Oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Vzor oznámenia o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu zamestnancaNázov
Adresa zamestnávateľa


Vec: Oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe


Oznamujem Vám, že pracovný pomer založený pracovnou zmluvou zo dňa XY.z r u š u j e m


podľa § 72 Zákonníka práce v skúšobnej dobe k XY. 

Miesto, dátum

 

Podpis zamestnanca

 

 

Prevzal:

×