§ 17b Doručovanie výkazu nedoplatkov

§ 17b
Doručovanie výkazu nedoplatkov
(1) Výkazy nedoplatkov je zdravotná poisťovňa povinná doručovať preukazným spôsobom.
(2) Za preukazný spôsob doručenia výkazov nedoplatkov sa považuje doručenie poštou ako doporučená zásielka s doručenkou a poznámkou “do vlastných rúk”.
(3) Zdravotná poisťovňa výkaz nedoplatkov doručuje
a) právnickej osobe na adresu uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná,
b) samostatne zárobkovo činnej osobe na adresu jej miesta podnikania uvedenú v živnostenskom registri, obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná,
c) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, vrátane osôb uvedených v písmenách a) a b), na poslednú adresu sídla, miesta podnikania alebo trvalého pobytu (bydliska) oznámenú zdravotnej poisťovni pri plnení jej oznamovacích povinností (§ 23); fyzickej osobe aj na adresu poskytnutú z registra fyzických osôb, 51d) ak je odlišná od adresy oznámenej zdravotnej poisťovni.

(4) Výkaz nedoplatkov sa považuje za doručený dňom prevzatia písomnosti adresátom. Za deň doručenia výkazu nedoplatkov sa považuje aj deň, keď bolo prijatie písomnosti adresátom bezdôvodne odopreté. Ak zásielka doručovaná poštou ako doporučená zásielka s doručenkou a poznámkou “do vlastných rúk” bola zaslaná na všetky adresy podľa odseku 3, považuje sa za doručenú dňom, v ktorom poštový prepravca vrátil zásielku zdravotnej poisťovni, i keď sa adresát o tom nedozvedel.

51d) § 23a až 23c zákona č. 253/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov.