§ 38c Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2017

§ 38c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2017
(1) Zdravotná poisťovňa je povinná doručiť poistencom preukaz poistenca podľa tohto zákona do 31. decembra 2017.
(2) Poistenec je povinný doručiť zdravotnej poisťovni doterajší preukaz poistenca, a ak mu zdravotná poisťovňa vydala európsky preukaz aj európsky preukaz do tridsiatich dní od doručenia preukazu poistenca podľa tohto zákona.
(3) Preukaz poistenca a európsky preukaz vydané podľa predpisov účinných do 31. mája 2017 zostávajú v platnosti do doručenia preukazu poistenca a bezpečnostného kódu k preukazu poistenca.
(4) Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používajú slová „preukaz poistenca“ alebo slová „európsky preukaz zdravotného poistenia“ rozumie sa tým „preukaz poistenca s elektronickým čipom“.