Práceneschopnosť a hmotné zabezpečenie počas jej trvania

[JUDr. Simona Schuszteková]

Nemocenské sa poskytuje od 11. dňa dočasnej práceneschopnosti a to vo výške 55% vymeriavacieho základu hrubej mzdy zamestnanca.

Sú to tieto dôvody:

  • choroba
  • úraz (bez ohľadu na skutočnosť, či úraz bol spôsobený v práci alebo nie),
  • prípadne  nariadené karanténne opatrenie.

Túto jeho neschopnosť výkonu práce skonštatuje príslušný lekár, možno tento stav nazvať práceneschopnosťou zamestnanca. Dokladom o dočasnej práceneschopnosti je tlačivo, ktoré vystavuje ošetrujúci lekár.

Náhrada príjmu 

Aj počas práceneschopnosti je zamestnanec hmotne zabezpečený a to jednak zamestnávateľom alebo Sociálnou poisťovňou. V prípade, ak ostane zamestnanec práceneschopný, prináleží mu v čase tejto dočasnej práceneschopnosti náhrada príjmu.

Pri dočasnej práceneschopnosti zamestnanca je potrebné si uvedomiť niekoľko faktorov. V prípade, ak dočasná práceneschopnosť zamestnanca trvá menej ako 10 kalendárnych dní, poskytuje zamestnancovi zamestnávateľ náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti. Výška náhrady príjmu je rovnaká ako výška nemocenského, akurát sa v tomto prípade nevyžaduje, aby boli splnené podmienky, ktoré vyžaduje zákon o sociálnom poistení pri priznaní nároku na nemocenské, nakoľko nejde o nemocenskú dávku.

Náhrada príjmu sa poskytuje za kalendárne dni, a dosahuje prvé tri dni dočasnej práceneschopnosti 25% vymeriavacieho základu (hrubej mzdy) zamestnanca, od 4.-10. dňa dosahuje 55% vymeriavacieho základu zamestnanca. Žiadosťou o poskytnutie náhrady príjmu počas dočasnej práceneschopnosti je tlačivo o dočasnej práceneschopnosti, ktoré vystavuje príslušný lekár. Toto tlačivo zamestnanec odovzdá zamestnávateľovi a ten mu na základe toho poskytuje náhradu príjmu.

V prípade, ak práceneschopnosť zamestnanca trvá viac ako 10 kalendárnych dní, poskytuje sa zamestnancovi/poistencovi nemocenské. Nemocenské sa však poskytuje až po splnení zákonom stanovených podmienok.

Prvou podmienkou, okrem toho, že poistenec je uznaný za dočasne práceneschopného, je podmienka nemocenského poistenia v trvaní najmenej 270 dní za posledné 2 roky. Druhou podmienkou je, aby poistenec nemal počas trvania dočasnej práceneschopnosti a poskytovania nemocenského príjem, ktorý je možné považovať za vymeriavací základ. Tu je potrebné upozorniť, že do vymeriavacieho základu sa okrem mzdy, mzdových náhrad, mzdových zvýhodnení a plnení zo sociálneho fondu (napr. príspevok pri dlhotrvajúcej PN a pod.), započítava aj nepeňažné plnenie (napr. bezúročná pôžička od zamestnávateľa, či používanie služobného motorového vozidla na súkromné účely).

Na základe uvedeného je zrejmé, že v prípade, ak by zamestnanec aj bol dočasne práceneschopný, splnil podmienku poistenia v dĺžke najmenej 270 dní, ale mal by počas tohto obdobia príjem, ktorý sa započítava do vymeriavacieho základu, nárok na nemocenské by mu nevznikol, resp. ak vznikol a dodatočne sa uvedené preukáže, musel by ho vrátiť.

Nemocenské sa poskytuje od 11. dňa dočasnej práceneschopnosti a to vo výške 55% vymeriavacieho základu (hrubej mzdy) zamestnanca. Ak by práceneschopnosť vznikla v tzv. ochrannej dobe (napr. do 7 dní po skončení pracovného pomeru) za prvé tri dni mu vznikne nárok ne nemocenské vo výške 25% vymeriavacieho základu, až od 4. dňa mu vzniká nárok na nemocenské vo výške 55% z vymeriavacieho základu.

V prípade, ak ide o dočasnú práceneschopnosť z dôvodu pracovného úrazu, a zamestnávateľ uvedený pracovný úraz zamestnanca reálne aj uznal, k nemocenskému sa vypláca tzv. úrazový príplatok vo výške 25% vymeriavacieho základu (hrubej mzdy) zamestnanca.

Nemocenské sa poskytuje za kalendárne dni, a maximálna dĺžka poskytovania nemocenského je ohraničená 52 týždňami. Ak by práceneschopnosť trvala aj ďalej, poistenec sa musí podrobiť prešetreniu zdravotného stavu posudkovým lekárov sociálnej poisťovne za účelom priznania invalidity. V prípade, ak by práceneschopnosť trvala aj ďalej, poistenec už nemá nárok na nemocenské a práceneschopnosť v trvaní viac ako 52 týždňov už má bez hmotného zabezpečenia.

Nemocenské sa neposkytuje počas obdobia kedy zamestnanec/poistenec poberá materské. Tehotnej poistenkyni, ktorá bola práceneschopná pred pôrodom prestáva byť vyplácané nemocenské od začiatku šiesteho týždňa pred plánovaným termínom pôrodu a Sociálna poisťovňa jej začne vyplácať materské, o ktoré je však potrebné požiadať na samostatnom tlačive.

×