Výpoveď zo strany zamestnanca

Výpoveď zamestnanca zamestnávateľovi. Zamestnanec môže skončiť pracovný pomer výpoveďou i bez uvedenia dôvodu.

Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu zamestnanca
Názov
Adresa zamestnávateľa

 


Vec: Výpoveď


V zmysle ustanovenia § 67 Zákonníka práce dávam


v ý p o v e ď


z pracovného pomeru založeného pracovnou zmluvou z dňa XY.


Môj pracovný pomer založený uvedenou pracovnou zmluvou sa tak skončí uplynutím dvojmesačnej výpovednej doby ku dňu (dátum ukončenia = posledný deň v práci).


Miesto, dátum

Podpis zamestnancaPrevzal:
 

×