§ 21b Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta

§ 21b
Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta
(1) Úrad vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas alebo nesúhlas s jeho obsadením, na žiadosť útvaru Policajného zboru do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
(2) Žiadosť o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta sa podáva na tlačive, ktorého vzor určí ústredie. Prílohou k žiadosti je kópia

a) pracovnej zmluvy alebo písomného prísľubu zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania,
b) rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného predpisu 22g) alebo úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
c) časti žiadosti o udelenie prechodného pobytu, 22i) v ktorej sú osobné údaje štátneho príslušníka tretej krajiny,
d) stanoviska diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu 22j) Slovenskej republiky v zahraničí (ďalej len „zastupiteľský úrad“) podľa osobitného predpisu, 22k) ak bola žiadosť o udelenie prechodného pobytu podaná na zastupiteľskom úrade.
(3) Úrad vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, ak voľné pracovné miesto nie je možné obsadiť uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Pri vydávaní potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta úrad prihliada na situáciu na trhu práce a na stanovisko zastupiteľského úradu podľa osobitného predpisu, 22k) ak tento zákon neustanovuje inak.
(4) Úrad vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta bez prihliadnutia na situáciu na trhu práce, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý vykonáva v Slovenskej republike sústavnú vzdelávaciu činnosť alebo vedeckú činnosť ako pedagogický zamestnanec, vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník alebo umelecký pracovník vysokej školy, výskumný zamestnanec alebo vývojový zamestnanec vo výskumnej činnosti.
(5) Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, sa vydáva na obdobie, počas ktorého by malo zamestnanie trvať, najviac však na dva roky alebo najviac na päť rokov, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, a ak jej niet, ak je zaručená vzájomnosť.
(6) Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta sa vydáva na tlačive, ktorého vzor určí ústredie.
(7) Úrad, ktorý potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta vydal, môže toto potvrdenie zrušiť, ak bolo kontrolnou činnosťou podľa § 68 zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, pričom prihliada na závažnosť zistených nedostatkov a závažnosť ich následkov a opakované zistenie toho istého nedostatku.

22g) § 106 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

§ 2 písm. a) a § 24 zákona č. 293/2007 Z.z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 81/2013 Z.z.
22i) § 31 a 32 zákona č. 404/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov.
22j) § 6 až 14 zákona č. 151/2010 Z.z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 403/2010 Z.z.
22k) § 31 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z.z. v znení zákona č. 75/2012 Z.z.