Ako dať výpoveď


Skončenie pracovného pomeru je právnym úkonom, ktorý  je prejavom vôle zamestnávateľa alebo zamestnanca v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce. Pracovný pomer môže byť ukončený aj zo strany zamestnanca aj zo strany zamestnávateľa:

 • dohodou,
 • výpoveďou,
 • okamžitým skončením alebo
 • skončením v skúšobnej dobe.

Dohoda o skončení pracovného pomeru

Najjednoduchším spôsobom ukončenia pracovného pomeru, je jeho ukončenie dohodou, za predpokladu, že zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodnú o presnom dátume ukončenia pracovného pomeru. V tomto prípade pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.

Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne, ktorá na žiadosť zamestnanca musí obsahovať dôvod ukončenia pracovného pomeru. Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vždy vydá zamestnávateľ zamestnancovi.

Ukončenie pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnanca

Podľa Zákonníka práce zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu. V prípade ukončenia pracovného pomeru výpoveďou zamestnanec si musí zohľadniť, že pracovný pomer neskončí okamžite, ale až po uplynutí zákonom ustanovenej resp. dohodnutej výpovednej doby.

Dĺžka výpovednej doby je najmenej jeden mesiac. Zákonník práce zakotvuje dlhšiu výpovednú dobu v prípade, ak zamestnanca, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok. V tomto prípade dĺžka výpovednej doby je najmenej dva mesiace.

Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Zákonník práce umožňuje pracovný pomer ukončiť výpoveďou aj bez plynutia výpovednej doby, v prípade ak zamestnanec a zamestnávateľ na tejto možnosti sa dohodli ešte pri uzavretí pracovnej zmluvy. V prípade, ak zamestnanec v zmysle uvedenej dohody nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu, a to najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku zamestnanca a dĺžky jeho výpovednej doby. Dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná

Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnancom

Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak:

 • podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,
 • zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,
 • je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.
 • ide o mladistvého zamestnanca, ktorý nemôže vykonávať svoju prácu bez ohrozenia svojej morálky.

Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote 1 mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel. Zamestnancovi vznikne nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov. Samozrejme v prípade okamžitého skončenia pracovného pomeru zamestnanec nemusí zotrvať v pracovnom pomere počas výpovednej doby.

Okamžité skončenie pracovného pomeru musí zamestnanec oznámiť písomne, musí v ňom  vymedziť jeho dôvod a musia ho v ustanovenej lehote  (1 mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel) doručiť zamestnávateľovi, inak je neplatné. Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť.

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe zamestnancom

V skúšobnej dobe môže z zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu. Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.

Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu

Podľa Zákonníka práce pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby. Pred uplynutím dohodnutej doby môže zamestnanec skončiť pracovný pomer:

 • dohodou,
 • výpoveďou,
 • okamžitým skončením alebo
 • skončením v skúšobnej dobe.

V prípade ukončenia pracovného pomeru na určitú dobu dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením alebo skončením v skúšobnej dobe platia pravidlá ako pri skončení pracovného pomeru na dobu neurčitú.


Súvisiace články

×