Riaditeľ príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves

Miestny úrad Bratislava Karlova Ves

Miesto práce
Námestie sv. Františka 8, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.02.2017
Ponúkaný plat (brutto)
Plat bude určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov .

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- organizuje, riadi, koordinuje, kontroluje a zodpovedá za komplexnú činnosť príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves (ďalej len "VPS"),
- vykonáva koncepčnú a analytickú činnosť VPS,
- zabezpečuje spracovanie, koordináciu a vyhodnocovanie výsledkov VPS.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné doručiť v písomnej forme spolu so žiadosťou o účasť na výberovom konaní:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- písomný návrh koncepčných zámerov riadenia VPS,
- overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu

Poskytnutím svojich osobných údajov v zaslanom životopise dávate súhlas k ich spracovaniu a uchovaniu v personálnej databáze za účelom získania zamestnania pre Vašu osobu. Do svojho životopisu a sprievodných dokumentov obsahujúcich osobné údaje doplňte informáciu, že poskytujete svoj súhlas pre Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava na spracovávanie svojich osobných údajov pre účely výberového konania v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a to až do odvolania písomnou formou.

Adresa:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava
www.karlovaves.sk

Kontakt:
Kontaktná osoba: Monika Martinezová, tel.: 02/602 59 221

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní s požadovanými dokladmi doručte písomne najneskôr do 11.12.2016 na adresu Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava.
Obálku je potrebné označiť: „Výberové konanie - riaditeľ VPS - neotvárať“. Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do podateľne miestneho úradu, resp. dátum odovzdania žiadosti oprávnenému zamestnancovi mestskej časti poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti doručené v elektronickej forme nebudú zaradené do výberového konania.
Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú písomne pozvaní na výberové konanie.

Predpokladaný termín výberového konania: 19.12.2016

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.12.2016

Na základe uskutočneného výberového konania starostka mestskej časti predloží Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie podľa § 15 ods. 2 písm. h) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Počítačové znalosti - používateľ

Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- uchádzač musí spĺňať predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
SŠ vzdelanie:
- odborná prax najmenej 10 rokov (technické služby, verejnoprospešné služby, hospodárska správa a pod.),
- prax v riadiacej funkcii najmenej 8 rokov (vo vyššie popísaných oblastiach),
- skúsenosti v oblasti krízového manažmentu (vo vyššie popísaných oblastiach),
VŠ vzdelanie:
- odborná prax najmenej 5 rokov (technické služby, verejnoprospešné služby, hospodárska správa a pod.),
- prax v riadiacej funkcii najmenej 4 roky (vo vyššie popísaných oblastiach),
- skúsenosti v oblasti krízového manažmentu (vo vyššie popísaných oblastiach),
- manažérske, organizačné a komunikačné zručnosti,
- znalosť platnej legislatívy najmä v nasledovných oblastiach: zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 135/1961 Zb. cestný zákon v znení neskorších predpisov,
- bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, rozhodnosť, flexibilnosť,
- znalosť práce s PC na užívateľskej úrovni (Word, Excel, Internet),
- ovládanie cudzieho jazyka je výhodou.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Miestny úrad Bratislava - Karlova Ves zabezpečuje agendu miestnej samosprávy. Naším cieľom je vybudovať kvalitné a efektívne služby pre občanov a súčasne vytvoriť zaujímavé pracovné prostredie pre zamestnancov.

Počet zamestnancov

25-49 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Miestny úrad MČ Bratislava - Karlova Ves
Námestie sv. Františka 8
842 62 Bratislava
http://www.karlovaves.sk
ID: 2814451   Dátum zverejnenia: 16.11.2016