Vedúci odboru výstavby a životného prostredia

Mesto Dolný Kubín – mestský úrad

Miesto práce
Hviezdoslavovo námestie 1651/2, Dolný Kubín
Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- komplexné riadenie a vedenie Odboru výstavby a životného prostredia Mestského úradu Dolný Kubín a zodpovednosť za jeho činnosť
- zabezpečovanie efektívneho chodu Odboru výstavby a životného prostredia Mestského úradu Dolný Kubín vo všetkých oblastiach
- zodpovednosť za činnosť mesta na úseku územného plánovania v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov
- zodpovednosť za činnosť stavebného úradu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov
- zodpovednosť za činnosť mesta v oblasti ochrany prírody a krajiny, vodného hospodárstva, ochrany ovzdušia, ekologických aspektov územného plánovania, odpadového hospodárstva, posudzovania vplyvov na životné prostredie a súvisiacich oblastí
- zodpovednosť za realizáciu verejných prác zabezpečovaných mestom
- zodpovednosť za činnosť mesta na úseku Štátneho fondu rozvoj bývania

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
a) žiadosť o zaradenie do výberového konania
b) doklad o nadobudnutí vysokoškolského vzdelania II. stupňa
c) životopis s uvedením e-mailového a telefonického kontaktu
d) aktuálny výpis z registra trestov nie starším ako tri mesiace
e) čestné vyhlásenie o tom, že
1. všetky údaje uvádzané v žiadosti, doklade o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa a v životopise sú pravdivé
2. je zdravotne spôsobilý na vykonávanie činností spojených s pracovným miestom
3. je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu
4. ovláda štátny jazyk SR (slovenský jazyk)
5. súhlasí so spracovávaním svojich osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.


Predpokladaný termín vzniku pracovného pomeru:
01.01.2017


Písomnú podpísanú a datovanú žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať v zalepenej obálke označenej “Výberové konanie – vedúci Odboru výstavby a životného prostredia Mestského úradu Dolný Kubín“ poštou do 12.10.2016 (vrátane) na adresu vyhlasovateľa: Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín alebo priamo do podateľne Mestského úradu Dolný Kubín (rozhodujúci je dátum fyzického doručenia vyhlasovateľovi nie dátum podania na poštovú prepravu).

O mieste a termíne a spôsobe výberového konania budú uchádzači spĺňajúci kvalifikačné predpoklady informovaní e-mailom alebo telefonicky.


Kontaktná osoba:
JUDr. Jaroslava Krivdová
+421 43 / 5814 410
jaroslava.krivdova@dolnykubin.sk

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

stavebníctvo, osobitný kvalifikačný predpoklad na zabezpečenie činnosti stavebného úradu - výhodou

Počítačové znalosti - používateľ

Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- všeobecne záväzné právne predpisy z oblasti územnej samosprávy
- zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy
- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
- zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy
- zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy
- zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy
- zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy
- zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy
- zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy
- zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy
- zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy
- zákon č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy
- zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy
- zákon č. 150/2013 Z.z. o štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy
- platné STN
- reprezentačné vystupovanie – výhodou
- manažérske zručnosti a skúsenosti v riadiacich funkciách – výhodou

Jazykové znalosti:
slovenský jazyk – materinský jazyk
znalosť cudzích jazykov – výhodou

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

oficiálne stránky mesta Dolný Kubín

Adresa spoločnosti

Mesto Dolný Kubín – mestský úrad
Hviezdoslavovo námestie 1651/2
026 01 Dolný Kubín
http://www.dolnykubin.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: JUDr. Jaroslava Krivdová
Tel.: +421 43 5814 410
E-mail: poslať životopis
Poslať spoločnosti životopisOdporučiť ponuku známemu
ID: 2727400   Dátum zverejnenia: 16.9.2016