Referent investičnej činnosti

Mesto Dolný Kubín – mestský úrad

Miesto práce
Hviezdoslavovo námestie 1651/2, Dolný Kubín
Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- participácia na komplexnom zabezpečovaní prípravy stavieb a jej realizácie
- zabezpečovanie projektovej a predprojektovej dokumentácie stavieb
- organizovanie stavebnej činnosti
- vykonávanie technického dozoru investora
- vedenie príslušnej agendy súvisiacej s investičnou činnosťou
- vypracúvanie oznámení k ohláseniam v zmysle stavebného zákona
- participácia na zabezpečovaní podkladov pre investora v územných, stavebných, kolaudačných a iných konaniach podľa stavebného zákona
- participácia na zabezpečovaní záverečných technicko - ekonomických vyhodnotení dokončených stavieb
- participácia na odovzdávaní a preberaní staveniska, stavebných prác a dokončených stavieb
- participácia na zabezpečovaní koordinácie prác pri využívaní domácich a zahraničných podporných fondov
- participácia na zabezpečovaní prípravy projektov potrebných pri využívaní domácich a zahraničných podporných fondov
- participácia na prácach spojených s registratúrou
- poskytovanie súčinnosti, odborného poradenstva a konzultácií ostatným organizačným útvarom zamestnávateľa
- plnenie ďalších úloh nadriadených zamestnancov

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
a) žiadosť o zaradenie do výberového konania
b) doklad o nadobudnutí najvyššieho vzdelania
c) životopis s uvedením e-mailového a telefonického kontaktu
d) aktuálny výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
e) čestné vyhlásenie o tom, že
1. všetky údaje uvádzané v žiadosti, doklade o dosiahnutom vzdelaní a v životopise sú pravdivé
2. je zdravotne spôsobilý na vykonávanie činností spojených s pracovným miestom
3. je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu
4. ovláda štátny jazyk SR (slovenský jazyk)
5. súhlasí so spracovávaním svojich osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Predpokladaný termín vzniku pracovného pomeru:
01.12.2016

Písomnú podpísanú a datovanú žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať v zalepenej obálke označenej “Výberové konanie – „referent investičnej činnosti“ poštou do 12.10.2016 (vrátane) na adresu vyhlasovateľa: Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín alebo priamo do podateľne Mestského úradu Dolný Kubín (rozhodujúci je dátum fyzického doručenia vyhlasovateľovi, nie dátum podania na poštovú prepravu).
O mieste a termíne a spôsobe výberového konania budú uchádzači spĺňajúci kvalifikačné predpoklady informovaní e-mailom alebo telefonicky.

Kontaktná osoba:
JUDr. Jaroslava Krivdová, +421 43 / 5814 410, jaroslava.krivdova@dolnykubin.sk

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

Vzdelanie v odbore

stavebníctvo

Počítačové znalosti - používateľ

Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

1

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- všeobecne záväzné právne predpisy z oblasti územnej samosprávy
- zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy
- zákon č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy
- zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy
- zákon č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy
- zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy
- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
- zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy
- platné STN
Software pre oceňovanie a riadenie stavebnej výroby – pokročilý – výhodou
CAD software – pokročilý – výhodou
Jazykové znalosti:
slovenský jazyk – materinský jazyk
znalosť cudzích jazykov – výhodou

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

oficiálne stránky mesta Dolný Kubín

Adresa spoločnosti

Mesto Dolný Kubín – mestský úrad
Hviezdoslavovo námestie 1651/2
026 01 Dolný Kubín
http://www.dolnykubin.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: JUDr. Jaroslava Krivdová
Tel.: +421 43 5814 410
E-mail: poslať životopis
Poslať spoločnosti životopisOdporučiť ponuku známemu
ID: 2730523   Dátum zverejnenia: 20.9.2016