§ 38c Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2017

§ 38c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2017
(1) Zdravotná poisťovňa je povinná doručiť poistencom preukaz poistenca podľa tohto zákona do 31. decembra 2017.
(2) Preukaz poistenca a európsky preukaz vydané podľa predpisov účinných do 31. mája 2017 zostávajú v platnosti do doručenia preukazu poistenca a bezpečnostného kódu k preukazu poistenca.
(3) Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používajú slová „preukaz poistenca“ alebo slová „európsky preukaz zdravotného poistenia“ rozumie sa tým „preukaz poistenca s elektronickým čipom“.