Dôchodok

Zákon o sociálnom poistení pozná:

  • starobný dôchodok,

  • predčasný starobný dôchodok,

  • invalidný dôchodok,

  • vdovský a vdovecký dôchodok,

  • sirotský dôchodok.


Najrozšírenejším je starobný, resp. predčasný starobný dôchodok. Na ten vzniká nárok len v prípade, ak dosiahne osoba vek 62 rokov (zákon však upravuje niektoré prípady aj individuálne) a súčasne bola dôchodkovo poistená najmenej 15 rokov. Ak táto podmienka nebola splnená súčasne, nárok na výplatu starobného dôchodku nevznikne.

O priznanie a výplatu starobného dôchodku treba požiadať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne príslušnú podľa miesta trvalého bydliska, nakoľko sa tento nevypláca automaticky.

V prípade skončenia pracovného pomeru po dovŕšení starobného dôchodku má zamestnanec podľa Zákonníka práce nárok na odchodné a to vo výške jednej priemernej mesačnej mzdy.

Žiadny právny predpis nebráni tomu, aby zamestnávateľ naďalej zamestnával zamestnanca aj po splnení podmienok nárok na starobný dôchodok. To neplatí v prípade vysokoškolských učiteľov, nakoľko ich pracovný pomer sa končí automaticky zo zákona dovŕšením 65. roku veku.

Nárok na predčasný starobný dôchodok vznikne, ak poistenec ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie,

a) bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov,
b) chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a
c) suma takéhoto dôchodku je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je v súčasnosti 6 468,-- Sk.

Invalidný dôchodok - vypláca sa v prípade, ak sa poistenec stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok, resp. mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Súvisiace články

×