Copyright

Podmienky používania webových stránok spoločnosti Profesia, spol. s r.o. a ochrana autorských a obdobných práv

Spoločnosť Profesia, spol. s r.o., so sídlom Pribinova 19, 811 09 Bratislava (ďalej len ako „spoločnosť PROFESIA"), prevádzkovateľ webových stránok:

 1. http://www.profesia.sk
 2. http://www.workania.hu
 3. http://www.profesia.cz
 4. http://www.platy.sk
 5. http://www.platy.cz
 6. http://www.fizetesek.hu
 7. http://www.pozicie.sk
 8. http://www.recruitrank.sk
 9. http://www.recruitrank.cz
 10. http://www.recruitrank.hu
 11. http://www.profesiadays.sk
 12. http://www.profesiadays.cz
 13. http://www.hrclub.sk
 14. http://www.dielne.sk
 15. http://www.edujobs.sk
 16. http://www.domelia.sk
 17. http://www.domelie.cz

(ďalej len ako „Webové stránky"), oprávňuje návštevníkov Webových stránok používať dokumenty, články, informácie, obrázky alebo akékoľvek ďalšie údaje (ďalej len ako „Dokumenty") z Webových stránok za predpokladu, že pri akomkoľvek použití Dokumentov bude vždy vhodným spôsobom uvedený presný zdroj informácií, najmä celý názov Webových stránok a spoločnosti, ktorá ich prevádzkuje, a dátum získania informácií. Pri každom použití Dokumentov bude zachovaná dobrá čitateľnosť použitého zdroja informácií, ako aj rovnaká farba, veľkosť, typ, rez písma a rovnaké pozadie.

Použitie Dokumentov z Webových stránok je možné výhradne len pre informatívne, osobné účely a účely nekomerčného charakteru. Použité Dokumenty nebudú predmetom kopírovania a nebudú ani verejne vystavené v žiadnom sieťovom počítači, a ani vysielané v žiadnom type média a ani inak sprístupňované verejnosti. Dokumenty nebudú žiadnym spôsobom upravované, príp. akoukoľvek formou používané pre verejné alebo komerčné účely.

Dokumenty, ktoré spĺňajú pojmovú charakteristiku diela alebo obsahujú akékoľvek iné práva duševného vlastníctva, sú chránené v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a ďalšími príslušnými právnymi predpismi a medzinárodnými dohovormi a zmluvami a následkom ich neoprávneného použitia akoukoľvek formou môže byť porušenie autorských alebo iných obdobných práv.

Predmetom ochrany je rovnako aj návrh a štruktúra Webových stránok, ako aj ich zdrojový kód. Akékoľvek úplné alebo čiastočné kopírovanie a napodobňovanie prvkov použitých na Webových stránkach je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti PROFESIA zakázané. Žiadne logá, grafické riešenia alebo obrázky a ani ďalšie informácie z Webových stránok nesmú byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti PROFESIA kopírované ani inak rozširované.

Zhotoviteľom akýchkoľvek databáz uverejnených alebo prístupných na Webových stránkach je spoločnosť PROFESIA. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti PROFESIA nie je možné vykonávať:

 1. trvalé alebo dočasné prenesenie celého obsahu databázy alebo jej podstatnej časti na iný nosič akýmkoľvek prostriedkom alebo spôsobom,
 2. uviesť celý obsah databázy alebo jej podstatnej časti na verejnosti akýmkoľvek rozširovaním, on-line prepojením alebo iným spôsobom prenosu.


Používateľ databázy nesmie databázu používať inak ako zvyčajne, primerane a bez ujmy oprávnených záujmov spoločnosti PROFESIA.

Používateľ databázy rovnako nesmie spôsobiť ujmu autorovi a ani inej oprávnenej osobe, ktorej patria práva podľa príslušných právnych predpisov k dielam alebo iným predmetom ochrany obsiahnutým v databáze.

Spoločnosť PROFESIA nezaručuje aktuálnosť, presnosť, relevantnosť a úplnosť informácií obsiahnutých v Dokumentoch publikovaných na Webových stránkach. Dokumenty sú poskytované v znení uvedenom na Webových stránkach bez akýchkoľvek záruk.

Spoločnosť PROFESIA nezodpovedá za žiadne priame, nepriame, či následné škody, rovnako ani za akékoľvek škody vzniknuté stratou použiteľnosti, zisku a to aj v prípade zmluvného záväzku, zanedbania povinnosti, či inej protiprávnej akcie, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s využívaním Dokumentov a/alebo informácií v nich obsiahnutých. Spoločnosť PROFESIA rovnako nezodpovedá za škody súvisiace s používaním Webových stránok.

Dokumenty publikované na Webových stránkach môžu obsahovať nepresnosti a pravopisné chyby. Do Dokumentov sú pravidelne aplikované zmeny, pričom spoločnosť PROFESIA si vyhradzuje právo kedykoľvek uvádzané informácie aktualizovať, príp. pozastaviť ich dostupnosť bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

Niektoré odkazy na Webových stránkach presahujú rámec týchto Webových stránok. Servery, na ktoré sú tieto odkazy smerované, spoločnosť PROFESIA nekontroluje a preto ani nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah, či skutočnosti súvisiace s odkazovaným WWW serverom.

Používatelia znášajú sami náklady na používanie Webových stránok a akékoľvek ďalšie náklady súvisiace so zobrazovaním a využívaním Dokumentov. Súčasťou Webových stránok je aj reklama obchodných partnerov spoločnosti PROFESIA, ktorá je prezentovaná na základe zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou PROFESIA a zadávateľom reklamy a nejde teda o nevyžiadanú reklamu.

Podmienky využívania služieb spoločnosti PROFESIA sú upravené vo Všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti PROFESIA.

Znenie podmienok je záväzné. Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené, sú vyhradené spoločnosti PROFESIA.