Mgr. Kristína Juščáková
tel.: 02/20487103
e-mail: [email protected]

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

15.5.2021 (ostávajú ešte 3 dni)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Expert (C2) a Anglický jazyk - Pokročilý (C1)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsof Excel - pokročilý
Microsoft Power Point - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Počet rokov praxe

5 rokov
5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

znalosť divadelného prostredia
bezúhonnosť, zodpovednosť, príjemné vystupovanie, dobré štylistické a komunikačné schopnosti, všeobecný rozhľad, asertivita, iniciatívnosť, komunikatívnosť, precíznosť (presnosť), spoľahlivosť, praktické myslenie, predstavivosť, empatia
informačná gramotnosť, komunikácia (jednanie s ľuďmi), kultivovaný písomný prejav, kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa, pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti), organizovanie a plánovanie práce, tvorivosť (kreativita), samostatnosť
vodičský preukaz je vítaný

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Divadelný ústav je celoslovenskou špecializovanou organizáciou v priamom riadení Ministerstva kultúry SR, ktorá sa ako jediná inštitúcia na Slovensku zaoberá dokumentáciou divadelnej kultúry od vzniku prvej profesionálnej scény v roku 1920. Systematicky zhromažďuje, ochraňuje a vedecky spracováva, využíva a sprístupňuje zbierkové, archívne a dokumentačné fondy vo vzťahu ku komplexnej dokumentácii dejín slovenského profesionálneho divadla. Fondy a zbierky sprístupňuje formou výstav. Vydáva odbornú teatrologickú literatúru, spracúva štatistické ukazovatele o slovenskom profesionálnom divadle. Zabezpečuje komplexný informačný systém o profesionálnom divadle na Slovensku, prezentáciu slovenského divadla v zahraničí.

Divadelný ústav je od roku 2002 na základe súhlasu Ministerstva vnútra SR, sekcie verejnej správy, odbor archívnictva a spisovej služby Archívom osobitného významu, od roku 2005 zaradený medzi špecializované verejné archívy a na základe osvedčenia akreditačnej komisie MK SR akreditovaným pracoviskom pre vedu a výskum. Od roku 2006 plní úlohy Múzea Divadelného ústavu.

Počet zamestnancov

25-49 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Divadelný ústav
Jakubovo námestie 12
813 57 Bratislava
http://www.theatre.sk
ID: 4067409  Posting date: 22.4.2021  Basic salary component (gross): 1 200 EUR/mesiac