§ 21 Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretej krajiny s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky

§ 21
Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretej krajiny s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky
(1) Zamestnávateľ môže zamestnávať len štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý
a) je držiteľom modrej karty Európskej únie 22a) (ďalej len „modrá karta“),
b) má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, 22b)
c) má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zamestnania, 22c) ak osobitný predpis neustanovuje inak, 22ca)
d) má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, 22d)
e) má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, ak osobitný predpis neustanovuje inak, 22da) alebo
f) spĺňa podmienky podľa § 23a.

(2) Štátny príslušník tretej krajiny podľa odseku 1 písm. a) až e) môže byť zamestnaný len v pracovnom pomere.
(3) Zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 1 písm. a), je povinný najmenej 30 pracovných dní pred podaním žiadosti o vydanie modrej karty písomne oznámiť ústrediu voľné pracovné miesta, ich počet a charakteristiku.
(4) Zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 1 písm. b) okrem štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21b ods. 4, je povinný najmenej 30 pracovných dní pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania písomne oznámiť úradu voľné pracovné miesta, ich počet a charakteristiku.
(5) Zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 22 ods. 6, je povinný najmenej 15 pracovných dní pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie písomne oznámiť úradu voľné pracovné miesta, ich počet a charakteristiku.
(6) Príslušný úrad na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta alebo na udelenie povolenia na zamestnanie je úrad, v ktorého územnom obvode bude štátny príslušník tretej krajiny vykonávať zamestnanie.
(7) Zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania nemôže štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 1 písm. a) až e) dočasne prideliť na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi. 22e)

22a) § 37 zákona č. 404/2011 Z.z. v znení zákona č. 495/2013 Z.z.
22b) § 23 ods. 1 zákona č. 404/2011 Z.z. v znení zákona č. 495/2013 Z.z.
22c) § 23 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z.z. v znení zákona č. 495/2013 Z.z.
22ca) § 23 ods. 5 zákona č. 404/2011 Z.z. v znení zákona č. 495/2013 Z.z.
22d) § 27 zákona č. 404/2011 Z.z.
22da) § 30 ods. 4 zákona č. 404/2011 Z.z.
22e) § 58 zákona č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.