§ 23 Platnosť povolenia na zamestnanie

§ 23
Platnosť povolenia na zamestnanie
(1) Platnosť povolenia na zamestnanie zaniká

a) uplynutím obdobia, na ktoré bolo udelené,
b) skončením zamestnania pred uplynutím obdobia, na ktoré bolo povolenie na zamestnanie udelené,
c) uplynutím obdobia, na ktoré bol štátnemu príslušníkovi tretej krajiny povolený pobyt,
d) zamietnutím žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo zánikom prechodného pobytu na účel zamestnania,
e) zánikom prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,
f) dňom vydania modrej karty,
g) zamietnutím žiadosti o udelenie prechodného pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, alebo zánikom prechodného pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie.
(2) Úrad, ktorý povolenie na zamestnanie udelil, môže odňať povolenie na zamestnanie, ak bolo kontrolnou činnosťou podľa § 68 zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, pričom prihliada na závažnosť zistených nedostatkov a závažnosť ich následkov a opakované zistenie toho istého nedostatku.
(3) Povolenie na zamestnanie udelí úrad najviac na obdobie, počas ktorého by malo zamestnanie trvať, najviac však na dva roky alebo najviac na päť rokov, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, a ak jej niet, ak je zaručená vzájomnosť; pri zamestnávaní na účel sezónneho zamestnania najviac na 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.
(4) Povolenie na zamestnanie môže úrad na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny predĺžiť najviac na dva roky, a to i opakovane. U štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bolo udelené povolenie na zamestnanie podľa § 22 ods. 8, celková doba povolenia na zamestnanie nesmie presiahnuť 48 mesiacov počas obdobia piatich po sebe nasledujúcich rokov; to sa nevzťahuje na štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bolo udelené povolenie na zamestnanie na viac ako dva roky podľa odseku 3. Pri predĺžení povolenia na zamestnanie sa primerane použije § 21 ods. 5 a § 22.
(5) Podmienkou predĺženia povolenia na zamestnanie je, že zamestnanie sa bude vykonávať u toho istého zamestnávateľa a na tom istom pracovnom mieste. Písomnú žiadosť o predĺženie povolenia na zamestnanie podáva štátny príslušník tretej krajiny úradu najskôr 90 dní a najneskôr 30 dní pred skončením platnosti udeleného povolenia na zamestnanie.
(6) zrušený od 1.1.2014.
(7) zrušený od 20.7.2011.
(8) zrušený od 20.7.2011.
(9) zrušený od 20.7.2011.

22a) § 37 zákona č. 404/2011 Z.z. v znení zákona č. 495/2013 Z.z.
22d) § 27 zákona č. 404/2011 Z.z.
30) Napríklad zákon č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.