Zákon o službách zamestnanosti

Zákon NR SR č. 5/2004 Z.z.

x x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxjnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným, konateľom alebo členom dozornej rady spoločnosti s ruxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx
xx xxxvádzkuje živnosť podľa osobitného predpisu, 9)
c) vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov, 10)
d) vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx
xx xxxxxáva činnosť agentúry podporovaného zamestnávania podľa § 58.
(2) Samostatná zárobková činnosť na účely tohto zákona je činnosť, ktorú vykonáva alexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxv, zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpixxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxj rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z.z. o psychologickej činnosti a o Slovenskej komore psychológov v znení zákona č. 578/2004 Z.z., zákon Národxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov, zákon č. 586/2003 Z.z. o advxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxdpisov, zákon č. 344/2004 Z.z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z.z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xomore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxch pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 540/2007 Zxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxskorších predpisov.
xxx x xxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx


×