§ 15 Sadzba dane

§ 15
Sadzba dane
Sadzba dane, okrem § 15a, 43 a 44, pre
a) fyzickú osobu
1. zo základu dane zisteného podľa § 4 je
1a. 19% z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane,
1b. 25% z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima,
2. z osobitného základu dane zisteného podľa § 7 je 19%,
b) právnickú osobu zo základu dane zníženého o daňovú stratu je 22%.