Živnosť na zmluvu o dielo

Pracujem na zmluvu (zmluva o spolupraci, dielo a licenčnú zmluvu) na kt. som si vybavila živnosť. Zmluva je uzatvorená na neurčitú dobu s dvojmesačnou výpovednou lehotou, pričom sme sa v zmluve dohodli, že pre prípad odstúpenia od tejto zmluvy sa nepoužije § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka.
Chcem však ukončiť spoluprácu. Budú však tvoriť nové zmluvy, ktoré by sme mali podpísať. Neviem prečo. Výpoveď som ešte neposielala, ale príde mi nelogické podpisovať novú zmluvu, keď chcem ukončiť spoluprácu. Je možné, že nepodpisanie novej zmluvy by pre mňa znamenalo ukončenie dvojmesačnej výpovednej lehoty?