Zostavili sme rebríček najžiadanejších absolventov

Zamestnávatelia majú najväčší záujem o absolventov Fakulty informatiky na Slovenskej technickej univerzite. Vlani sa na jedno miesto na tejto fakulte pritom hlásili dvaja stredoškoláci. Na Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela sa hlásilo na jedno miesto 11 ľudí. Podľa rebríčka zamestnávateľov jej absolventi nezaujali.

Spoločnosť Profesia už tretí rok po sebe pripravila rebríček úspešnosti vysokých škôl a univerzít podľa toho, aký záujem majú zamestnávatelia o absolventov jednotlivých škôl.

Najlepšie šance uspieť na trhu práce a uplatniť sa po škole aj v zamestnaní majú dlhodobo absolventi fakúlt zameraných na informatiku. Malý záujem majú zamestnávatelia o absolventov teológie, pedagogiky, ale aj študentmi preferovaného práva.

Rebríček vedú informatici a ekonómovia

Najlepšiu šancu nájsť si po škole prácu majú podľa analýzy informatici a ekonómovia. Analýza porovnávajúca šance absolventov jednotlivých vysokých škôl pri hľadaní zamestnania, vychádzala z databázy pracovného portálu Profesia.sk a spracované boli životopisy uverejnené na portáli od roku 2007 zhruba do konca roka 2009.

Ukazovateľom uplatniteľnosti absolventa na trhu práce bol výber jeho konkrétneho životopisu potenciálnym zamestnávateľom, teda koľkokrát si konkrétny životopis zamestnávatelia vybrali pri hľadaní potenciálneho zamestnanca.

Do porovnávania univerzít a fakúlt sú zaradené len tie, ktoré boli v databáze zastúpené životopismi aspoň od 100 svojich absolventov za sledované obdobie. V dôsledku toho z rebríčka vypadli inštitúcie, ktorých absolventi nepoužívajú portál Profesia.sk pri hľadaní si práce.

Do hodnotenia fakúlt sa napríklad pre nedostatok životopisov nedostali umelecké fakulty Vysokej školy múzických umení. Na každej z jej troch fakúlt ročne získa diplom na druhom stupni štúdia približne sto ľudí, ktorí pokiaľ chcú zostať pracovať vo vyštudovanom odbore, hľadajú si prácu pravdepodobne iným spôsobom.

Najčastejšie zamestnávatelia dlhodobo vyhľadávajú potenciálnych zamestnancov spomedzi absolventov fakúlt zameraných na informatiku a aj v roku 2009 fakulty informatiky obsadili prvých šesť miest v rebríčku uplatniteľnosti ich absolventov. Medzi TOP 10 fakúlt sa zaradila aj Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity, Fakulta medzinárodných vzťahov, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity či Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda.

Programátorov bol dostatok iba v kríze

Na slovenskom trhu práce je dlhodobo vyšší dopyt po ľuďoch z IT sektora, ako je počet uchádzačov na pozície v informačných technológiách.

Ponuka práce napríklad pre programátorov bola podľa štatistiky Profesia.sk nižšia ako bol záujem uchádzačov len v čase krízy v druhom štvrťroku 2009. Od septembra 2009 už opäť počet pracovných ponúk pre programátorov prevyšuje záujem uchádzačov o tieto pozície.

Tabuľka: TOP 20 fakúlt podľa záujmu zamestnávateľov o absolventov

TOP 20 fakúlt podľa záujmu zamestnávateľov o absolventov
Zdroj: Profesia.sk

Podobne ako pri triedení podľa fakúlt aj pri triedení podľa univerzít a vysokých škôl vidieť zo strany zamestnávateľov najväčší záujem o technicky a ekonomicky orientované univerzity.

Tabuľka: Poradie univerzít

Poradie univerzít
Zdroj: Profesia.sk

Záujem študentov nekopíruje dopyt

Napriek tomu, že ľudia hľadajúci si zamestnanie v stavebníctve si vlani v súvislosti s krízou pohoršili v šanci uplatniť sa na trhu práce, pri triedení fakúlt podľa zamerania patria stavebné fakulty po fakultách informatiky na druhé miesto v rebríčku záujmu zamestnávateľov.

Podľa zamerania fakúlt sú zamestnávateľmi spomedzi absolventov tretí najviac vyhľadávaní absolventi ekonomických fakúlt.

Naopak horšie sa na trhu práce uplatnia vyštudovaní teológovia, právnici a pedagógovia.

Tabuľka: Záujem zamestnávateľov o absolventov podľa zamerania fakúlt

Záujem zamestnávateľov o absolventov podľa zamerania fakúlt
Zdroj: Profesia.sk

Skupiny teologických a umeleckých fakúlt sú v databáze absolventov zastúpené len slabo, nie je preto možné relevantne porovnávať záujem zamestnávateľov s inými skupinami. Ide o odbory, v ktorých si pravdepodobne ľudia hľadajú prácu inými cestami.

V prípade teológie to zrejme nie je až také prekvapujúce. Trh práce v tejto oblasti má odlišné mechanizmy, v prípade absolventov teológie - laikov sú možnosti uplatnenia sa v odbore veľmi limitované. V prípade absolventov umeleckých fakúlt bude navyše svoju úlohu zohrávať aj častejšie práca na živnosť alebo iná forma „sebazamestnávania".

Pri pohľade na záujem študentov o štúdium na jednotlivých fakultách vidieť oproti záujmu zamestnávateľov o zamestnávanie absolventov veľké disproporcie najmä pri právnických fakultách.

Napríklad na právnické fakulty sa vlani snažilo dostať najviac ľudí. Podľa štatistiky Ústavu informácií a prognóz školstva sa na jedno plánované miesto na právnické fakulty hlásili približne štyria ľudia. Napríklad na banskobystrickú Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela sa hlásilo na jedno miesto približne 11 uchádzačov. Na Právnickú fakultu Univerzity Komenského sa na jedno plánované miesto hlásili štyria uchádzači.

Na druhej strane na jedno plánované miesto na zamestnávateľmi najžiadanejšej Fakulte informatiky a informačných technológií bratislavskej Slovenskej technickej univerzity sa hlásili približne dvaja stredoškoláci.