§ 22 Povolenie na zamestnanie

§ 22
Povolenie na zamestnanie

(1) Úrad môže udeliť povolenie na zamestnanie na základe písomnej žiadosti štátneho príslušníka tretej krajiny, zamestnávateľa alebo právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ku ktorej bude štátny príslušník tretej krajiny vyslaný vykonávať prácu, ak voľné pracovné miesto nie je možné obsadiť uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Pri udelení povolenia na zamestnanie úrad prihliada na situáciu na trhu práce, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie sa podáva na tlačive, ktorého vzor určí ústredie. Prílohou k žiadosti je

a) pracovná zmluva alebo písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania,
b) rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného predpisu 22g) alebo doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní v úradnom preklade do štátneho jazyka v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii alebo v úradnom preklade do českého jazyka, na ktorom zastupiteľský úrad vyznačí zhodu prekladu s originálom osvedčovacou doložkou zastupiteľského úradu, opatrený doložkou vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak, 22l) alebo doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní vydaný alebo overený príslušnými orgánmi Českej republiky v českom jazyku,
c) kópia dokladu o pobyte 23) preukazujúceho udelenie prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 6 písm. c),
d) kópia dokladu preukazujúceho priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 6 písm. d).
(3) Žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie predkladaná zamestnávateľom alebo právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ku ktorej bude štátny príslušník tretej krajiny vyslaný vykonávať prácu, musí byť doplnená o písomný súhlas štátneho príslušníka tretej krajiny s touto žiadosťou spolu s overením pravosti jeho podpisu podľa právnych predpisov štátu, ktorého je občanom, alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
(4) Povolenie na zamestnanie sa vydáva na tlačive, ktorého vzor určí ústredie.
(5) Na udelenie povolenia na zamestnanie nie je právny nárok, ak tento zákon alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.
(6) Úrad môže udeliť povolenie na zamestnanie štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý

a) bude zamestnaný na účel sezónneho zamestnania najviac 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
b) bude zamestnaný ako námorník na lodi registrovanej v Slovenskej republike alebo na lodi, ktorá sa plaví pod vlajkou Slovenskej republiky,
c) má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, v období do uplynutia 12 mesiacov od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,
d) má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, ak osobitný predpis neustanovuje inak, 22da) v období do uplynutia 12 mesiacov od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky.
(7) Úrad udelí povolenie na zamestnanie bez prihliadnutia na situáciu na trhu práce štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(8) Úrad udelí povolenie na zamestnanie štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý je v pracovnom pomere so zamestnávateľom, ktorý má sídlo alebo sídlo organizačnej zložky s pracovnoprávnou subjektivitou mimo územia Slovenskej republiky a ktorý ho vysiela na základe zmluvy uzatvorenej s právnickou osobou alebo fyzickou osobou vykonávať prácu na území Slovenskej republiky, na základe odsúhlasenia počtov a profesií vyslaných zamestnancov a obdobia ich vyslania s právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ku ktorej bude štátny príslušník tretej krajiny vyslaný vykonávať prácu.
(9) Úrad neudelí povolenie na zamestnanie štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý

a) je žiadateľom o udelenie azylu alebo
b) nespĺňa niektorú z ustanovených podmienok na udelenie povolenia na zamestnanie.

13b) Zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
22a) § 37 zákona č. 404/2011 Z.z. v znení zákona č. 495/2013 Z.z.
22d) § 27 zákona č. 404/2011 Z.z.
22da) § 30 ods. 4 zákona č. 404/2011 Z.z.
22g) § 106 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

§ 2 písm. a) a § 24 zákona č. 293/2007 Z.z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 81/2013 Z.z.
22l) Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 213/2002 Z.z.).
23) § 73 zákona č. 404/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov.
23a) § 30 zákona č. 404/2011 Z.z.
24) § 24 zákona č. 404/2011 Z.z.
24a) § 26 zákona č. 404/2011 Z.z.
24b) § 26b zákona č. 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z.z.
25) § 23 ods. 6 zákona č. 480/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
26) § 2 písm. j) zákona č. 480/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
27) Napríklad oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 171/2011 Z.z. o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kanadou o mobilite mladých, oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 159/2012 Z.z. o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Novým Zélandom o programe pracovnej dovolenky.
28) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 324/1997 Z.z. o uzavretí Zmluvy medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúcej sa na štatút ich ozbrojených síl.
29) Zákon č. 480/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 404/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov.