Supervízor montáže

GEODIS calberson Slovensko s.r.o.

Miesto práce
Automobilová 1, Trnava areál PSA
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ASAP
Ponúkaný plat (brutto)
dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Vytvára podmienky pre splnenie plánu( zabezpečuje dostupnosť zdrojov - personál, materiál. energie, funkčné stroje a zariadenia), kontroluje záznamovú dokumentáciu, EZVD( elektronický zber vád) a výkonnostné ukazovatele (hodinová stabilita,výkon, nekvalita).
V prípade neplnenia plánu (nezabezpečenia zdrojov) informuje vedúceho výroby a realizuje nápravné opatrenia.
Zahajuje zmenu:
- preberá zmenu od vedúceho predchádzajúcej zmeny( zúčastňuje sa uzatvárania predošlej zmeny)
Ukončuje zmenu:
- na základe predpísaných reportov získava informácie od seniorov a z informačného systému
-v spolupráci s vedúcim zmeny logistiky , Koordinátorom kvality
- odovzdáva zmenu Vedúcemu ďalšej zmeny (pokiaľ sa priamo nezúčastňuje uzatvárania zmeny)"
Kontroluje využívanie počtu pracovníkov podľa technologických postupov, noriem . V prípade nezabezpečenia personálu informuje HR špecialistu a realizuje opatrenia napr. koordináciu pracovníkov iných zmien. V mimoriadnych prípadoch je oprávnení komunikovať a zaisťovať spoluprácu s externými personálnymi agentúrami pri náhrade neprítomných kmeňových zamestnancov. (Kontroluje riadne vedenie evidencie odpracovaných hodín pracovníkov Geodis a aj externých zamestnancov).
Je zodpovedný za aktuálnosť a úplnosť dokumentácie na pracovisku (umiestnenie posledného vydania predpísanej dokumentácie (TPV, kvalita) na pracovisku), súčasne overuje používanie predpísanej dokumentácie v praxi a následne zabezpečuje praktické školenie seniorov pulíru a montáže.
Kontroluje dodržiavanie postupov a činností podľa predpísanej dokumentácie na pracoviskách.
Kontroluje dodržiavanie systému Samostatnej preventívnej údržby (TPM 1)
Zodpovedá za poriadok na zmene. Vykonáva pravidelnú kontrolu pracovísk, odstraňuje zistené nedostatky. Zodpovedá za používanie OPP na pracovisku
Zodpovedá v spolupráci s vedúcim zmeny logistiky za dodržiavanie FIFO a Layoutu v rámci zmeny.
Rieši príčiny vzniknutých abnormalít súvisiacich s nefunkčnosťou strojov, zariadení v spolupráci so zmluvným partnerom pre zabezpečenie údržby.
Informuje zazmluvneného partnera na údržbu o úniku olejov, tlakového vzduchu, nefunkčnosti zariadenia atď. a podieľa sa na odstránení príčin vrámci TPM1
Spolupracuje so smenovým vedúcim kvality na uvoľnení výroby. Informuje vedúceho výroby v prípade neuvoľnenej výroby, ktorá by ohrozovala plnenie plánu a dodávku zákazníkovi.
Rozhoduje v spolupráci so zmenovým vedúcim kvality o uvoľnení dielov, o oprave dielu alebo likvidácii - nad rámec stanovených parametrov zmetkovistosti.
Plánuje personálne zdroje v prípade spolupráce s externou firmou, kde je súčinnosť vyžadovaná (napr. skúšanie nových strojov, nábeh po opravách, optimalizácie atď.)
Zabezpečuje izolovanie podozrivých dielov a ich odovzdanie na odd. kvality a ich evidenciu.
Zabezpečuje aby repasné pracovisko obsluhoval len na to zaškolený pracovník – vyhodnocuje a schvaľuje opravitelnosť vád.
Zodpovedá za plnenie synchrónnych objednávok v požadovanom čase a kvalite.
Spolupracuje na realizácii akčného plánu.
Zúčastňuje sa procesných a systémových auditov, prijíma a realizuje opatrenia k odstráneniu zistených odchýlok.
Plánuje personálne zdroje v prípade prípravy projektov, optimalizácií, inovácií, skúšok atď tam, kde je to vyžadované zadávateľom.
Zodpovedá za predávanie informácii nadriadenému a podriadeným pracovníkom, komunikuje naprieč útvarom (supervízor logistiky , koordinátor kvality a ďalšími odbornými útvarmi).
Vedie pravidelné porady podľa definovanej štruktúry s priamymi podriadenými pracovníkmi, zaisťuje prenos informácií.
Zodpovedá za vedenie personálnej dokumentácie podriadených pracovníkov.
Má prehľad o platnosti lekárskych prehliadok svojich podriadených.
Vedie a denne uzatvára dochádzku svojich podriadených.
Zaisťuje a predkladá podklady k vyhodnoteniu mesačných prémiových ukazovateľov Manažérovi MC . Zaisťuje priebežné sledovanie a vizualizáciu definovaných ukazovateľov (pre priznanie mesačných prémií)
Schvaľuje výšku mesačných prémií u priamych a nepriamych podriadených pokiaľ je súčasťou prémiových ukazovateľov hodnotenia nadriadeným.Navrhuje mimoriadne odmeny Manažérovi výroby, ktorý ich predkladá na schválenie Manažérovi centra.
Zúčastňuje sa výberových konaní svojich podriadených, zodpovedá za výber kvalifikovaných pracovníkov, spolupracuje s personálnym oddelením.
Navrhuje zmenu mzdy a predkladá nadriadenému ku schváleniu.
Vykonáva hodnotenie priamych podriadených, stanovuje rozvojové ciele a plány vzdelávania podriadených a zodpovedá za ich plnenie. Dohliada na spôsob vykonávania hodnotenia senior operátorov pulíru a montáže.
Kontroluje dodržiavanie postupov a činností podľa predpísanej dokumentácie na pracoviskách.
Kontroluje dodržiavanie systému Samostatnej preventívnej údržby (TPM 1)
Zodpovedá za poriadok na zmene. Vykonáva pravidelnú kontrolu pracovísk, odstraňuje zistené nedostatky. Zodpovedá za používanie OPP na pracovisku
Zodpovedá v spolupráci s vedúcim zmeny logistiky za dodržiavanie FIFO a Layoutu v rámci zmeny.
Rieši príčiny vzniknutých abnormalít súvisiacich s nefunkčnosťou strojov, zariadení v spolupráci so zmluvným partnerom pre zabezpečenie údržby.
managerovi centra.
Zodpovedá za pravidelné školenie podriadených v oblasti znalosti integrovaného systému riadenia, najmä cieľov kvality, systémovej dokumentácie, pracovných predpisov, postupov a noriem.
Má prehľad o pravidelnom školení podriadených v oblasti BOZP a enviromentálneho managementu, najmä triedenia odpadov, nakladanie s nebezpečnými chemickými látkami a prostriedkami na pracovisku.

Informácie o výberovom konaní

Ďakujeme kandidátom, ktorí sa uchádzajú o prácu v našej spoločnosti. Kontaktovať budeme iba vybraných kandidátov, ktorí spĺňajú podmienky uvedené vyššie a to najneskôr do 14 dní.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

základné vzdelanie
stredoškolské bez maturity
stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Počítačové znalosti - používateľ

Internet (e-mail, www) - základy
Microsoft Word - základy
Microsoft Excel - základy
Microsoft Outlook - základy

Počet rokov praxe

automotive
2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- nutná prax v oblasti automotive

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Francúzska spoločnosť GEODIS je popredným predstaviteľom v oblasti dopravy a logistiky. V Európe sa nachádza v TOP 5 logistických poskytovateľov, v celosvetovom meradle sa nachádza v TOP 10 logistických poskytovateľov. Na Slovensku je jej pobočka prítomná od roku 1997, pričom permanentne rozširuje svoju pôsobnosť a stabilne rastie. Tak, ako kdekoľvek na svete, ponúka aj svojim slovenským zákazníkom komplexné a inovatívne logistické riešenia.

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov

Adresa spoločnosti

GEODIS calberson Slovensko s.r.o
Mlynské Nivy 54
821 05 Bratislava
ID: 1127524   Dátum zverejnenia: 17.5.2017