§ 225 Zrážky z dávok

§ 225
Zrážky z dávok
(1) Dohoda o zrážkach z dávok sa môže uzatvoriť iba na pohľadávky na výživnom, na príspevok na výživu a na úhradu preplatku na dávke, a to až do sumy, ktorú možno postihnúť výkonom rozhodnutia.
(2) Na výkon rozhodnutia zrážkami z dávok sa vzťahujú osobitné predpisy. 100)

81) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
100) Zákon č. 65/2001 Z.z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov.
§ 69 až 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.
§ 29b ods. 3 zákona č. 59/1965 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 12b ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z.z. v znení zákona č. 451/2002 Z.z.