Manažér pobočky Pezinok (Ref. č.: 20130012)

Informácie o pracovnom mieste

 • Miesto práce: Pezinok
 • Termín nástupu: dohodou
 • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Spoločnosť INDEX NOSLUŠ obsadzuje pozíciu manažéra pobočky v Pezinku
náplň práce:
- rokovania a komunikácia s klientmi, prijímanie objednávok od klientov na brigády a dojednávanie s nimi pracovné podmienky brigádnikov , miesto a čas výkonu práce,
- organizovanie výberových konaní, hodnotenie a prezentácia kandidátov klientovi, evidencia času uzavretia pracovnej zmluvy klienta s kandidátom a plynutie doby na záverečnú fakturáciu,
- zabezpečovanie administratívy spojenej so zabezpečovaním brigád, výberom, hodnotením a umiestňovaním uchádzačov a kandidátov do pracovného procesu u klientov,
- vedenie databázy uchádzačov o prácu,
- sledovanie úhrad vystavených faktúr a riešenie pohľadávok,
- komunikácia s inými pobočkami za účelom čo najrýchlejšieho vyhľadania kandidátov podľa požiadaviek klienta,
- riadenie každodenného chodu pobočky, sledovanie a kontrolovanie nákladovosti na zabezpečenie chodu pobočky a jej čo najvyššiu efektívnosť,
- vyhotovovanie prehľadov o činnosti pobočky pre potreby vedúceho regiónu a manažment spoločnosti,
- zúčastňovať sa porád vedúcich pobočiek regiónu a predkladanie zápisníc z porád pobočky,
- zodpovedanie za finančnú hotovosť pobočky v jej pokladni a komunikácia s bankou,
- uvádzanie a adaptácia novoprijatých konzultantov pobočky v adaptačnom období,
- vyhotovovanie podkladov pre účtovné oddelenie ,
- organizovanie a zabezpečenie včasných a správnych výplat brigádnikom a riešenie prípadných reklamácií,
- zabezpečovanie archivácie určených dokladov o uskutočnených brigádach

Spoločnosť, pre ktorú je pozícia obsadzovaná

Sprostredkovanie práce a personálne poradenstvo

Personálne poradenstvo

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Počítačové znalosti - používateľ

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Požadovaná prax

2

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- riadiace schopnosti
- analytické myslenie
- schopnosť identifikácie problémov a navrhovať ich riešenia
- komunikačné schopnosti, empatia
- prax v riadiacej pozícii v oblasti personalistiky nutná
- orientácia sa v regióne
- aktívný vodič

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

INDEX NOSLUŠ - to je 25 rokov skúseností s hľadaním práce pre ľudí.

Sme stabilná, slovenská spoločnosť. Obrátiť sa na nás môžete v 17 okresných mestách SR. Prácu ponúkame najmä v odvetviach výroba, obchodné reťazce a logistika .

Spolupráca s nami Vám zaistí:
- výplatu vždy do 15. dňa v mesiaci na Vašom účte
- konzultanta, ktorý sa o vás postará počas celého pracovného procesu,
- vyriešenie pracovných legislatívnych záležitostí,
- výber inej práce, ak Vám tá aktuálna nebude vyhovovať.
Spoločnosť je držiteľ povolenia na sprostredkovanie práce. (AA/2008/28973/9395/OISS)

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti

Sprostredkovanie práce a personálne poradenstvo

Počet zamestnancov

100-149 zamestnancov

Adresa spoločnosti

INDEX NOSLUŠ s.r.o.
Prešovská 38
821 02 Bratislava
http://www.indexnoslus.sk


SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Dotknutá osoba týmto súhlasí s poskytnutím svojich osobných údajov prostredníctvom dotazníka, životopisu, motivačného listu alebo iným spôsobom spoločnosti INDEX NOSLUŠ s. r. o. so sídlom Prešovská 38, 821 02 Bratislava IČO: 35804441, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 23299/B (ďalej len „prevádzkovateľ“) v rozsahu mena, priezviska, titulu, kontaktných údajov (adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa), dátumu narodenia, dosiahnutého vzdelania a praxe (ďalej len ako „osobné údaje“). Uvedené údaje dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi za účelom sprostredkovania zamestnania pre dotknutú osobu a úkonov s tým súvisiacich, na obdobie 5 rokov odo dňa poskytnutia osobných údajov.

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, t. z. spracovanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou.

V súlade s § 28 zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov má dotknutá osoba právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od Prevádzkovateľa:
 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Prevádzkovateľ získal jej osobné údaje na spracúvanie
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie
 7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona
 8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek požiadať prevádzkovateľa o likvidáciu jej osobných údajov. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne zlikvidivať osobné údaje dotknutej osoby, ak skončil účel ich spracovania alebo po uplynutí doby platnosti tohto súhlasu.

Vyhlásenie dotknutej osoby

“V súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov poskytujem súhlas na použitie osobných údajov Prevádzkovateľovi, za účelom a v rozsahu uvedenom vyššie v tomto súhlase. Prehlasujem, že mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé.“
ID: 1454289   Dátum zverejnenia: 3.4.2013