Manažment banky

Predstavenstvo Prima banka Slovensko, a.s.

Jan Rollo
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
zodpovedný za divíziu retailového bankovníctva


Pred príchodom do Prima banky pôsobil ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne. Predtým pracoval desať rokov v českej GE Money Bank ako riaditeľ firemného bankovníctva a neskôr ako riaditeľ retailového bankovníctva a člen predstavenstva banky. V bankovníctve pôsobí od roku 1994, v Bank Austria bol zodpovedný za vzťahy s kľúčovými klientmi, marketing a elektronické bankovníctvo, následne v Citibank viedol oddelenie riadenia produktov a podieľal sa na riadení divízie malých a stredných podnikov. Pred vstupom do bankového sektora pôsobil v Delegácii Európskej únie v Prahe a ako špecialista oddelenia informačných technológií spoločnosti Swissair vo Švajčiarsku.
Henrieta Gahérová
členka predstavenstva
vrchná riaditeľka divízie riadenia produktov


Do Prima banky prišla zo Slovenskej sporiteľne, kde pôsobila 6 rokov, naposledy na pozícii riaditeľky odboru riadenia produktov a zároveň ako prokuristka. Okrem vedenia odboru sa podieľala aj na kľúčových projektoch banky ako napríklad zavedenia Nového informačného systému, vytvorenie Centrálneho pracoviska Back Office či Nového obchodného modelu malých a stredných podnikov. V bankovníctve začínala vo VÚB banke, kde počas 10 rokov pôsobila na viacerých pozíciách. V jej kompetencii bolo okrem iného riadenie produktového portfólia, elektronických kanálov, call centra a manažment projektu nasadzovania nového informačného systému. Posledné tri roky pôsobila ako riaditeľka odboru riadenia segmentu občanov.
Renáta Andries
vrchná riaditeľka a členka predstavenstva
Dozorná rada Prima banka Slovensko, a.s.
  • Iain Child - predseda dozornej rady
  • Marián Slivovič - podpredseda dozornej rady
  • Jozef Oravkin- člen dozornej rady
  • Evžen Ollari - člen dozornej rady
  • Pierre Verot - člen dozornej rady

Ponuky spoločnosti e-mailom