Dohoda o skončení pracovného pomeru

Jednoduchý vzor písomnej dohody, bežne nazývanej aj výpoveď dohodou.

Dohoda o skončení pracovného pomeru

uzatvorená podľa ust. § 60 Zákonníka práce medzi

Zamestnávateľom: ........................................................................................................

so sídlom v: ........................................................................................

IČO:........................................

zapísaný v registri Okresného súdu v :...................................................

zastúpený:...............................................................................................................

ďalej  len „zamestnávateľ“

 

a

 

Zamestnancom: .......................................................................................................

trvale bytom v: ...................................................................................

rodné číslo: ..............................

ďalej len „zamestnanec“


čl. I.
Zamestnanec a zamestnávateľ sa  dohodli, že touto dohodou rozväzujú pracovný pomer založený pracovnou zmluvou č. ............... zo dňa ...................
čl. II. Pracovný pomer sa končí dňom ...............
čl. III. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu.
čl. IV. Dohoda je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po jednom výtlačku.
čl. V. Zamestnanec a zamestnávateľ  vyhlasujú, že si dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.V .................................... dňa ...................
           

.............................................             ..........................................             

            zamestnanec                                      zamestnávateľ

×