Dovolenka

Posledná aktualizácia: 14. september 2015
Nárok zamestnanca na dovolenku patrí medzi základné podmienky zamestnávania. Dovolenka slúži predovšetkým pre oddych a regeneráciu zamestnanca bez výpadku jeho stáleho príjmu.Dovolenka

Nárok na dovolenku

  • Nárok na dovolenku má zamestnanec, ktorý odpracoval aspoň 60 dní za kalendárny rok.
  • Nárok na dovolenku je za odpracované dni v dĺžke jednej dvanástiny dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní.

Počet dní dovolenky

  • Základná výmera dovolenky je najmenej 4 týždne.
  • Ak dovŕšite 33 rokov, máte nárok na 5 týždňov dovolenky.
  • Štátni zamestnanci majú základnú výmeru dovolenky dlhšiu – 5 týždňov. Ak d daný rok dovŕšia 33 rokov, majú nárok na 6 týždňov dovolenky.
  • Riaditelia škôl, školských výchovno-vzdelávacích zariadení, špeciálnych výchovných zariadená a ich zástupcovia, učitelia, pedagogickí asistenti, majstri odbornej výchovy a vychovávatelia majú dovolenku najmenej 8 týždňov.
  • Dovolenka sa vypočítava pomerovo. Ak máte napr. zmluvu na dobu určitú, pomerná časť dovolenky je za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru jedna dvanástina dovolenky za kalendárny rok.

Dodatková dovolenka

Dodatková dovolenka je osobitný typ dovolenky, na ktorý zamestnancovi vzniká nárok podľa náročnosti vykonanej práce. Nárok na dodatkovú dovolenku vzniká zamestnancovi, ktorý po celý kalendárny rok pracuje pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní alebo vykonáva práce zvlášť ťažké alebo zdraviu škodlivé.

Mzda počas dovolenky

Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku za predchádzajúci kvartál.

Prenesenie dovolenky

Ak dovolenku v aktuálnom roku nevyčerpáte, môžete si ju preniesť do nasledujúceho roku. Ak si však túto prenesenú dovolenku v nasledujúcom roku nevyčerpáte, v ďalšom roku vám už prepadne.

Kam sa obrátiť po radu

  • dovolenku a jej náležitosti rieši Zákonník práce,
  • pokiaľ si nie ste niečim istým, napr.na koľko dovolenky máte nárok, obráťte sa na mzdové oddelenie svojej firmy.

Nenašli ste odpoveď?
Máte otázku, napr. o vašom nároku na počet dní dovolenky? Spýtajte sa ju v našom Fóre práce.